Wijzigingsverordening Subsidieverordening Compensatie OZB-heffing sportverenigingen Westland 2020

De raad van de gemeente Westland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020, met de volgende

bijlage:

  • GETEKEND Raadsbesluit Beleidsregels compensatie OZB heffing Westlandse sportverenigingen (G20-000498)

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening Westland 2016;

 

gehoord het advies van de commissie EFO van 25 november 2020 en gehoord de beraadslagingen

van onderhavige vergadering;

 

besluit:

 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020.

Artikel I  

De Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

  • A.

    De zinsnede ‘voor 1 juli van het jaar’ in artikel 4.2 lid 1 wordt gewijzigd in ‘voor 1 maart volgend op het jaar’.

  • B.

    Lid 2 komt te vervallen.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Artikel III

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 8 december 2020,

de griffier,

A.P.M.A.F. Bergmans

de voorzitter,

B.R. Arends

Naar boven