Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018

De raad der gemeente Wijdemeren;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020

 

Gelet op

 

B E S L U I T

 

De verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018 vast te stellen.

Artikel I In hoofdstuk 2, afdeling 13, wordt het artikel 2:73b als volgt:

Artikel 2:73b Carbidschieten

 

  • 1.

    Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

 

  • 2.

    Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2020

 

De raad voornoemd,

 

de griffier,

C.M. de Heus

 

de voorzitter,

C. Larson

Naar boven