Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Bergen 2021

De raad van de gemeente Bergen:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2020;

 

gezien het advies van de commissie Algemene raadscommissie van 19 november 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a. en b. van de Gemeentewet,

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Bergen 2021

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ”marktgeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats, als bedoeld in de Marktverordening gemeente Bergen 2002.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, aan wie een standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Belastinggrondslag

Het recht wordt geheven naar de breedte van de standplaats in strekkende meters (m1).

Artikel 4 Tarief

Het recht bedraagt:

 • a.

  per dag of gedeelte daarvan € 1,60 per stekkende meter of gedeelte daarvan;

 • b.

  per kwartaal of gedeelte daarvan € 16,30 per strekkende meter of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

Het recht is verschuldigd op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen en moet worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Overgangsrecht

De Verordening marktgelden 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden Bergen 2021’.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van donderdag 10 december 2020.

A.J.M. (Ad) Anthonissen

griffier

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

voorzitter

Naar boven