Besluit kwijtscheldingsregels Bergen 2021

De raad van de gemeente Bergen:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2020;

 

gezien het advies van de commissie Algemene raadscommissie van 19 november 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 255, derde lid, van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus,

besluit:

 

vast te stellen het:

 

Besluit kwijtscheldingsregels Bergen 2021.

Artikel 1 Kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 3, 4 en 5 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  afvalstoffenheffing;

 • b.

  rioolheffing.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  toeristenbelasting;

 • c.

  watertoeristenbelasting;

 • d.

  parkeerbelasting;

 • e.

  precariobelasting;

 • f.

  precariobelasting kabels en leidingen;

 • g.

  forensenbelasting;

 • h.

  leges;

 • i.

  marktgelden;

 • j.

  lijkbezorgingsrechten;

 • k.

  rioolaansluitrechten.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdomswet.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overige in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Overgangsrecht

Het Besluit Kwijtscheldingsregels 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7, tweede lid, genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2021.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit kwijtscheldingsregels Bergen 2021’.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van donderdag 10 december 2020.

A.J.M. (Ad) Anthonissen

griffier

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

voorzitter

Naar boven