Gemeenteblad van Schagen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenGemeenteblad 2020, 331384Plannen | ruimtelijkKennisgeving bestemmingsplan en milieueffectrapport (planMER) herzieningsplan PALLAS-reactor

Burgemeester en wethouders van Schagen, maken conform bepaalde in artikel 7.9 van de Wet milieubeheer (Wm) en artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan (herzieningsplan) en een zogenaamd plan-milieueffectrapport (planMER) voor het project PALLAS-reactor wordt voorbereid.

Aanleiding

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) heeft het voornemen om een multifunctionele nucleaire reactor te realiseren, die geschikt is voor het produceren van medische isotopen, industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek.

In het ontwerp van de PALLAS-reactor is sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’, welk plan onherroepelijk is geworden met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:741), een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is er een definitief tracé gekozen voor het koelwaterleidingensysteem. Dit koelwaterleidingensysteem is noodzakelijk voor het koelen van de PALLAS-reactor en het afvoeren van de geproduceerde warmte. Daarnaast is gebleken dat de gronden waar een nucleaire aanduiding aan gegeven is niet voldoende ruimte bieden voor een adequate en meer toekomstbestendige positionering van de gebouwen van de PALLAS-reactor en uitvoering van de bijbehorende logistieke processen. Daarom wordt de bestemming ‘bedrijventerrein-bijzonder bedrijventerrein’ met de nucleaire aanduiding uitgebreid. Voor het werkterrein en de toegangsweg vanaf de Westerduinweg (N502) die ten behoeve van de realisatie van de PALLAS-reactor worden aangelegd, zullen tevens tijdelijke bestemmingen worden opgenomen. Deze aanpassingen zullen worden vervat in een nieuw herzieningsplan ‘PALLAS-reactor’.

Milieueffectrapportage

In de Wm is in hoofdstuk 7 geregeld dat van plan- en besluitvorming met mogelijk grote milieugevolgen, de effecten op het milieu in beeld gebracht moeten worden. In de bijlage bij het Besluit m.e.r. is bepaald voor welke activiteiten een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden.

In het geval van het herzieningsplan voor de PALLAS-reactor is de categorie C.22.3 (de oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren) relevant. Zoals benoemd breidt zowel de bedrijfsbestemming als de nucleaire bestemming uit. Dit heeft tot gevolg dat het nieuwe bestemmingsplan kaderstellend is voor onder meer een vergunning op grond van de Kernenergiewet. Op die grondslag is het herzieningsplan plan-m.e.r.-plichtig. Het herzieningsplan is dat ook op grond van artikel 7.2a Wm, aangezien een passende beoordeling dient te worden opgesteld.

Reikwijdte en detailniveau op te stellen planMER

In het planMER zal worden bezien wat de mogelijke milieueffecten zijn van de ontwikkelingen die waarin het herzieningsplan PALLAS-reactor voorziet. Het gaat hierbij om verschillende milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, natuur, veiligheid, water, bodem, landschap en cultuurhistorie. In het planMER wordt, op grond van de Wet natuurbescherming, tevens een passende beoordeling opgenomen nu significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. De gekozen reikwijdte en het detailniveau van het planMER is bepalend voor de inhoud van het planMER. Het onderhavige planMER neemt wat inhoud, structuur en systematiek betreft als uitgangspunt het planMER voor het huidige bestemmingsplan PALLAS-reactor, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPEPALLAS-VA01/b_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPEPALLAS-VA01_tb2.pdf). Voor het inzien van het fysieke rapport kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0221 210 257.

Ten behoeve van de besluitvorming over de Kernenergiewetvergunning zal tevens een milieueffectrapport voor het concreet uit te voeren project worden opgesteld. Dat projectMER. zal waar mogelijk een verdere uitwerking en detaillering van het milieuonderzoek bevatten, toegespitst op het concrete project. 

Hoe kunt u reageren?

Eenieder kan binnen 6 weken na de datum van deze kennisgeving mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk een zienswijze indienen over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen planMER. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Schagen, postbus 8, 1740 AA Schagen. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de Afdeling Ruimte 0224-210 257. Anonieme reacties laten we buiten behandeling.

Vervolgprocedure

Na ontvangst van eventuele zienswijzen is de volgende stap het opstellen van het planMER (het feitelijke milieueffectrapport). Het planMER wordt te zijner tijd tegelijk met het ontwerp van het herzieningsplan ter inzage gelegd. Eenieder krijgt op dat moment de gelegenheid om te reageren op het planMER en het ontwerpbestemmingsplan. De Commissie voor de Milieueffectrapportage wordt dan ook in de gelegenheid gesteld om te reageren. In de voorliggende fase – bepaling reikwijdte en detailniveau – wordt de Commissie niet om advies gevraagd.