Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 331219Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het instellen van flexibel cameratoezicht door middel van bodycams

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

 

Gelet op artikel 125ter Ambtenarenwet juncto artikel 6 lid 1 sub c Algemene verordening gegevensbescherming;

BESLUIT:

 • I.

  Dat Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) en toezichthouders openbare ruimte, in dienst van of werkzaam voor de gemeente Medemblik, taakveld Handhaving & Veiligheid, uitgerust worden met bodycams;

 • II.

  Dat camerabeelden voor een periode van 28 dagen worden opgeslagen. Daarna worden de beelden vernietigd. De bewaartermijn kan worden verlengd in het geval de beelden als bewijsmateriaal dienen voor opsporing of vervolging van strafbare feiten; als een officiële klacht is ingediend tegen een Boa of toezichthouder; als er sprake is van agressie of geweld tegen een Boa of toezichthouder zoals genoemd in het agressieprotocol;

 • III.

  Dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt;

 • IV.

  Dat een protocol wordt opgesteld voor de opslag, het uitlezen, het bewaren van de beelden en het gebruik van de bodycams en dat conform het protocol wordt gehandeld;

 • V.

  Dat het besluit tot het instellen van flexibel cameratoezicht door middel van bodycams d.d. 16 december 2019 wordt ingetrokken.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

M.D. Postma

Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling

Datum: 7 december 2020

Toelichting en overwegingen:

 

Inleiding

Onze Buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: Boa’s) en toezichthouders openbare ruimte hebben als taak het houden van toezicht en het handhaven van de regels die gelden in de openbare ruimte. De taken zijn gericht op de aanpak van overlast en andere feiten die de leefbaarheid aantasten in de openbare ruimte. Dit doen zij overdag, ’s avonds, ’s nachts en tijdens diverse evenementen. De boa’s en toezichthouders kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met incidenten, variërend van verbaal tot fysiek geweld. In Nederland is er sprake van een stijging van het aantal incidenten gericht tegen Boa’s en toezichthouders. Helaas hebben onze Boa’s en toezichthouders reeds enkele keren te maken gehad met incidenten.

 

Doel

Het doel van de bodycams is het vergroten van de veiligheid van de Boa’s en toezichthouders. Andere gemeentes in Nederland maken reeds gebruik van bodycams. Het blijkt dat bodycams een de-escalerend effect hebben. Men is zich bewust van het feit dat men gefilmd wordt en past veelal het gedrag daarop aan. Hiernaast verhogen bodycams de veiligheid van Boa’s en toezichthouders.

 

Een bijkomend doel is dat de publieke veiligheid beter kan worden gewaarborgd. De beelden van de bodycams kunnen door politie en/of het Openbaar Ministerie worden opgevraagd voor opsporing of vervolging van strafbare feiten.

 

Grondslag:

De inzet van bodycams is een vorm van flexibel cameratoezicht. De Ambtenarenwet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geven een grondslag voor het inzetten van flexibel cameratoezicht door middel van bodycams.

 

Artikel 125ter Ambtenarenwet:

Dit artikel bepaalt dat de gemeente verplicht is zich als een goed werkgever te gedragen. Op basis van dit artikel mag van de gemeente verwacht worden dat zij de noodzakelijke voorzieningen treft teneinde elke medewerker zo goed en veilig als mogelijk te laten functioneren.

 

Artikel 6 lid 1 sub c Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Dit artikel geeft aan dat het is toegestaan gegevens te verwerken als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Deze wettelijke verplichting is verankerd in artikel 125ter Ambtenarenwet.

 

De gemeente kan voldoen aan de verplichting die is gesteld in artikel 125ter Ambtenarenwet door de Boa’s en toezichthouders uit te rusten met bodycams zodat de Boa’s en toezichthouders zo goed en veilig als mogelijk kunnen functioneren. De AVG staat de inzet van bodycams toe omdat hiermee wordt voldaan aan een wettelijke verplichting.

Privacy

De inzet van bodycams is toegestaan op basis van artikel 6 lid 1 sub c AVG. Dit artikel geeft echter wel aan dat bij elke verwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. Vanwege het subsidiariteitsbeginsel moet het doel op de minst nadelige wijze worden bereikt.

 

Proportionaliteit:

De bodycams worden ingezet om de veiligheid van de Boa’s en toezichthouders te vergroten. Er is sprake van een inbreuk op de privacy, maar deze is gerechtvaardigd. De bodycams staan standaard in de buffermodus en starten pas met opnemen wanneer de veiligheid in het gedrang komt, zich een (be)dreigende situatie voordoet, een situatie dreigt te escaleren of de Boa’s/toezichthouders zien dat iemand een strafbaar feit pleegt. De beelden worden opgeslagen op een beveiligde server en kunnen slechts door geautoriseerde personen worden uitgelezen. De beelden worden slechts uitgelezen als de beelden als bewijsmateriaal dienen voor opsporing of vervolging van strafbare feiten; als een officiële klacht is ingediend tegen een Boa/toezichthouder; als er sprake is van agressie of geweld tegen een Boa/toezichthouder zoals genoemd in het agressieprotocol of als een gefilmde inwoner een verzoek heeft gedaan tot het bekijken van de beelden. Het voorgaande is verwerkt in een protocol. Gelet op het bovenstaande, wordt voldaan aan de vereisten van proportionaliteit.

 

Subsidiariteit:

De uitrusting van Boa’s/toezichthouder beschikt op dit moment niet over een vergelijkbaar middel om het beoogde (hoofd)doel te bereiken. Ook op andere wijze, bijvoorbeeld door het volgen van (beroeps)trainingen is het niet mogelijk om het beoogde (hoofd)doel te bereiken.

 

De beelden worden in beginsel maximaal 28 dagen bewaard. Daarna worden de beelden vernietigd. De bewaartermijn kan worden verlengd in het geval de beelden als bewijsmateriaal dienen voor opsporing of vervolging van strafbare feiten; als een officiële klacht is ingediend tegen een Boa/toezichthouder of als er sprake is van agressie of geweld tegen een Boa zoals genoemd in het agressieprotocol.

 

Gezagsdriehoek

In de gezagsdriehoek, regio Hoorn (overleg burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie) is besloten Boa’s uit te rusten met bodycams. Door het nemen van het onderhavige besluit wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de gezagsdriehoek.

 

Bekendmaking

Het besluit tot het instellen van flexibel cameratoezicht door middel van bodycams wordt op basis van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht via een officiële publicatie bekend gemaakt.