Rectificatie: Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende nadere regels omtrent carbid schieten (Nadere regels carbid schieten, gemeente Tiel 2020)

[Deze publicatie betreft een rectificatie. De oorspronkelijke publicatie is op 8 december 2020 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2020, 327189.]

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

 

overwegende dat:

 • -

  in artikel 2:73a, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Tiel staat dat het verboden is om buiten de bebouwde kom carbid tot ontploffing te brengen;

 • -

  wij nadere regels kunnen stellen ten aanzien van het tot ontploffing brengen van carbid (hierna: het schieten met carbid) buiten de bebouwde kom;

 • -

  het schieten met carbid tijdens de jaarwisseling in Tiel geen traditie is;

 • -

  wij verwachten dat als gevolg van het tijdelijke landelijk verbod op de verkoop (en het voorhanden hebben) van consumentenvuurwerk het schieten met carbid zal toenemen;

 • -

  het daarom wenselijk is om ter bescherming van de openbare orde en de veiligheid wenselijk is om nadere regels vast te stellen

 

gelet op artikel 2:73A, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2019

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de volgende: regels carbid schieten buiten de bebouwde kom

Artikel 1. Regels voor het schieten met carbid

 • 1.

  Het schieten met carbid buiten de bebouwde kom is toegestaan op 31 december van 10.00 uur tot 17.00 uur, mits:

  • a.

   degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is 18 jaar of ouder is;

  • b.

   degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam niet onder invloed is van alcohol of andere drugs of distikstofmonoxide (N2O, lachgas);

  • c.

   de inhoud van de bus waarmee carbid geschoten wordt maximaal 40 liter bedraagt;

  • d.

   de bus waarmee carbid wordt geschoten is afgesloten met een zacht materiaal, zoals een voetbal;

  • e.

   binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het schieten met carbid plaatsvindt niet meer dan twee bussen gebruikt worden of daarvoor aanwezig zijn;

  • f.

   het vrije schootsveld ten minste 75 meter bedraagt en binnen deze ruimte geen openbare paden of wegen zijn gelegen;

  • g.

   in tegengestelde richting van de dichtstbij gelegen woonbebouwing wordt geschoten;

  • h.

   de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt op ten minste 75 meter van de meest nabijgelegen woonbebouwing en 300 meter van een plaats waar dieren worden gehouden gelegen is;

  • i.

   de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt is afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal, zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de bussen en niet in de schietrichting kunnen komen;

  • j.

   toeschouwers op tenminste 25 meter afstand van het carbid schieten worden gehouden;

  • k.

   er geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor mens en milieu.

  • l.

   degene die voornemens is om met carbid te schieten daarvan melding heeft gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.

Artikel 2. Melden voornemen

Degene die voornemens is om met carbid te schieten, meldt dit uiterlijk op 24 december om 14.00 uur per e-mail op het volgende e-mailadres: carbid@tiel.nl.

Artikel 3. Verbieden carbid schieten na melding

Het college kan uiterlijk 30 december besluiten het schieten met carbid te verbieden als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde of de veiligheid in gevaar komt.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 8 december 2020

de secretaris,

L. Busschops

de burgemeester,

ir. J. Beenakker

Naar boven