Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 329805Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Heuvel 9 Vorstenbosch

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Heuvel 9 Vorstenbosch’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Betreft het omzetten van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ en het toevoegen van een extra woning aan Heuvel 9 in Vorstenbosch.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 17 december 2020 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPHeuvel9V-ow01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 16 december 2020