Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 329253VerordeningenWIJZIGINGSVERORDENING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z052539/D344483

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2020 met kenmerk D344480;

 

HEEFT BESLOTEN:

 

1. De wijzigingsverordening APV vast te stellen: nadere aanscherping van de voorwaarden carbidschieten (zie bijlage APV art 2:73a) was / wordt.

 

 

Artikel I

Artikel 2:73a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2;73a Gebruik van carbid

1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze

dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.

 

2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:

a. Gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/ of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud

van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen

calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en

b. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10:00 uur tot 1 januari 02:00 uur en

c. de plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen: buiten de bebouwde kom en op een afstand van

tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van in

gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.

 

3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Artikel 2:73a Gebruik van carbid

1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/ of andere vorm van opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

 

2. Het is verboden met carbid te schieten.

 

3. Het verbod gesteld in het tweede lid geldt niet indien:

a. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 12.00 uur tot 18.00 uur; en

b. gebruik wordt gemaakt van deugdelijke (melk)bussen/ containers en/ of andere vormen van opslagvaten met een maximale inhoud van 30 liter; en

c. binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt mogen niet meer dan vijf (melk)bussen/containers en/of andere vormen van opslagvaten gebruikt worden voor het schieten van carbid dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbid schieten; en

d. de melkbussen/ container en of andere vormen van opslagvaten afgesloten zijn met zacht materiaal (bv. lederen en plastic ballen); en

e. het carbidschieten plaatsvindt waar betrokkene rechthebbende is dan wel over een schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt; en

f. het zogenaamde vrij schootsveld moet ten minste 75 meter bedragen en binnen deze ruimte mogen geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen; en

g. de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt ligt buiten de bebouwde kom op ten minste: 75 meter van de woonbebouwing, 300 meter van medische en zorginstellingen en 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden; en

h. carbid schieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtst bijgelegen woonbebouwing; en

i. het terrein is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang; en

j. degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is dient 18 jaar of ouder te zijn, deugdelijke oog- en gehoorbescherming te dragen en duidelijk herkenbaar te zijn door het dragen van een oranje- of geelkeurig hesje met de tekst 'schutter'; en

k. degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn; en

l. de toeschouwers dienen op ten minste 25 meter afstand van het carbid schieten te worden gehouden; en

m. de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de (melk)bussen containers en/of andere vormen van opslagvaten en niet in de schietrichting kunnen komen; en

n. er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbid schieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of ernstige hinder kan optreden voor mens, dier, goed en milieu.

 

4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

 

Artikel II

1. Deze verordening treedt in werking 1 dag na bekendmaking.

 

Artikel III

1. Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke verordening gemeente Brummen.

 

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 03 december 2020.

De gemeente raad van gemeente Brummen,

De burgemeester A.J. van Hedel

Griffier D.D. Balduk