Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2020, 328712VerordeningenVerordening regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissie straatnaamgeving

 

 

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

De verordening regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissie straatnaamgeving vast te stellen met de volgende bepalingen:

 

Artikel 1 De commissie

De commissie straatnaamgeving is een commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders, hierna te noemen "de commissie".

 

Artikel 2 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over:

a.de verdeling van de gemeente in wijken en buurten al dan niet op basis van bouwblokken en het aanduiden met namen, zo nodig aangevuld met nummers of letters, en

b.het toekennen of wijzigingen van namen aan delen van de openbare ruimte, aan gemeentelijke bouwwerken en aan (toekomstige) woonwijken.

 

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

1. de commissie bestaat uit de volgende leden:

a. een voorzitter;

b. een ambtelijk secretaris;

c. een ambtelijk medewerker van de beleidsafdeling die zich in elk geval bezig houdt met ruimtelijke ontwikkelingen;

d. een ambtelijk medewerker integraal objectenbeheer;

e. een medewerker van het Zeeuws Archief;

f. een vertegenwoordiger van PostNL of diens rechtsopvolger

 

2.Het college van burgemeester en wethouders benoemt:

  • De voorzitter;

  • de leden genoemd onder b tot en met d en diens eventuele plaatsvervangers;

  • Het lid genoemd onder e van lid 1 van dit artikel op voordracht van de directie van het Zeeuws Archief;

  • Het lid genoemd onder f van lid 1 van dit artikel op voordracht van de directie van PostNL of diens rechtsopvolger;

De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders voor de periode van 4 jaren. Tussentijdse benoeming is mogelijk. De benoemingsperiode loopt gelijk aan de zittingsperiode van de raad. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.

 

3.De leden bedoeld in het eerste artikellid van dit artikel onder b tot en met d verliezen hun lidmaatschap van de commissie op het moment dat zij de hoedanigheid verliezen op grond waarvan zij lid zijn van de commissie. De in het eerste artikellid onder e en f bedoelde commissieleden verliezen het lidmaatschap op het moment dat hun voordracht wordt ingetrokken dan wel een ander persoon als vertegenwoordiger in hun plaats wordt aangewezen.

 

Artikel 4 Plaatsvervangend voorzitter

De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 

Artikel 5 Ambtelijk secretaris

De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend secretaris.

 

Artikel 6 Tekenen van stukken

1.De stukken van de commissie worden ondertekend door de secretaris.

 

Artikel 7 Deskundigen

De voorzitter is uit eigen beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan één of meer agendapunten van een vergaderingen van de commissie.

 

Artikel 8 Werkwijze

1.De commissie komt bijeen wanneer de voorzitter dit nodig acht of op verzoek van het college van burgemeester en wethouders. Indien de vergadering op verzoek van het college van burgemeester en wethouders wordt gehouden, wordt de vergadering binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek daartoe, gehouden.

2.De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en de vergaderstukken worden ten minste een week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

3.De commissie vergadert slechts indien ten minste vier leden, waaronder de (plaatsvervangend)voorzitter en tenminste één lid als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub e tot en met f, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten worden genomen over alle punten die zowel op de agenda van deze als de niet plaatsgevonden vergadering zijn geplaatst.

4.Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

5.De commissie vergadert en besluit in het openbaar. Artikel 23 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

6.Het advies van de commissie aan het college van burgemeester en wethouders bevat voor zover relevant de zienswijzen van de leden van de commissie en wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering doch uiterlijk binnen acht weken na de dag van de vergadering van de commissie waarin het advies tot stand is gekomen, schriftelijk ter kennis gebracht aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 9 Slotbepaling

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie.

 

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Dit besluit kan worden aangehaald als "Verordening commissie straatnaamgeving".

2. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de het college van burgemeester en wethouders

op

de secretaris, de burgemeester,

TOELICHTING OP DE VERORDENING REGELENDE DE SAMENSTELLING, WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE STRAATNAAMGEVING

1. Algemeen

Straatnamen zijn om meerdere redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in straten het mogelijk dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverleners als politie, brandweer, ambulance en posterijen, zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is de indeling van een gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties komen immers straatnamen voor en wordt gesorteerd op alfanumerieke volgorde van straatnamen.

 

Straatnamen ontstaan echter niet zomaar. Namen moeten immers worden toegekend aan straten. Er moeten namen worden bedacht. Daarbij dienen deze namen aan allerlei eisen te voldoen. Zo moeten de namen bijvoorbeeld bruikbaar zijn in de spreektaal en dienen zij in de betreffende woonplaats uniek te zijn. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van straatnamen onontbeerlijk.

 

Gelet op het belang van goede straatnaamgeving en gezien de ingewikkeldheid daarvan verdient het aanbeveling de straatnaamgeving op te dragen aan een gemeentelijke commissie en wel de commissie straatnaamgeving.

 

De commissie straatnaamgeving dient rekening te houden met de afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gemaakt met PostNL (destijds PTT Post BV). De aanleiding tot deze afspraken was het terughoudende beleid van PostNL om wijzigingen aan te brengen in het postcodesysteem. Er is afgesproken dat gemeenten niet nodeloos wijzigingen aanbrengen in straatnaamgeving die tot wijzigingen in het postcodesysteem noodzaken. Hiervan was bijvoorbeeld sprake toen een Friese gemeente besloot haar straatnamen in het Fries om te zetten. Indien een gemeente zich niet aan de afspraak houdt om de straatnaamgeving niet nodeloos te wijzigen, worden de kosten die PostNL als gevolg hiervan moet maken bij het desbetreffende gemeentebestuur in rekening gebracht.

 

Ook is afgesproken dat een gemeentebestuur zo spoedig mogelijk overleg met PostNL pleegt over zijn voornemen wijzigingen in de straatnaamgeving aan te brengen die gevolgen hebben voor het postcodesysteem.

 

De bevoegdheid tot het toekennen van namen aan straten berust bij het college van burgemeester en wethouders. Deze verordening maakt het mogelijk een commissie straatnaamgeving in te stellen die burgemeester en wethouders ten behoeve van deze taak adviseert. Deze commissie kan volgens artikel 84 van de Gemeentewet door burgemeester en wethouders worden ingesteld. Toepassing van dit artikel brengt met zich mee dat er sprake is van een adviescommissie aan burgemeester en wethouders. Er is geen sprake van een commissie waaraan bevoegdheden zijn overgedragen.

 

De voorzitter geniet, zolang hij niet qualitate qua zitting heeft in de commissie, een onkostenvergoeding voor zijn werkzaamheden conform de bepalingen van de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Middelburg 2019.

 

2. Artikelsgewijze toelichting

 

artikel 2

De commissie straatnaamgeving geeft niet alleen advies over de namen van wijken en buurten. Ook advies over het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte, gemeentelijke bouwwerken en nieuw te ontwikkelen wijken of projecten behoort tot haar taak. Dit laatste is mede noodzakelijk met het oog op het feit dat bouwondernemingen/projektontwikkelaars namen zouden willen toekennen aan bouwwerken, zonder daarbij rekening te houden met de uitgangspunten die de commissie hanteert voor de toekenning van namen. Een en ander betekent dat bouwondernemingen / projectontwikkelaars in het geval zij namen willen toekennen aan bouwprojecten, contact moeten opnemen met de commissie straatnaamgeving.

 

artikel 3

In onze gemeente is al decennia een commissie straatnaamgeving actief. Door reorganisatie van de ambtelijke organisatie diende het aanwijzen van de leden vanuit de ambtelijke organisatie te worden aangepast. In dit geval bestaat de commissie uit een onafhankelijke voorzitter, ambtelijke medewerkers die direct zijn betrokken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen, bij de bouw van woningen, en bij het uitvoeren van de Wet BasisRegistratie Adressen, aangevuld met een medewerker van het Zeeuws Archief en een vertegenwoordiger van PostNL.

 

Het lidmaatschap van de commissie is voor de ambtelijke medewerkers in die zin functiegebonden dat zij, indien zij de desbetreffende functie verlaten, ook het lidmaatschap van de commissie verliezen. De vertegenwoordiger van PostNL verliest het lidmaatschap als zij worden teruggetrokken dan wel een ander in zijn/hun plaats wordt aangewezen.

 

In het kader van de dualisering kunnen sinds 7 maart 2002 in de commissie straatnaamgeving geen raadsleden meer plaatsnemen (zie artikel 84, tweede lid, juncto artikel 83, tweede lid van de Gemeentewet).

 

artikel 8

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij overeenkomstig de regeling van artikel 23 van de Gemeentewet besloten zou worden de deuren te sluiten. De openbaarheid van de vergaderingen brengt wel met zich, dat, uur, plaats en agendapunten van de vergadering openbaar gemaakt dienen te worden; tijdig voorafgaande aankondiging in De Faam biedt daartoe een goede mogelijkheid.

 

-0-0-0-0-