Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 328580Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Achter ’t Ven 1, 5374 GK Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 30 november 2020)

Nistelrooise Baan (naast nr. 8), 5374 RE Schaijk; het gebruiken van een perceel (en het uitvoeren van werkzaamheden daarvoor) voor bollenteelt (aanvraag ontvangen 1 december 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Wingerd 30, 5374 AP Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen 30 november 2020)

t Erf 1 t/m 13, 5374 AT Schaijk, 't Erf 2 t/m 32, 5374 AM Schaijk, t Erf 34 t/m 46, 5374 AS Schaijk, Wingerd 2 t/m 30, 5374 AP Schaijk, Wingerd 13-23-27-29, 5374 AN Schaijk, Wingerd 40 t/m 48, 5374 AV Schaijk, Kruidenhof 9-11-13, 5374 AX Schaijk, Smidse 119-123-131, 5374 AJ Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woningen (melding ontvangen 2 december 2020)

Ontvangen milieumeldingen:

Landweer 22, 5411 LV Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een recyclingsbedrijf voor het verwerken van matrassen (melding ontvangen 30 november 2020)

De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (melding ontvangen 2 december 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Rijksweg 34a, 5374 RB Schaijk; het uitbreiden van een bedrijfspand en het vervangen van een dak (vergunning verzonden op 2 december 2020)

Diverse locaties in Schaijk en Zeeland; kappen van bomen. Het gaat om de volgende locaties en bomen:

 • -

  Zeelandsedreef te Schaijk ter hoogte van nr. 1 (kap lindeboom) en nr. 20 (kap eik)

 • -

  Grootgaalseweg/hoek Everardusweg te Schaijk (kap 2 essen)

 • -

  Reep te Schaijk ter hoogte van nr. 1 (kap iep)

 • -

  Wingerd te Schaijk ter hoogte van nr. 31 (kap eik)

 • -

  Hoefslag te Zeeland ter hoogte van nr. 11 (kap es)

 • -

  Brand te Zeeland ter hoogte van nr. 67 (kap eik) en nr. 75 (kap eik)

 • -

  Kerkakkers te Zeeland naast nr. 1 (kap berk)

 • -

  Tweehekkenweg te Zeeland ter hoogte van de bushalte (kap linde)

 • -

  Bosweg te Zeeland ter hoogte van rotonde Bergmaas (kap eik)

(vergunning verzonden op 3 december 2020)

Peelweg 20a, 5411 LH Zeeland; het plaatsen van een silo ten behoeve van mestvergisting en een container waarin de Warmte Kracht Koppeling en bijbehorende voorzieningen worden geplaatst (vergunning verzonden op 4 december 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek om omgevingsvergunning:

Landweer (naast 20), 5411 LV Zeeland; het bouwen van een bedrijfshal met kantoor en het aanleggen van 2 inritten. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met 6 weken verlengd. Het besluit tot het verlengen van de afhandelingstermijn is verzonden op 3 december 2020.

Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoek om omgevingsvergunning:

Zwingelhof 21, 5374 HZ Schaijk; het isoleren van het dak, het vernieuwen van de dakbedekking en het schilderen van de woning. Deze aanvraag is vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld. Het besluit tot buiten behandeling stelling is verzonden op 3 december 2020.

Huisnummerbesluiten:  

Hernummering nummeraanduiding:

Schaijksestraat 1m, 5375 KC Reek (t.b.v. een mantelzorgwoning in een ontvangstruimte/bijeenkomstruimte) is hernummerd in:

Schaijksestraat 1m, 5374 SG Schaijk (t.b.v. een mantelzorgwoning in een ontvangstruimte/bijeenkomstruimte).

Dit besluit tot hernummering is verzonden op 30 november 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijn, buiten behandeling stelling en hernummering van de nummeraanduiding, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;

 • de datum;

 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

 • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” à gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.