Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 328552Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende nadere regels omtrent waarderingssubsidies voor Kunst & Cultuur (Nadere regels waarderingssubsidies Kunst & Cultuur gemeente Vijfheerenlanden 2020)

Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden 2020 stelt het college de volgende nadere regels vast,

Nadere regels waarderingssubsidies Kunst & Cultuur gemeente Vijfheerenlanden 2020.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Waarderingssubsidie: een subsidie die verstrekt wordt voor het uitvoeren van activiteiten, zonder dat de subsidie per se een directe relatie heeft met de hoogte van de kosten van de activiteiten.

 • 2.

  Verordening: Algemene Subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden 2020.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze nadere regels zijn van toepassing op aanvragen voor een waarderingssubsidie.

Artikel 3 Aanvraag van een waarderingssubsidie

 • 1.

  In afwijking van artikel 10 (aanvraag van een subsidie), lid 2 en 3 van de Verordening dienen bij een eerste aanvraag voor een waarderingssubsidie de volgende stukken overlegd te worden:

  • a.

   de meest recente statuten, het huishoudelijk reglement en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waaruit de bestuurssamenstelling (indien van toepassing) blijkt;

  • b.

   een beschrijving van de activiteiten;

  • c.

   een begroting over het komende kalenderjaar.

 • 2.

  Bij volgende aanvragen kan worden volstaan met een beschrijving van de activiteiten, tenzij voor specifieke subsidies in deze regeling anders is bepaald:

 • 3.

  In afwijking van artikel 10 lid 1 sub b kunnen de subsidieaanvragen voor het jaar 2021 tot 31 december 2020 worden ingediend.

Artikel 4 Verlenen en vaststellen van een waarderingssubsidie tot en met een bedrag van € 5.000

In afwijking van artikel 13 van de Verordening wordt een waarderingssubsidie tot en met een bedrag van € 5.000 gelijktijdig met de verlening vastgesteld.

Artikel 5 Subsidiecriteria

 • 1.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

  • a.

   heeft een meerwaarde voor de Vijfheerenlandse samenleving;

  • b.

   staat in beginsel open voor alle Vijfheerenlandse inwoners, tenzij in deze regeling een leeftijdscategorie of specifieke doelgroep is aangeduid.

 • 2.

  Subsidieaanvragen dienen aantoonbaar bij te dragen aan het verbeteren van het culturele klimaat in Vijfheerenlanden door activiteiten te organiseren in één van de volgende hoofdcategorieen binnen Kunst & Cultuur, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2, artikel 7:

  • a.

   Amateurkunst en kunsteducatie.

  • b.

   Podiumkunsten.

  • c.

   Film.

  • d.

   Media en letteren.

  • e.

   Cultureel erfgoed.

  • f.

   Beeldende kunst en bouwkunst.

  • g.

   Festivals.

Hoofdstuk 2 Kunst & Cultuur

Artikel 6 Definities

 • 1.

  Het beleidsthema Kunst & Cultuur is verdeeld over 7 hoofdcategorieën (VNG-ringmodel):

  • a.

   Amateurkunst en kunsteducatie.

  • b.

   Podiumkunsten.

  • c.

   Film.

  • d.

   Media en letteren.

  • e.

   Cultureel erfgoed.

  • f.

   Beeldende kunst en bouwkunst.

  • g.

   Festivals.

 • 2.

  Spelend lid: leden niet zijnde rustende leden en of donateurs.

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

De ambitie is om culturele activiteiten te promoten en samen met betrokken partners mede te ontwikkelen in alle zeven categorieen zoals genoemd in artikel 6 lid 1.

Dit betekent dat activiteiten in alle 7 categorieen in aanmerking kunnen komen voor subsidie:

 • 1.

  Amateurkunst en Kunsteducatie: Activiteiten van amateurkunstverenigingen; Cultuureducatie op en na scholen; Pluriform cursusaanbod; Lespunt of instelling voor Kunsteducatie.

 • 2.

  Beeldende Kunst en Bouwkunst: Architectuur; Vormgeving Openbare Ruimte; Tentoonstellingsruimte; Kunstuitleen; Aankoop kunst; Kunstenaarsbeleid; Ateliers cq. Creatieve broedplaatsen; Individuele subsidies aan kunstenaars en amateurkunstenaars; Opdrachten; Kunstenaarsinitiatieven; Centrum Beeldende Kunst.

 • 3.

  Cultureel Erfgoed: Monumenten; Oudheidkamer; Archieven; Archeologie; Museum Moderne Kunst; Natuur- of Cultuurhistorisch Museum.

 • 4.

  Media & Letteren: Lokale televisie; Lokale radio-omroep; Openbare Bibliotheek; Literaire Activiteiten; Beurzen/opdrachten/prijzen voor schrijvers en dichters; Stadsdichter.

 • 5.

  Film: Incidentele filmvertoningen; Kleinere filmvertoners; Theater voor de artistieke waardevolle film.

 • 6.

  Podiumkunsten: Oefenruimten; Kamermuziek; Koren; Uitvoeringen voor de jeugd; Multifunctionele accomodatie; Jazz/Poppodium; Kernpodium Popmuziek; Danstheater; Concertzaal; Kleine zaal; Schouwburg; Theater; Theaterwerkplaats; Theatergezelschappen; Muziekverenigingen.

 • 7.

  Festivals

Artikel 8 Aanvullende subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 7 in aanmerking te komen wordt, in aanvulling op het in artikel 3 en artikel 6 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

  • a.

   de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is primair gericht op presentatie in Vijfheerenlanden;

  • b.

   de gesubsidieerde activiteit wordt zo breed mogelijk aan de beschikbare media bekend gemaakt om een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken.

Artikel 10 Verdeelregel zangverenigingen en koren

 • 1.

  Alle tijdig ingediende aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria maken aanspraak op een subsidie met een maximum van € 500,00 per zangvereniging of koor per kalenderjaar.

Artikel 11 Verdeelregel historische verenigingen

 • 1.

  Alle tijdig ingediende aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria maken aanspraak op een subsidie met een maximum van € 500,00 per historische vereniging per kalenderjaar.

Artikel 12 Oranjeverenigingen Vijfheerenlanden

 • 1.

  Alle tijdig ingediende aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria maken aanspraak op een subsidie met een maximum van € 900,00 per vereniging per kalenderjaar.

Artikel 13 Vijfjaarlijkse feestweek oranjeverenigingen Vijfheerenlanden

Voor het organiseren van een vijfjaarlijkse feestweek krijgen de oranjeverenigingen een vast bedrag van € 2.000,00 in het jaar van de uitvoering van de feestweek.

Artikel 14 Stichting 30-45 Leerdam

De stichting 3045 uit Leerdam ontvangt een vast bedrag van € 8.000,00 voor hun activiteiten.

Artikel 15 Overige culturele activiteiten

 • 1.

  Alle tijdig, in dit lid genoemde organisaties, ingediende aanvragen maken jaarlijks aanspraak op het daarbij genoemde subsidie bedrag:

  • a.

   Postzegelvereniging “De Posthoorn” € 150

  • b.

   Stichting orgelconcours € 150

  • c.

   Toneelvereniging La Troupe € 1.500

  • d.

   Algemene Toneelvereniging Ameide € 1.500

  • e.

   Vereniging Beeldende Kunstenaars € 2.000

  • f.

   Open Atelier Route Leerdam € 1.000

  • g.

   Schoonrewoerd Binnenste buiten open deurroute € 500

  • h.

   St. Sint Martinus en Sint Anthonius Gilde € 300

  • i.

   Stichting Glasstadmars € 900

  • j.

   Stichting Masa depan, Pasar Malam € 7.000

  • k.

   Stichting Kunst en Cultuur basissubsidie € 4.000

  • l.

   Stichting Vier het Leven € 400

  • m.

   Stichting Leerdams Kunstenaarscollectief € 500

  • n.

   Stichting GO (Stadspodium GO) € 20.000

  • o.

   Stichting Cultuur en Theater Vianen € 29.000

  • p.

   Kunstcentraal (bijdrage CMK) € 42.500

  • q.

   Kunstcentraal (bijdrage Kunstmenu) € 16.000

  • r.

   Muziekschool Vijfheerenlanden € 13.200

  • s.

   Slagwerkfestival € 2.500

  • t.

   Film & Food Vianen € 1.500

  • u.

   Kerntheater Vijfheerenlanden € 25.000

  • v.

   Toneelroute Vianen € 5.000

  • w.

   Muziekver. DES Everdingen € 2.215

  • x.

   Muziekvereniging Excelsior Hagestein € 2.798

  • y.

   Muziekvereniging Excelsior Vianen € 4.022

  • z.

   Mallet Percussion Band The Survivors € 1.049

  • aa.

   Chr. Muziekver. De Bazuin Leerdam € 1.750

  • bb.

   Kon. Sted. Muziekver. Kunstliefde&Vriendschap € 1.750

  • cc.

   Stedelijke Harmonie Aurora Leerdam € 1.750

  • dd.

   Accordeonvereniging Avanti € 717

  • ee.

   Muziekvereniging Euphonia Meerkerk € 2.288

  • ff.

   Muziekvereniging Ameide’s Fanfare Korps € 2.736

  • gg.

   Muziekonderwijs op Scholen Zederik

   (Eben Hazer, PCPO Trivia, Stichting O2A5) € 9.000

  • hh.

   Muziekonderwijs Op Basisscholen Leerdam

   (Aurora, Kunstliefde&Vriendschap en De Bazuin) € 20.000

  • ii.

   Vijfheerenlanden on stage € 400

  • jj.

   Stichting Muziek tussen de Rivieren € 750

  • kk.

   Volksdansvereniging Chadasha € 950

  • ll.

   Stichting De Kunstplaats € 6.000

  • mm.

   Werkgroep KIOR € 3.000

  • nn.

   Theaterproducties Moerd de Zwoeng € 4.000

  • oo.

   Pakhuis Vianen € 3.000

  • pp.

   Comité Volkskerstzang Leerdam € 1.500

Artikel 16 Indexering

De waarderingsubsidies worden eens in de 4 jaar geïndexeerd. De eerste indexering zal plaatsvinden in het jaar 2024, ten behoeve van kalenderjaar 2025.

Artikel 17 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking één dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels waarderingssubsidies Kunst & Cultuur gemeente Vijfheerenlanden 2020.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders in de vergadering van 10 november 2020,