Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2020, 32809BeleidsregelsReglement Burgerlijke Stand gemeente Asten 2020

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op het bepaalde in artikelen 16, 16a en 16c Burgerlijk wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en de Wet rechten burgerlijke stand;

 

overwegende dat op 1 januari 2020 de wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt;

 

besluit:

 

- vast te stellen Reglement Burgerlijke Stand gemeente Asten 2020;

- in te trekken Reglement Burgerlijke Stand 2018;

- in te trekken Uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2019.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Boek 1 Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar in dienst van de gemeente Asten of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door het college (artikel 16, lid 2 van Burgerlijk Wetboek) (ABS);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon in dienst van de gemeente Asten of van een andere gemeente of een persoon als bedoeld in artikel 2 onder e Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 (BABS);

 • e.

  gemeentehuis:

 • I.

  het gemeentehuis gelegen aan het Koningsplein 3.

 • II.

  elke andere externe locatie, die met toepassing van de criteria genoemd in artikel 3 van dit reglement, voor incidenteel gebruik wordt aangewezen als gemeentehuis;

 • f.

  ceremonie: een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 

Artikel 2 Aanwijzing

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een bij het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen door het college. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar werkzaam is in gemeentedienst.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen.

 • 3.

  De door het college aangewezen (B)ABS voltrekt alle wettige huwelijken en partnerschapsregistraties en maakt daarbij geen onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

 • 4.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen voor de totstandkoming van één enkele ceremonie in de gemeente Asten worden aangewezen: (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente zijn aangewezen en waarvan de aanwijzing en beëdiging nog niet is verlopen. De aanwijzing / beëdiging moet blijken uit een verklaring van de gemeente.

 • 5.

  De aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de zin van lid 3 van dit artikel komt tot stand zodra het bruidspaar de keuze heeft aangegeven bij de gemeente. Dit kan mondeling, schriftelijk of elektronisch kenbaar gemaakt worden onder vermelding van de namen van het bruidspaar, de dag, het tijdstip en de locatie van het huwelijk. Bij de aanvraag moeten, uiterlijk zes weken vóór de ceremonie, de aanwijzing en beëdiging worden overlegd.

 • 6.

  Benoemingen die hebben plaatsgevonden vóór de totstandkoming van dit reglement worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1:16 BW.

 

Artikel 3 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht de wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  Ceremonies kunnen voltrokken worden op externe locaties mits deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De locatie moet ten tijde van de ceremonie openbaar zijn en ook toegankelijk zijn voor mindervaliden.

 • b.

  Vanwege de zorg voor veiligheid en ter voorkoming van overschrijden van de gemeentegrens moet de locatie zich bevinden op de vaste grond.

 • c.

  De aan te wijzen locatie moet een adres hebben in de gemeentelijke BAG.

 • d.

  Ceremonies kunnen in de buitenlucht plaatsvinden, maar de buitenlocatie mag geen openbare ruimte zijn.

 • e.

  Indien er zich naar het oordeel van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand extreme (weers)omstandigheden voordoen kan door de ambtenaar worden gevorderd dat de ceremonie word verplaatst naar de binnenlocatie op het aangevraagde adres.

 • f.

  De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

 • g.

  De locatie moet naar behoren zijn ingericht. Hieronder wordt ten minste verstaan:

  • de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen;

  • de aanwezigheid van tafel, stoelen;

  • voldoende verlichting van de ceremonieruimte;

  • de ceremonie is rookvrij tijdens de ceremonie;

  • de aanwezigheid van een aparte ruimte voor de ambtenaar om zich te verkleden.

 • 3.

  De overeengekomen éénmalige locatie leidt niet tot enige gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie.

 • 4.

  De gemeente Asten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of voortvloeiend uit de ceremonie op locatie. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is een gemeentelijk vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van de ceremonie.

 • 5.

  Tijdens de ceremonie op locatie wordt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand geassisteerd door een gastvrouw of gastheer. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand geeft aan wat er geregeld moet zijn voor het voltrekken van de ceremonie.

 • 6.

  De verantwoordelijkheid van de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de beheerder/eigenaar van de locatie.

 • 7.

  Door het invullen van de eigen locatie in de digitale of schriftelijke melding geeft de aanvrager aan dat deze locatie voldoet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden.

 • 8.

  Het niet voldoen aan de voorwaarden kan een reden zijn om de ceremonie niet op de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.

 

Artikel 5 L eiding

De teamleider Dienstverlening is belast met de leiding en draagt zorg voor de verdeling van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

 

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  De burgerlijke stand is voor het publiek geopend op de dagen en tijden waarop de balie in het gemeentehuis voor publiek is geopend. Er wordt op afspraak gewerkt.

 • 2.

  Ceremonies in het gemeentehuis zijn mogelijk op maandag tot en met zondag tussen 9.00 uur tot 17.00 uur met uitzondering van de dagen genoemd in artikel 3, lid 1, van de Algemene termijnenwet.

 • 3.

  Ceremonies op een externe locatie zijn mogelijk op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur en op zondag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

 • 4.

  De kosteloze ceremonie vindt plaats op maandag om 09.00 uur of om 09.15 uur in de spreekkamer in het gemeentehuis. Deze plechtigheid is beperkt tot de aanwezigheid van 5 personen (het bruidspaar, 2 getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand), het uitspreken van het jawoord en het voorlezen en ondertekenen van de akte. De ceremonie duurt maximaal 10 minuten. Er vindt geen voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en er wordt geen persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie. Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie is niet toegestaan.

 • 5.

  De eenvoudige ceremonie vindt plaats op woensdag tussen 09.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag tussen 09.00 uur tot 16.00 uur in de trouwzaal in het gemeentehuis. Tijdens deze plechtigheid zijn alle gasten welkom (zoveel als mogelijk is in de trouwzaal) met een beperking tot het uitspreken van het jawoord, het voorlezen en ondertekenen van de akte en het wisselen van de ringen. De ceremonie duurt maximaal 10 minuten. Er vindt geen voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en er wordt geen persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie. Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie is niet toegestaan.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kan de teamleider Dienstverlening, al dan niet op verzoek, besluiten tot afwijking van deze openingstijden.

 

Artikel 7 Vergoeding ( buitengewoon ) ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1.

  De vergoeding aan (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand in de zin van artikel 2 lid 1 en lid 2 van dit reglement, vindt plaats op basis van een arbeidsrechtelijke overeenkomst.

 • 2.

  Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, in de zin van artikel 2 lid 3, 4, en 5 van dit reglement hebben geen recht op bezoldiging van de gemeente Asten.

 

Artikel 8 Kosten

Voor de diensten van de burgerlijke stand, zoals het voltrekken van een ceremonie, afgeven van afschriften en trouwboekjes worden kosten in rekening gebracht volgens de Wet rechten burgerlijke stand of de legesverordening van gemeente Asten.

 •  

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

 

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Burgerlijke Stand gemeente Asten 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 21 januari 2020.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester