Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 327503Beschikkingen | aanvraagKennisgeving gecoördineerde besluiten “The BaanTower”

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c, juncto artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen om het project “The BaanTower” te realiseren.

The BaanTower is 50 verdiepingen hoog en telt samen met de onderbouw langs de Baan, 427 woningen.

Het project ligt aan de Baan nabij nummer 2, 3011 CB Rotterdam.

Coördinatie

Op dit plan is de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing, de benodigde procedures worden gecoördineerd gevoerd. De coördinatie wordt verzorgd door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, waaronder het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, liggen met ingang van vrijdag 11 december 2020 tot en met donderdag 21 januari 2021 ter inzage.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten over uw buurt’.

Zolang de maatregelen in verband met het coronavirus duren, is het niet mogelijk om voornoemde stukken in te zien op een gemeentelijke locatie. Als het voor u niet mogelijk is om de stukken via de genoemde website te raadplegen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met telefoonnummer 14010, dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.20.11.00538

Na telefonische afspraak (14010) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Rotterdam, 9 december 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd