Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Joure Kom, gemeente De Fryske Marren.

 

Met ingang van 14 december 2020 ligt gedurende 6 weken het op 18 november 2020 door de gemeenteraad van De Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Partiële herziening Joure Kom’ met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Op 29 juni 2016 is het bestemmingsplan Joure Kom vastgesteld. Dit bestemmingsplan vormde een actualisatie van de daarvoor geldende bestemmingsplannen en de beheersverordening. Deze partiële herziening heeft betrekking op dat plan en heeft tot doel om hierin enkele wijzigingen aan te brengen.

Doel

Met de partiële herziening is beoogd om de vergunde woningen in enkele bestemmingen vast te leggen en het realiseren van nieuwe woningen te koppelen aan een afwijkingsregel, die toegepast kan worden als met name het woonplan daarvoor de mogelijkheid biedt. Met de partiële herziening is de aanleggelegenheid in de bestemming Water beter geregeld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verhuurde ligplaatsen en passantenplaatsen.

 

Gewijzigde vaststelling.

Aan de bestemming Maatschappelijk voor het perceel De Merk 6 te Joure is een aanduiding toegekend die daghoreca en wasservice mogelijk maakt.

Er zijn twee ambtshalve wijzigingen toegevoegd: voor het bouwvlak voor de woningen aan de Kerkstraat 1 t/m 13 is het bestaande aantal woningen op ‘7’gesteld en voor het woongebouw aan de Prof. Titus Brandsmaweg 3/m 79 is het aantal woningen van 40 op de verbeelding aangeduid.

Waar ter inzage .

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure, het servicepunt ter Balk (Dubbelstraat 1) en het servicepunt Lemmer (Vissersburen 88);

 

Daarnaast is informatie over het bestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het bestemmingsplan zelf is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is : NL.IMRO.1940.BPJRE18PARJOUREKOM-VA01 .

 

Beroep en voorlopige voorzie ning .

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingplan

  • een belanghebbende die bezwaren heeft tegen de door de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen.

 

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 11 december 2020.

 

Burgemeester en wethouders van de Fryske Marren.

Naar boven