Subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen 2021 en 2022

1. Algemeen

 

1.1 Subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen 2021 en 2022

De subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen is een subsidieregeling als bedoeld in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zevenaar 2020 en regelt de subsidies aan Zevenaarse verenigingen en dorpshuizen op het gebied van sport, jeugd- en jongeren, cultuur en erfgoed en welzijn. Tevens geeft de regeling aan hoe wij omgaan met incidentele subsidies.

In deze subsidieregeling worden daartoe zes budgetten gehanteerd:

 • 1.

  Budget Sport.

 • 2.

  Budget Jeugd- en Jongeren.

 • 3.

  Budget Cultuur en erfgoed.

 • 4.

  Budget Welzijn.

 • 5.

  Budget Dorpshuizen.

 • 6.

  Budget Incidentele Subsidies.

1.2 Toepassing Algemene subsidieverordening Zevenaar 2020

Op subsidies die worden aangevraagd en verleend in het kader van deze subsidieregeling is tevens van toepassing de Algemene subsidieverordening gemeente Zevenaar 2020.

 

1.3 Aanvraag

Afwijkend van artikel 6.2 van de Algemene subsidieverordening dienen verenigingen en dorpshuizen bij een aanvraag de volgende gegevens te overleggen:

 • -

  Volledig ingevuld aanvraagformulier.

 • -

  In het aanvraagformulier genoemde bijlagen.

1.4 Aanvraagtermijn

Afwijkend van artikel 7.1 van de Algemene subsidieverordening kunnen verenigingen en dorpshuizen vanwege het overgangsjaar hun aanvraag voor een subsidie 2021 en 2022 indienen tot 31 december 2020.

 

1.5 Beslistermijn

Afwijkend van artikel 8.1 van de Algemene subsidieverordening beslissen Burgemeester en wethouders vanwege het overgangsjaar op een aanvraag voor een subsidie voor 2021 en 2022:

 • -

  Voor 31 december 2020 indien de aanvraag ingediend is voor 1 oktober 2020.

 • -

  Voor 1 februari 2021 indien de aanvraag ingediend is voor 1 december 2020.

2 Deelbudgetten

 

2.1 Budget Sport

 

2.1.1 Doelstelling

Het zorgdragen voor adequate sportinfrastructuur voor amateurs (zowel recreatief als in competitieverband) door het bevorderen, realiseren en in stand houden van sportvoorzieningen waarbij men naar eigen keuze en overeenkomstig aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze sport kan bedrijven. Het, door het verstrekken van subsidies, bijdragen aan het meer sportief bewegen van de inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de deelname van de jeugd aan plaatselijke sportactiviteiten.

 

Binnen het budget Sport zijn de volgende categorieën te onderscheiden:

 • -

  Amateursport.

 • -

  Sporthallen.

 • -

  Sport voor inwoners met een beperking.

 • -

  Sport overig.

2.2 Budget Jeugd- en jongeren

 

2.2.1 Doelstelling

Het bevorderen dat jeugdigen en jongeren op een voor zichzelf en voor hun omgeving acceptabele wijze kunnen groeien naar volwassenheid. Het realiseren en in stand houden van voorzieningen voor vorming, ontplooiing en ontspanning van jeugd en jongeren.

 

Binnen het budget Jeugd- en jongeren zijn de volgende categorieën te onderscheiden:

 • -

  Jeugd- en jongerenorganisaties.

 • -

  Scoutinggroepen.

2.3 Budget Cultuur en erfgoed

 

2.3.1 Doelstelling

Het bieden van kunst, cultuur- en erfgoedvoorzieningen voor dorp, stad en regio. De bevolking op betaalbare wijze, zowel passief als actief, laten genieten van muziek en toneel.

De integratie van kunst in de samenleving bevorderen en de bevolking in contact brengen met een zo ruim mogelijk aanbod van kunstuitingen.

 

Binnen het budget Cultuur zijn de volgende categorieën te onderscheiden:

 • -

  Amateurkunst:

  • Muziekverenigingen.

  • Zang- en dansverenigingen.

  • Toneel- en operetteverenigingen.

 • -

  Culturele festivals.

 • -

  Vieringen:

  • Herdenkingen.

  • Oranjefeesten en Sinterklaas.

  • Carnaval.

 • -

  Overige culturele activiteiten. Organisaties die op het gebied van kunst, cultuur en natuur iets ondernemen/organiseren dat past in de doelstelling van de gemeente, maar niet geschaard kunnen worden onder amateurkunst.

 • -

  Cultuurhistorie.

 • -

  Molens.

2.4 Budget Welzijn

 

2.4.1 Doelstelling

Het bevorderen van de leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid van burgers binnen de gemeente Zevenaar. Burgers in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woon- en leefomgeving te blijven functioneren met behoud van de regie over het eigen leven. Het handhaven of verbeteren van de gezondheid van (delen van) de bevolking door middel van maatregelen die gericht zijn op factoren die de gezondheid beïnvloeden. De gemeente stimuleert en faciliteert dit, waarbij er extra aandacht is voor kwetsbare groepen en iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.

 

Binnen het budget Welzijn zijn de volgende drie categorieën te onderscheiden:

 • -

  Ontmoeten en meedoen.

 • -

  Wijk- en dorpsraden.

 • -

  Overige welzijnsactiviteiten.

2.5 Budget Dorpshuizen

 

2.5.1 Doelstelling

Het bevorderen van de leefbaarheid binnen de kernen en wijken van de gemeente Zevenaar door het bieden van accommodaties waar verenigingen en maatschappelijke organisaties activiteiten kunnen ontplooien.

 

2.6 Budget Incidentele subsidies

 

2.6.1 Doelstelling

Voor alle budgetten geldt dat er binnen het betreffende budget een mogelijkheid blijft bestaan om op incidentele basis subsidie aan te vragen, bedoeld voor evenementen en activiteiten die op incidentele basis plaatsvinden.

3. Grondslagen

 

3.1 Sport

 

3.1.1 Amateursport

Jeugdsubsidie voor amateur sportverenigingen

 • Op grond van het aantal jeugdleden ontvangen amateur sportverenigingen gevestigd in Zevenaar een subsidie, berekend met een vast bedrag van € 11,30 per jeugdlid.

Accommodatiekosten amateur sportverenigingen

 • Amateur sportverenigingen gevestigd in Zevenaar ontvangen een subsidie voor hun accommodatiekosten. De subsidie bestaat uit de accommodatiekosten vermenigvuldigd met het percentage jeugdleden van de vereniging, vermenigvuldigd met het vaste percentage. Het percentage dat staat voor de accommodatiekosten is afhankelijk van de accommodatie waar de sportvereniging gebruik van maakt (30% voor binnensport, 50 % voor buitensport en 40% voor watersport).

Kadervormingssubsidie (ten behoeve van de jeugd)

 • Amateur sportverenigingen gevestigd in Zevenaar ontvangen een subsidie van 50% in de kaderkosten, met een maximum van € 555,00.

Als voorwaarden voor deze subsidie geldt:

 • -

  Kaderkosten moeten ten behoeve van jeugdleden komen. Dit dient desgewenst aangetoond te worden door het overleggen van kopieën van facturen.

3.1.2 Sporthallen

Beheerorganisaties van sporthallen

 • De volgende beheerorganisaties ontvangen een subsidie ten behoeve van de exploitatie van de sporthal van:

  • -

   Stichting Sporthal Lobith-Tolkamer t.b.v. burgemeester Habeshal, € 18.895,00.

  • -

   Stichting Sportaccommodatie Pannerden t.b.v. sporthal Pauwengaard, € 18.895,00.

  • -

   Vereniging De Cluse t.b.v. de sporthal, € 18.895,00.

Als voorwaarden voor deze subsidie geldt:

 • -

  De tarieven die door deze beheerorganisaties ten behoeve van verenigingen gesteld worden, mogen niet hoger liggen dan de tarieven die het college vaststelt in de tarievenverordening.

 • -

  De beheerorganisatie dient voldoende te reserveren voor vervangen van de inrichting en het plegen van (groot) onderhoud.

 • -

  De beheerorganisatie dient ieder jaar een gebruikersoverzicht te overleggen.

 • -

  Organisaties die subsidie ontvangen op basis van de grondslag ‘Beheerorganisaties van sporthallen’, kunnen geen aanvullende aanspraak maken op subsidie op basis van grondslag ‘beheerorganisaties van maatschappelijke accommodaties’ onder artikel 3.5, tenzij specifiek benoemd.

3.1.3 Sport voor inwoners met een beperking

De subsidiebijdrage met betrekking tot verenigingen die sport voor inwoners met een beperking aanbieden bedraagt:

 • € 55,00 per lid voor verenigingen en instellingen gehuisvest binnen de gemeente Zevenaar.

 • € 55,00 per lid wonend in de gemeente Zevenaar voor verenigingen en instellingen gehuisvest buiten de gemeente Zevenaar.

 • Gehandicaptensportverenigingen en/of instellingen die met hun aanbod meervoudig gehandicapten uit hun isolement halen, kunnen in aanmerking komen voor een waarderingsbijdrage van € 1.650,00.

3.1.4 Sport overig

Schoolsporttoernooi

 • Een tegemoetkoming van maximaal € 277,65 per toernooi voor een sportvereniging die voor het onderwijs een schoolsporttoernooi organiseert, met een maximum van 1 keer per jaar.

Sportevenementen

Voor het organiseren van sportactiviteiten in Zevenaar ontvangen de volgende vrijwilligersorganisaties een subsidie:

 • Avondvierdaagse, stichting Wandelkomitee € 750,00.

 • Pannerdense dijkencross € 500,00.

3.2 Jeugd en jongeren

 

3.2.1 Jeugd- en jongerenorganisaties

Voor het organiseren van activiteiten voor jongeren verrichten, ontvangen vrijwilligersorganisaties een subsidie op de volgende onderdelen:

 • Kindervakantieweek € 1.845,00.

 • Discoavonden, per keer € 350,00, met een maximum van 10 per jaar.

 • Knutselmiddagen, per keer € 20,00, met een maximum van 40 per jaar.

 • Overige activiteiten waarderingsbijdrage op jaarbasis € 1.250,00.

 • Indien er sprake is van accommodatiekosten t.b.v. bovenstaande activiteiten wordt hiervoor 72% subsidie verleend.

3.2.2 Scouting

Scouting verenigingen ontvangen een subsidie van:

 • € 75,00 per jeugdlid.

 • € 5.000,00 ten behoeve van accommodatiekosten.

3.3 Cultuur en erfgoed

 

3.3.1 Amateurkunst

Amateur muziekverenigingen

 • Op grond van het aantal leden ontvangen amateur muziekverenigingen een subsidie, berekend met een vast bedrag van € 40,00 per lid.

 • Voor één of meerdere openbare uitvoering(en) ontvangen amateur muziekverenigingen een vaste subsidie van € 1.000,00.

 • Voor drie of meerdere buiten optredens ontvangen amateur muziekverenigingen een vaste subsidie van € 500,00 per jaar.

 • Amateur muziekverenigingen ontvangen een subsidie van 50% in de opleidingskosten voor jeugdleden, met een maximum van € 500,00. Opleidingskosten dienen desgewenst aangetoond te worden door het overleggen van kopieën van facturen.

Amateur toneel- en operetteverenigingen

 • Op grond van het aantal leden ontvangen amateur toneel- en operetteverenigingen een subsidie, berekend met een vast bedrag van € 25,00 per lid.

 • Voor één of meerdere openbare uitvoering(en) ontvangen amateur toneel- en operetteverenigingen een vaste subsidie van € 1.000,00.

Amateur zang en dansverenigingen

 • Op grond van het aantal leden ontvangen amateur zang- en dansverenigingen een subsidie, berekend met een vast bedrag van € 25,00 per lid.

 • Voor één of meerdere openbare uitvoering(en) ontvangen amateur zang- en dansverenigingen een vaste subsidie van € 700,00.

3.3.2 Culturele festivals

Voor het organiseren van een cultureel festival in Zevenaar dat jaarlijks minimaal 1.000 bezoekers trekt ontvangen de volgende vrijwilligersorganisaties een subsidie ter hoogte van een vast bedrag ad.

 • Buitenblik € 8.000,00.

 • SevenArt € 8.000,00.

 • Muziekstad € 15.000,00.

3.3.3 Herdenkingen

 • Amateur verenigingen die de openbaar toegankelijke herdenkingen van 4 mei in de kernen organiseren ontvangen een subsidie ter hoogte van een vast bedrag ad. € 835,00.

 • Atletiekvereniging de Liemers ontvangt ten behoeve van de organisatie van het bevrijdingsvuur een subsidie van € 275,00.

3.3.4 Oranjefeesten en Sinterklaas

 • Amateur verenigingen die de openbaar toegankelijke vieringen van Koningsdag en/of Sinterklaas in de kernen organiseren ontvangen een subsidie ter hoogte van een vast bedrag ad. € 275,00 per activiteit.

 • Stichting feeststad/Oranjefeest ontvangt ten behoeve van de openbaar toegankelijke vieringen van Koningsdag in de stad Zevenaar een subsidie ter hoogte van een vast bedrag ad. € 1.890,00.

 • Stichting ondernemersfonds / intocht St Nicolaas / AOZ ontvangt ten behoeve van de openbaar toegankelijke vieringen van Sinterklaas in de stad Zevenaar een subsidie ter hoogte van een vast bedrag ad. € 1665,00.

3.3.5 Carnaval

 • Amateur verenigingen die een openbaar toegankelijke carnavalsactiviteit in de kernen organiseren ontvangen een subsidie ter hoogte van een vast bedrag ad. € 1.110,00.

 • GZK Boemelburcht ontvangt voor het organiseren van carnavalsactiviteiten in het centrum van Zevenaar € 4.400,00.

3.3.6 Cultuur overig

Voor alle organisaties binnen deze categorie wordt een vast bedrag in de vorm van een jaarlijkse waarderingssubsidie vastgesteld.

 • Liemers jeugdorkest € 1.500,00.

 • Stichting Popkultuur € 2.000,00.

 • Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk € 500,00.

 • Stichting De Lantaern € 5.350,00.

3.3.7 Cultuurhistorie

Voor alle organisaties binnen deze categorie wordt een vast bedrag in de vorm van een jaarlijkse waarderingssubsidie vastgesteld.

 • Cultuurhistorische verenigingen € 3.000,00.

 • Erfgoedcentrum de Liemers € 1.500,00.

3.3.8 Molens

Vrijwilligersorganisaties die een molen beheren en laten draaien ontvangen jaarlijks een waarderingssubsidie ter hoogte van een vast bedrag ad. € 925,00.

 

3.4 Welzijn

 

3.4.1 Ontmoeten en meedoen

Op grond van het aantal leden én het aantal activiteiten, ontvangen amateur verenigingen actief op de terreinen participatie of zorg- en welzijn (niet zijnde sport, cultuur):

Staffel aantal leden/deelnemers

Subsidie

Staffel aantal activiteiten per jaar

Subsidie

10 t/m 25 leden

€ 275,00

10 t/m 25 activiteiten

€ 275,00

26 t/m 50 leden

€ 550,00

26 t/m 50 activiteiten

€ 550,00

51 t/m 75 leden

€ 825,00

51 t/m 75 activiteiten

€ 825,00

76 en meer leden

€ 1.100,00

76 en meer activiteiten

€ 1.100,00

De volgende organisaties ontvangen op grond van hun omvang en aantal activiteiten een subsidie van:

 • Rijnwaarden 50-plus: € 5.000,00.

3.4.2 Dorps- en wijkraden

Voor het behartigen van belangen ontvangen een waarderingssubsidie:

 • Dorps- en wijkraden € 1.250,00, met een maximum van 1 raad per dorp en 1 raad per wijk in de stad Zevenaar.

 • Raden die een bepaalde doelgroep (bijv. jeugd, ouderen) vertegenwoordigen € 1.000,00, met een maximum van 1 raad per dorp of stad Zevenaar.

3.4.3 Kinderboerderijen

Voor het in stand houden van een kinderboerderij ontvangen een subsidie:

 • Kinderboerderij Zevenaar € 16.500,00.

 • Kinderboerderij Pannerden € 3.000,00.

3.4.4 Overige welzijnsactiviteiten

De volgende vrijwilligersorganisaties ontvangen een waarderingssubsidie:

 • Radio Mozaïek ziekenhuisomroep € 3.300,00.

 • Weidevogelsbeschermingsgroep Zevenaar € 500,00.

 • Stichting werkgroep leefklimaat € 500,00.

 • Imkervereniging Liemers € 500,00.

 • EHBO verenigingen die evenementen in de gemeente ondersteunen € 1.000,00.

 • Werkgroep AED Babberich € 1.000,00.

 • Medicijnpost Lobith-tolkamer en Spijk € 160,00.

3.5 Dorpshuizen

Beheerorganisaties van maatschappelijke accommodaties

 • De volgende vrijwilligersorganisaties die een multifunctionele accommodatie beheren en beschikbaar stellen aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties uit de gemeente ontvangen een subsidie tot een maximum van:

  • -

   Dorpshuis Aerdt € 8.519,00.

  • -

   Dorpshuis Angerlo € 19.150,00.

  • -

   Kulturhus Babberich € 12.500,00.

  • -

   Kulturhus Giesbeek € 6.000,00.

  • -

   Dorpshuis Lathum € 11.500,00.

  • -

   Dorpshuis Lobith € 2.500,00.

  • -

   Gildehuis Lobith € 7.400,00.

  • -

   Ontmoetingscentrum de Maatjes € 3.950,00.

  • -

   Dorpshuis Spijk € 8.423,00.

  • -

   Vereniging De Cluse t.b.v. het dorpshuis € 2.087,00.

  • -

   Buurthuis Tuindorp € 1.043,00.

 • Vrijwilligersorganisaties die subsidie ontvangen op basis van de grondslag ‘Beheerorganisaties van maatschappelijke accommodaties’ kunnen geen aanvullende aanspraak maken op subsidie op basis van de grondslag ‘Beheerorganisaties van sporthallen’, tenzij specifiek benoemd.

Als voorwaarden voor deze subsidie geldt:

 • -

  De beheerorganisatie dient ieder jaar een gebruikersoverzicht te overleggen.

3.6 Incidentele subsidies

 

3.6.1 Voorwaarden

 • -

  Het evenement of de activiteit moet openbaar toegankelijk zijn voor publiek.

 • -

  Het evenement of de activiteit moet plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen.

 • -

  Het evenement moet een bijzonder en/of uniek en/of vernieuwend karakter hebben. Reguliere verenigingsactiviteiten komen niet in aanmerking voor een incidentele subsidie.

 • -

  De aanvraag moet tenminste 3 maanden voor uitvoering van de activiteit zijn ingediend, middels het beschikbare aanvraagformulier.

 • -

  Bij budget sport moet het evenement of de activiteit in het teken staan van jeugd.

3.6.2 Subsidiegrondslag

 • -

  50% van de kosten met een maximum van € 1.000,00 per evenement of activiteit wordt vergoed (de andere 50% van de kosten dient door de organisatie zelf opgebracht te worden).

 • -

  Kosten voor consumpties worden niet gesubsidieerd.

 • -

  Voor eenzelfde evenement of activiteit kan maximaal vier maal subsidie worden aangevraagd.

 • -

  Het evenement of de activiteit mag geen commercieel karakter hebben.

 • -

  Het beschikbare budget is het subsidieplafond.

4. Slot- en overgangsbepalingen

 

4.1 Bijzondere verplichtingen

Aan de subsidieontvanger kunnen in het kader van deze subsidieregeling bijzondere verplichtingen zoals prestatieafspraken worden opgelegd.

 

4.2 Verklaring omtrent het gedrag

Subsidieontvangers die activiteiten aanbieden voor personen onder de 18 jaar zorgen voor een verklaring omtrent gedrag van degenen die deze activiteiten begeleiden.

 

4.3 Uitsluitingsclausule ondersteuning

Een subsidie die is verleend in het kader van deze subsidieregeling mag niet worden aangewend voor het ondersteunen van goede doelen of het ondersteunen van of hulp bieden aan vrienden- of steunstichtingen die direct of indirect aan de subsidieontvanger of derden zijn verbonden.

 

4.4 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling of deelregeling afwijken indien toepassing van de bepaling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  Het college kan in alle gevallen waarin deze subsidieregeling of in een deelregeling niet voorziet of ten aanzien van waarvan onduidelijkheid bestaat beslissen.

4.5 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling gemeente Zevenaar 2021 en 2022’.

 

4.6 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar op 1 december 2020.

Het college van burgemeester en wethouders

Danielle Jansen

Secretaris

Lucien van Riswijk

Burgemeester

Naar boven