Gemeenteblad van Baarle-Nassau

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauGemeenteblad 2020, 326003Beschikkingen | afhandelingAanwijzing collectieve festiviteiten 2021 Baarle-Nassau

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) stelt voorschriften waaraan inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen dienen te voldoen. Ingevolge artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan het college per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop ten behoeve van collectieve festiviteiten de geluidsnormen als vastgelegd in het Activiteitenbesluit niet gelden. Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden, zoals bijvoorbeeld carnaval en kermis.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Baarle Nassau besloten om voor het jaar 2021 de volgende dagen aan te wijzen:

 • 1.

  Carnaval (22, 23 en 24 februari)

 • 2.

  Viering van Koningsnacht (26 april)

 • 3.

  Viering van Koningsdag (27 april)

 • 4.

  Kermis voorjaar (5, 6, 7 en 8 juni)

 • 5.

  Kermis najaar (2, 3, 4 en 5 oktober)