Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie (Verordening vermakelijkhedenretributie 2021)

De raad van de gemeente Beverwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2020, nummer INT-20-56232;

 

gehoord de Raadscommissie;

 

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel c van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2021 (Verordening vermakelijkhedenretributie 2021)

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt onder een vermakelijkheid verstaan: een bedrijfsmatig ondernomen activiteit, waarbij wordt beoogd of mede beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek dit amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemde of geschikte, voor een ieder in wezen toegankelijke inrichtingen, terreinen, wateren en dergelijke.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam “vermakelijkhedenretributie” worden rechten geheven ter zake van het geven van vermakelijkheden waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur getroffen wordt.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die de vermakelijkheid geeft, dan wel degene voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid gegeven wordt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Belastingplichtigen, zoals bedoeld in artikel 3, worden niet in de heffing betrokken wanneer het aantal reguliere bezoekers als bedoeld in artikel 5 lid 1, het aantal van 1 miljoen per belastingjaar niet overschrijdt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De grondslag voor de heffing van de rechten is het aantal reguliere bezoekers van de in artikel 1 bedoelde inrichtingen, terreinen, wateren e.d. Onder reguliere bezoekers wordt verstaan degenen die de in artikel 1 bedoelde inrichtingen, terreinen, wateren e.d. bezoeken gedurende de uren dat deze voor het publiek zijn opengesteld met het oog op de vermakelijkheid, anders dan ten behoeve van de uitoefening van hun bedrijf of beroep.

 • 2.

  Het tarief bedraagt:

  • a.

   €0,094 per reguliere bezoeker bij een bezoekersaantal tot 1,5 miljoen;

  • b.

   €0,165 per reguliere bezoeker bij een bezoekersaantal van 1,5 tot 3 miljoen;

  • c.

   €0,174 per reguliere bezoeker bij een bezoekersaantal van 3 tot 5 miljoen;

  • d.

   €0,203 per reguliere bezoeker bij een bezoekersaantal vanaf 5 miljoen.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden bij wijze van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de vermakelijkhedenretributie.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening “Vermakelijkhedenretributie 2020” van 6 november 2019,

 • INT-19-50910 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ”Verordening vermakelijkhedenretributie 2021”.

Beverwijk,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Naar boven