Wijzigingsplan Doniaga – Wielwei 19

Met ingang van vrijdag 11 december 2020 ligt gedurende 6 weken het Wijzigingsplan Doniaga – Wielwei 19 met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Wielwei 19 te Doniaga.

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ op het perceel Wielwei 19 te Doniaga.

Waar ter inzage

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

 • 1.

  de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Het wijzigingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planid is: NL.IMRO.1940.BWDON20WIELWEI9-VA01

Vereisten beroepschrift

Dit besluit is voorbereid met de Uniforme Voorbereidingsprocedure (hoofdstuk 3.4 Algemeen wet bestuursrecht). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht (adres: postbus 150, 9700 AD te Groningen) door:

 • 1.

  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op

het ontwerp besluit naar voren te brengen;

 

Een beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit, waartegen het beroep is gericht;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

Een beroepschrift schorst niet de werking van dit besluit.

 

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft aangetekend.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van zowel een beroepschrift, als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd (voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.nl).

Digitaal indienen beroep/voorlopige voorziening

Zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 8 december 2020

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

 

Naar boven