Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 32514Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit nadere regels ter uitvoering van de Algemene Subsidie, gemeente Vijfheerenlanden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

 

gelet op titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht, en gelet op artikel 1.5. van de Algemene subsidieverordening gemeente Leerdam 2015, artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Vianen 2009 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Zederik 2016

 

BESLUIT:

 

de nadere regels ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening met betrekking tot subsidie Inwonersinitiatieven als volgt te wijzigen:

Artikel I

 • A.

  Artikel 1. sub i wordt gewijzigd in:

 • Subsidie inwonersinitiatief: incidentele of meerjarige subsidie wordt verstrekt voor initiatieven van inwoners.

 

 • B.

  Artikel 5 lid 1 sub h wordt gewijzigd in:

 • De subsidie bij draagt aan een lopend initiatief dat geen doorstart doormaakt.

 

 • C.

  Artikel 5 lid 1 sub g en k komen te vervallen.

Artikel II

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden op 24 januari 2020.

de burgemeester,

de secretaris,