Minne Jeltesstrjitte 8 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20200544)

Op 24 november 2020 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 15 januari 2021. De aanvraag betreft het plaatsen van een antennemast.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven