Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent het verlenen van kwijtschelding bij gemeentelijke belastingen (Besluit kwijtscheldingsregels 2021)

De raad van de gemeente Beverwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2020, nummer INT-20-56232

 

gehoord de Raadscommissie;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de

Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen

voor het verlenen van kwijtschelding bij gemeentelijke belastingen;

 

besluit:

 

vast te stellen het Besluit kwijtscheldingsregels 2021;

 

 

Besluit kwijtscheldingsregels 2021

Artikel 1 Verruimde kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 3, 4 en 5 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Afvalstoffenheffing

 • b.

  Rioolheffing

 • c.

  Hondenbelasting voor de eerste hond

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de overige gemeentelijke heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het Besluit kwijtscheldingsregels 2020 van 06 november 2019 (INT-19-50897) wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2021.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kwijtscheldingsregels 2021.

Beverwijk,

de raad voornoemd,

de griffier, de

Naar boven