Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2020, 324884VerordeningenVerordening Fonds cultuur, sport en onderwijs Middelburg.

De raad van de gemeente Middelburg;

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 5 september2017;

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 30, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

 

gezien het advies van Sociale Cliëntenraad Walcheren.

 

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de verordening Fonds cultuur, sport en onderwijs Middelburg 2018.

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • 2.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg;

 • 3.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Middelburg;

 • 4.

  Orionis Walcheren: uitvoeringsorganisatie Walcherse gemeenten voor Werk en Inkomen.

 

Artikel 2. Doelstelling

 • Het doel van dit fonds is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van de inwoners van de gemeente Middelburg met een laag inkomen.

 

Artikel 3. Doelgroep

 • De volgende doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage:

 • 1.

  Schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 2.

  Inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 3.

  De belanghebbende die is toegelaten tot een wettelijke (Wsnp) of minnelijke schuldsanering en daardoor een inkomen ontvangt dat gelijk of lager is dan de inkomensgrens, komt ook voor een bijdrage in aanmerking;

 • 4.

  Studenten die een studie volgen waarvoor de Wet Studiefinanciering van toepassing, hebben geen recht op een bijdrage. Uitgezonderd hierop zijn studerende (alleenstaande) ouders, zij komen wel voor een bijdrage in aanmerking.

 • 5.

  Vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel hebben geen recht op een bijdrage.

 

Artikel 4. Hoogte van de bijdrage voor de totaal te declareren kosten

 • 1.

  Maximaal € 140 per kind per jaar dat het basisonderwijs volgt.

 • 2.

  Maximaal € 260 per kind per jaar dat het voortgezet onderwijs volgt.

 • 3.

  Maximaal € 115 per persoon per jaar van 18 jaar en ouder.

 • 4.

  In het kalenderjaar dat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat, is het bedrag volgens lid 2 van toepassing.

 • 5.

  In het kalenderjaar dat het kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt het bedrag zoals genoemd in lid 2 eenmalig met € 260 verhoogd.

 

Artikel 5. Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen

 • 1.

  Gemaakte kosten voor sociale en of culturele activiteiten.

 • 2.

  Gemaakte kosten voor sport activiteiten.

 • 3.

  Gemaakte schoolkosten voor het basis en voortgezet onderwijs.

 

Artikel 6. Voorwaarden

 • 1.

  De belanghebbende moet de bijdrage aanvragen via het door Orionis Walcheren vastgestelde aanvraagformulier;

 • 2.

  Op de datum van aanvraag moet de aanvrager ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Middelburg;

 • 3.

  Op de datum van aanvraag bedraagt het (gezins)- inkomen van de aanvrager maximaal 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast mag het vermogen op de datum van aanvraag niet meer bedragen dan het vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. Voor zover het vermogen gebonden is in de door hemzelf of zijn gezin bewoonde woning met bijbehorend erf blijft, deze voor de toepassing van het Fonds cultuur, sport en onderwijs buiten beschouwing;

 • 4.

  De aanvraag moet ingediend worden in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt;

 • 5.

  Na indiening van de aanvraag wordt tot uitbetaling van de bijdrage overgegaan;

 • 6.

  De aanvrager verstrekt de betaalwijzen van de gemaakte kosten op naam van hemzelf of gezinsleden achteraf op verzoek aan Orionis Walcheren (bijvoorbeeld een nota, bankafschrift, toegangsbewijs of anderszins aannemelijk gemaakte kosten). Steekproefsgewijs vindt controle van de gemaakte kosten achteraf plaats.

 

Artikel 7. Uitvoering

 • De gemeenteraad draagt de bevoegdheid om besluiten te nemen op basis van deze verordening over aan Orionis Walcheren.

 

Artikel 8. Vaststelling en uitbetaling

 • Binnen 4 weken na aanvraag wordt het recht op een bijdrage vastgesteld nadat ook alle relevante inlichtingen zijn verstrekt en binnen 4 weken na de datum van de vaststelling van de bijdrage vindt de uitbetaling aan de aanvrager plaats.

 

Artikel 9. Hardheidsclausule

 • Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Voor de inwoners die in 2017 een bijdrage hebben ontvangen op grond van de verordening Fonds cultuur sport en onderwijs 2015 en als gevolg van de nieuwe inkomensgrens van deze verordening per 1 januari 2018 niet meer in aanmerking zouden komen voor een bijdrage, is een overgangsbepaling van toepassing van één jaar. Het betreft de groep thuiswonende jongeren tussen de 18 en 21 jaar en mensen die in een inrichting verblijven.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 3.

  De verordening Fonds cultuur, sport en onderwijs Middelburg zoals vastgesteld op 18 april 2017 wordt ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Middelburg d.d. 23 oktober 2017.

de griffier, de voorzitter,

M. Wisse-Roelse mr. H.M. Bergmann

Algemene toelichting

 

Verordening Fonds Cultuur Sport en Onderwijs Middelburg 2018.

 

Het Fonds cultuur, sport en onderwijs is een regeling voor mensen met een laag inkomen op grond van de Gemeentewet. Met dit fonds wordt beoogd dat mensen die een laag inkomen hebben toch deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Participatie en voorkomen van een sociaal isolement staan centraal bij deze vergoeding.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2. Doelstelling

 

Om de participatie op het gebied van onderwijs, sport en cultuur te bevorderen krijgt de doelgroep een bijdrage ter compensatie van de kosten van deze activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan het onderhouden van sociale contacten, vrijetijdsbesteding zoals ontspanning, recreatie, uitoefenen van hobby’s, volgen van cursussen, lidmaatschappen van verenigingen e.d.

 

Artikel 3. Doelgroep

 

In gezinsverband kan ieder gezinslid een bijdrage ontvangen. Als het (gezins)inkomen hoger is dan de inkomensgrens, maar als gevolg van een minnelijke schuldregeling of Wsnp-traject tijdelijk gelijk of lager is dan de inkomensgrens, komen ook voor een bijdrage in aanmerking. Studenten en personen zonder geldige verblijfstitel behoren niet tot de doelgroep om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Uitzondering op de uitsluiting van studenten zijn studerende (alleenstaande) ouders. Zij behoren wel tot de doelgroep om voor een bijdrage in aanmerking te komen, omdat zij door studie investeren in de toekomst maar vanuit hun situatie van studeren nauwelijks in staat zijn extra inkomsten uit arbeid te verwerven. Ook ZZP-ers kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen als blijkt dat zij een laag inkomen hebben

 

Artikel 4. Hoogte van de bijdrage

 

De vergoeding is gemaximeerd tot een bepaald bedrag. Het is een bijdrage in de kosten, maar geen volledige vergoeding van alle kosten. Als het kind van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat, is de hogere vergoeding van toepassing ongeacht het moment van aanvraag in dat kalenderjaar.

 

Voor het bezoeken van het voortgezet onderwijs van hun kinderen worden ouders geconfronteerd met hogere lasten, zoals schoolspullen en computer en dergelijke. Niet alle kosten worden gedekt uit de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daarom wordt een eenmalige bijdrage in de kosten verstrekt.

 

Artikel 5. Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen

 

Voorbeelden van sociale en culturele activiteiten zijn abonnementen, maar ook losse kaartjes voor een museum, concert, pretpark, dierentuin en de bioscoop. Een voorbeeld van een sport activiteit is de contributie van de voetbalvereniging, maar ook sportkleding. Voorbeelden van schoolkosten zijn: leermiddelen, (vrijwillige) ouderbijdragen, kosten excursie en dergelijke. Deze voorbeelden zijn geen limitatieve opsomming van de te vergoeden kosten. Het zijn slechts voorbeelden, dat wil zeggen dat ook andere kosten in aanmerking kunnen komen voor vergoeding.

 

Artikel 6. Voorwaarden

 

De aanvraag kan op ieder moment van het jaar worden ingediend en dus ook met terugwerkende kracht tot 1 januari van het desbetreffende jaar (is declaratiejaar). Controle op de gemaakte kosten vindt achteraf steekproefsgewijs plaats. De betaalbewijzen van de gemaakte kosten hoeven niet direct bij de aanvraag aangeleverd te worden. De aanvrager dient deze op verzoek, in verband steekproefsgewijze controle, achteraf te kunnen aantonen.

 

Om participatie zo breed mogelijk te bevorderen wordt het vermogen in de eigen bewoonde woning vrijgelaten. Mensen die in de schuldsanering zitten, kunnen ook een bijdrage krijgen.

 

Artikel 7. Uitvoering

 

De uitvoering van het armoedebeleid wordt overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie Orionis Walcheren. De verantwoordelijkheid voor het beleid berust bij de gemeente.

 

Artikel 8. Vaststelling en uitbetaling

 

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 9. Hardheidsclausule

 

Het college kan van de verordening afwijken indien toepassing tot onbillijkheden leidt.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 

Voor bepaalde groepen inwoners die door de nieuwe inkomensgrens vanaf 2018 geen recht meer hebben op een bijdrage terwijl zij in 2017 wel een bijdrage hebben ontvangen, wordt nog één jaar een bijdrage verstrekt. De overige bepalingen behoeven geen toelichting.