Verordening beslistermijn schulddienstverlening De Fryske Marren 2021

De raad van De Fryske Marren;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2020, nr. 2020/106;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening beslistermijn schulddienstverlening De Fryske Marren 2021

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 2. Evaluatie

Burgemeester en wethouders zenden binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening beslistermijn schulddienstverlening De Fryske Marren 2021’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 december 2020.

De voorzitter,

De griffier,

Naar boven