Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 323851Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent bebouwde komgrenzen

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2020 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op artikel 20a de wegenverkeerswet, artikel 27 van de wegenwet en artikel 4.1 onderdeel a. van de wet natuurbescherming

Besluit
  • 1.

    De bebouwde komgrenzen vast te stellen zoals aangegeven op de bijgevoegde tekeningen.

  • 2.

    Alle eerdere genomen besluiten met betrekking tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen in de zin van de Wegenverkeerswet, de Wegenwet en de Boswet in te trekken.

  • 3.

    Het vaststellen van de komgrenzen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 29 oktober 2020.

de raadsgriffier,

mr. R. Reichrath.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

Rechtsmiddel

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en moet worden ingediend binnen zes weken, ingaande de dag na de datum van deze bekendmaking. Een bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener en de dagtekening. Een bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van Gulpen-Wittem en kan worden gezonden aan het adres: Postbus 56, 6270 AB Gulpen.

Bijlage 1: Kaarten