Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 323843VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Grave houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening marktgelden Grave 2021)

De raad van de gemeente Grave

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020.

 

gehoord het advies van de Auditcommissie van 12 oktober 2020;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2021

(VERORDENING MARKTGELDEN GRAVE 2021)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven voor het tijdens marktdagen innemen van standplaatsen, als bedoeld in de marktverordening voor de gemeente Grave, op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt aangewezen terrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie een standplaats als bedoeld in het vorige artikel is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De marktgelden worden geheven naar het aantal vierkante meters die voor een standplaats ter beschikking zijn gesteld.

 • 2.

  Bij de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een vierkante meter voor een gehele vierkante meter gerekend.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het marktgeld is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Als van een standplaats waarvoor een vergunning is verleend gedurende één of meer marktdagen geen gebruik kan worden gemaakt omdat het marktterrein voor andere activiteiten in gebruik is, bestaat aanspraak op teruggaaf van het marktgeld, tenzij door het college van burgemeester en wethouders een andere plaats voor het houden van de markt is aangewezen. De teruggaaf wordt berekend naar rato van het aantal gemiste marktdagen in het betreffende kwartaal.

Artikel 6 Tarieven

De tarieven bedragen:

 • a.

  voor een dagplaats of standwerkersplaats, per dag of gedeelte daarvan per vierkante meter € 0,57

 • b.

  voor een vaste plaats, per kalenderkwartaal per vierkante meter € 6,30

 • c.

  voor verlenging van een plaats op de wachtlijst, voor één jaar € 14,65

Artikel 7 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota, kwitantie of andere schriftuur.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De marktgelden moeten worden voldaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsbepaling

De “Verordening marktgelden Grave 2020” vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden Grave 2021”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering

van 3 november 2020.

De raad voornoemd,

D.S.J. Thissen

griffier

A.M.H. Roolvink MSc

voorzitter