Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 323792VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het stimuleren van een efficiëntere en emissieloze stadslogistiek (Subsidieregeling Lab ZES 2020-2024)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Stadsontwikkeling van 17 november 2020; kenmerk 20bb014613;

 

gelet op de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 12 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende, dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen ter stimulering van efficiëntere en emissieloze stadslogistiek in Rotterdam;

 

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • efficiëntere stadslogistiek: minder voertuigkilometers die nodig zijn om een zelfde hoeveelheid lading naar de bestemming in de stad te brengen;

 • emissieloos of emissievrij voertuig: voertuig zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes;

 • stadslogistiek: alle vervoer van materialen, materieel en goederen in de stad;

 • zero emissie stadslogistiek: stadslogistiek uitgevoerd met emissieloze voertuigen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een project dat aan elk van de volgende eisen voldoet:

 • a.

  het draagt kwantitatief, onderbouwd en aantoonbaar bij aan efficiëntere of emissieloze stadslogistiek in Rotterdam;

 • b.

  het bevat ten minste een fysiek resultaat en beperkt zich niet tot activiteiten die slechts tot rapporten leiden zoals onderzoeken, haalbaarheidsstudies en verkenningen;

 • c.

  het is bedoeld voor bedrijfsvoering;

 • d.

  het heeft een vernieuwend karakter;

 • e.

  het wordt binnen twee maanden na subsidieverlening gestart en uiterlijk twee jaar na de start en uiterlijk op 31 december 2024 afgerond;

 • f.

  het is opschaalbaar en kan na de subsidieperiode worden voortgezet;

 • g.

  het projectidee kan worden overgenomen en toegepast door andere partijen;

 • h.

  het levert een zichtbaar resultaat met nieuwswaarde en uitstraling.

Artikel 4 Beoordeling

 • 1.

  De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in artikel 3 genoemde eisen.

 • 2.

  Elke eis wordt apart beoordeeld met als resultaat: voldoende of onvoldoende.

 • 3.

  Aanvragen die op 1 of meer eisen onvoldoende scoren, worden geweigerd.

Artikel 5 Doelgroep

Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend door een rechtspersoon die blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland is gevestigd.

Artikel 6 Maximale hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste € 100.000 per aanvraag.

Artikel 7 Subsidieplafond

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 2.000.000 voor de gehele looptijd van de regeling.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager een termijn van tien werkdagen verleend om de aanvraag aan te vullen. Deze termijn gaat in op de eerste werkdag na verzending van het verzoek om aanvulling.

 • 3.

  Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de datum waarop de complete aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier Lab ZES via www.rotterdam.nl/subsidies.

 • 2.

  De aanvrager legt de volgende gegevens over:

  • a.

   een projectplan als bedoeld in artikel 10, opgesteld volgens het bij de aanvraagpagina op www.rotterdam.nl opgenomen sjabloon;

  • b.

   het toetsingsdocument uit de vooraanmelding;

  • c.

   een de-minimisverklaring;

  • d.

   een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan een half jaar.

 • 3.

  De de-minimisverklaring wordt ingediend volgens de bij de aanvraagpagina op www.rotterdam.nl opgenomen standaardverklaring.

 • 4.

  Een aanvrager kan gedurende de looptijd van de regeling ten hoogste drie aanvragen voor verschillende initiatieven indienen waarbij het gevraagde subsidiebedrag opgeteld over alle aanvragen niet hoger is dan het maximum, genoemd in artikel 6.

Artikel 10 Projectplan

Het projectplan bevat de volgende onderdelen:

 • a.

  een omschrijving van de activiteiten en op te leveren resultaten;

 • b.

  een toelichting op alle eisen, genoemd in artikel 3;

 • c.

  een gespecificeerde begroting waaruit blijkt:

  • 1°.

   dat de aanvrager ten minste 50% van de kosten zelf bijdraagt;

  • 2°.

   de hoogte van het subsidiebedrag dat wordt gevraagd;

  • 3°.

   een onderbouwing van de noodzaak van subsidie om het project te kunnen uitvoeren;

  • 4°.

   dat het subsidiebedrag in redelijke verhouding staat tot het beoogde resultaat;

 • d.

  een planning.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt uiterlijk op 31 december 2022 ingediend.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

Een subsidie kan worden geweigerd indien:

 • a.

  het project in aanmerking kan komen voor een landelijke aanschafsubsidie voor emissieloze voertuigen;

 • b.

  het project in aanmerking kan komen voor de Subsidieregeling stimulering ritbesparing in de bouwlogistiek 2019-2021.

Artikel 13 Beslistermijn

Het college beslist binnen acht weken na de datum van aanvraag.

Artikel 14 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger werkt mee aan een korte beschrijving van het project zodat het college het project binnen een maand na subsidieverlening nieuwswaarde kan geven en bekend kan maken.

 • 2.

  De subsidieontvanger deelt projectgegevens die door derden kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

 • 3.

  De subsidieontvanger werkt mee aan evaluatieonderzoeken over het project die in opdracht van de gemeente kunnen worden uitgevoerd.

 • 4.

  De subsidieontvanger werkt mee aan het presenteren van het project en de resultaten op diverse media en op een of meer door de gemeente georganiseerde evenementen over efficiënte of zero emissie stadslogistiek.

Artikel 15 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 december 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 16 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Lab ZES 2020-2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 3 december 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting Subsidieregeling Lab ZES 2020-2024

Algemene toelichting

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft zich in het huidige coalitieakkoord - in lijn met het landelijke Klimaatakkoord - verbonden aan de afspraak om totaal 49% besparing van CO2-uitstoot te realiseren in 2030. Naast de ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen, wil het college ook dat in 2022 de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad is verbeterd ten opzichte van 2017. Zero Emissie Stadslogistiek moet daar aan bijdragen, onder meer door een zone voor Zero Emissie Stadslogistiek vanaf 2025, een gebied in Rotterdam waar logistiek alleen emissieloos mag worden uitgevoerd.

De Lab ZES subsidie is bedoeld om ondernemers te helpen dat doel te bereiken. Projecten in de stad voor efficiënte of zero emissie stadslogistiek kunnen eenmalig financieel worden ondersteund. Dat kunnen allerlei projecten zijn, mits zij laten zien dat zij zorgen voor minder ritten met vracht of voor minder emissies. Lab ZES beperkt zich dus niet tot een bedrijfssector of een bepaald soort oplossing of techniek. Wel worden projecten uitgesloten die ook in aanmerking kunnen komen voor de subsidieregeling voor ritbesparing in de bouwlogistiek en de landelijke aanschafsubsidie voor emissieloze voertuigen (verwacht vanaf 2021).

Daarnaast is het van belang dat projecten nieuwswaarde hebben en ook door andere partijen kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is kennis delen een vereiste.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onder Stadslogistiek wordt verstaan: alle vervoer van materialen, materieel en goederen in de stad. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, voertuigen van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.

 

Artikel 3 Activiteiten

In brede zin kunnen initiatieven voor subsidie in aanmerking komen, mits zij in de praktijk kwantitatief en zichtbaar bijdragen aan efficiëntere of zero emissie stadslogistiek binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam en voldoen aan de eisen.

 

Een project moet voldoen aan elk van de eisen. Dit wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, mogelijk aangevuld met vertegenwoordigers van kennisinstellingen of andere stadslogistiek experts.

 

Toelichting op de eisen:

 

Eis a

Kwantitatief: efficiëntere of emissieloze stadslogistiek moet in cijfers uit te drukken zijn zoals het gereduceerd aantal ritten en minder emissies.

Onderbouwd: een verklaring moet worden gegeven hoe efficiëntere of emissieloze stadslogistiek wordt bereikt.

Aantoonbaar: de aanvrager moet kunnen laten zien dat efficiëntere of emissieloze stadslogistiek ook daadwerkelijk wordt bereikt en hoe de gemeente Rotterdam dit kan controleren.

 

Eis b

Lab ZES ondersteunt geen activiteiten die uitsluitend tot rapporten leiden. Een fysiek resultaat moet worden nagestreefd.

 

Eis c

Het project moet geen particulier of privé project zijn maar bedoeld voor bedrijfsmatige activiteiten.

 

Eis d

De activiteiten van het project komen niet of slechts in beperkte mate voor in Rotterdam.

 

Eis e

De subsidie is bedoeld voor de opstartfase van projecten. Het project moet binnen twee jaar zijn afgerond, zodat resultaten binnen een afzienbare termijn kunnen worden bereikt.

 

Eis f

De omvang van het project moet kunnen groeien tijdens of na afloop van het project. Het project moet na de subsidieperiode actief kunnen blijven. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat na de subsidieperiode een positieve business case zonder hulp van subsidie mogelijk is.

 

Eis g

Het project mag niet van dien aard zijn dat het enkel en alleen door de aanvrager kan worden uitgevoerd. Een soortgelijk project moet ook door andere partijen kunnen worden uitgevoerd.

 

Eis h

Het project moet voor iedereen zichtbare resultaten laten zien met nieuwswaarde en uitstraling.

 

Artikel 4 Beoordeling

Aanvragen die niet op grond van artikel 11 of 12 zijn afgewezen, worden doorgestuurd voor ambtelijke beoordeling om de aanvraag te waarderen op de eisen die in artikel 3 zijn genoemd.

De personele bezetting voor de beoordeling is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project. Indien nodig wordt expertise ingeschakeld vanuit bijvoorbeeld wetenschap of logistieke sector.

 

Artikel 5 Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse bedrijven. Bedrijven hoeven niet in Rotterdam gevestigd te zijn, maar de activiteiten voor efficiëntere of zero emissie stadslogistiek moeten wel in Rotterdam plaatsvinden.

 

Artikel 6 Maximale hoogte van de subsidie

De maximale subsidie is € 100.000,-. Bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie moet de aanvrager bij een subsidiebedrag lager dan € 50.000,- een uitleg van de gemaakte kosten overleggen. In het geval van een subsidiebedrag van € 50.000,- of meer is voor de vaststelling een accountantsverklaring vereist.

 

Artikel 9 De aanvraag

In dit artikel staat waaraan een aanvraag moet voldoen. Een aanvraag moet worden ingediend met het Lab ZES aanvraagformulier via www.rotterdam.nl/subsidie.

Er moet een projectplan worden bijgevoegd. Artikel 9 laat zien welke onderdelen in het projectplan moeten staan. Om een plan goed te kunnen beoordelen, is een zelfde hoofdstukindeling nodig. Deze wordt op de subsidiepagina van de gemeente beschikbaar gesteld.

Na aanmelding van de subsidieaanvraag via www.rotterdam.nl/subsidie wordt de aanmelding door de gemeente getoetst, of de aanmelding voldoet aan de eisen die in artikel 3 zijn genoemd. Hieruit volgt het toetsingsdocument. Het toetsings-document moet bij de aanvraag worden meegestuurd zodat zeker is dat de aanvrager het project eerst heeft getoetst bij de gemeente op haalbaarheid voor het verkrijgen van een subsidie en eventuele aanpassingen om dit mogelijk te maken.

 

Een de-minimisverklaring is nodig omdat de staatssteunregels in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (artikelen 107 en 108 VWEU) beperkingen stellen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Met de de-minimisverklaring kan de gemeente Rotterdam nagaan of het voordeel dat een onderneming door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen, meer specifiek binnen de voorwaarden die de de-minimisverordening (EU Nr. 1407/2013) stelt. Als bijlage is er een formulier om de verklaring in te vullen en een toelichting als hulpmiddel bij het invullen van de de-minimisverklaring.

 

Ten slotte wil de gemeente er voor zorgen dat de subsidie wordt verdeeld over meer partijen en stelt daardoor per aanvrager een maximum van drie aan het aantal aanvragen en aan het gevraagde subsidiebedrag per partij. Het over alle aanvragen opgetelde subsidiebedrag per partij mag niet hoger zijn dan het maximum, genoemd in artikel 6.

 

Artikel 10 Projectplan

In de begroting van het projectplan moet de eigen bijdrage in een financiële waarde worden gemotiveerd. De eigen bijdrage kan bestaan uit de tijd die de aanvrager erin investeert, de kennis die de aanvrager beschikbaar stelt en het geld en/of de middelen die de aanvrager zelf inzet. Dit geldt ook voor de tijd, de kennis en het geld of de middelen die eventuele partners in het project investeren.

 

Dat het subsidiebedrag in redelijke verhouding staat tot het beoogde resultaat betekent dat de hoogte van het verleende subsidiebedrag redelijk moet zijn als gekeken wordt naar de bijdrage van het project aan efficiëntere of emissieloze stadslogistiek.

 

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

In dit artikel worden niet-limitatief de weigeringsgronden voor een subsidieaanvraag genoemd. Tegelijkertijd zijn ook de criteria op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de SVR 2014 relevant voor de beoordeling van de aanvraag.

Onder andere artikel 4.35 van Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de SVR 2014 bevatten algemene weigeringsronden op basis van de kwaliteit van de aanvraag, de activiteiten en financiën in relatie tot het project. Als een aanvraag op basis van deze gronden wordt afgewezen, kan deze ambtelijk worden afgedaan en hoeft de aanvraag niet doorgestuurd te worden voor een Lab ZES beoordeling.

 

Indien een aanvraag in aanmerking komt voor subsidie uit de regeling voor “Subsidieregeling stimulering ritbesparing in de bouwlogistiek 2019-2021” komt een aanvraag niet in aanmerking voor subsidie van Lab ZES. Deze regeling voor bouwlogistiek is te bereiken via: www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bouwlogistiek

 

Artikel 14 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

Na toekenning van de subsidie is de aanvrager verplicht binnen een maand een samenvatting van het projectplan te sturen die de gemeente bijvoorbeeld op de Logistiek010 website kan plaatsen. Het gaat om een korte samenvatting van het project met een afbeelding en het subsidiebedrag. Zo kunnen geïnteresseerden een beeld krijgen van projecten die worden ondersteund via Lab ZES.

 

Daarnaast werkt de aanvrager mee aan het leveren van gegevens voor onderzoek en evaluatie van het project. De aanvrager heeft zelf de keuze of, in lijn met de privacy wetgeving, personen van het bedrijf bij naam genoemd worden.