Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 323493VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave houdende nadere regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels jeugdhulp gemeente Grave 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Grave;

 

gelet op de artikelen 2, derde lid, 10, derde en vierde lid, en 14 vierde lid van de Verordening jeugdhulp gemeente Grave 2015

 

besluit vast te stellen:

 

Nadere regels jeugdhulp Grave 2020

Artikel 1 Vormen van jeugdhulp

 • 1.

  Categorieën jeugdhulp

  Jeugdhulp wordt vanaf toegekend op basis van de volgendeindeling in hoofd- en subcategorieën:

  Hoofdcategorie

  Subcategorieën

  Jeugdhulp zonder verblijf

  Ambulante zorg op locatie van de aanbieder

  Basis GGZ

  SGGZ

  Dyslexie

  Overig

  Daghulp op locatie van de aanbieder

  Licht

  Zwaar

  Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

  Jeugdhulp met verblijf

  Pleegzorg

  Gezinsgericht

  Gesloten plaatsing

  Overig residentieel

 • 2.

  Omschrijving jeugdhulp

  Jeugdhulp zonder verblijf

  De jeugdige verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jeugdige slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jeugdige bijvoorbeeld bij zijn grootouders slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.

  • Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder

   Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe een (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet. Het betreft o.a. face-to-face contacten met de jeugdige en/of ouders, ook wel poliklinische contacten genoemd. Ook groepsgesprekken of SOVA trainingen vallen onder deze categorie. De gesprekken duren maximaal twee uur.

   • o

    Ambulante jeugdhulp op locatie – Basis GGZ

    De basis-GGZ is gericht op de diagnose en kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen, gebaseerd op een (vermoeden van) DSM-IV stoornis. Ze kenmerkt zich door 4 zorgprestaties: kort, middel, intensief en chronisch. Het gaat alleen om vormen van GGZ-zorg die vielen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN).

   • o

    Ambulante jeugdhulp op locatie – SGGZ

    In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische aandoeningen. Hierbij gaat het om complexe en/of risicovolle problematiek. Het gaat alleen om vormen van GGZ-zorg die vielen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN). Ernstige enkelvoudige dyslexie valt onder specialistische Jeugd-GGZ zonder verblijf.

  • Daghulp op locatie van de aanbieder

   Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jeugdige. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dag-structurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet.

   • o

    Daghulp op locatie van de aanbieder – Licht

    Daghulp op locatie van de aanbieder Licht omvat hulp waarbij een normaal begaafd, niet lichamelijk gehandicapt kind zonder psychiatrische problematiek een of meer dagdelen (ochtend, middag, avond, nooit een nacht) in een groep wordt opgevangen, waarbij het zwaartepunt ligt op ontlasting van de ouders en vrije tijdsbesteding of dagbesteding, naast vormen van behandeling.

   • o

    Daghulp op locatie van de aanbieder – Zwaar

    Daghulp op locatie van de aanbieder Zwaar omvat hulp waarbij het kind met psychiatrische problematiek en/ of een verstandelijke of lichamelijke beperking een of meer dagdelen (ochtend, middag, avond, nooit een nacht) in een (kleine) groep wordt opgevangen en waarbij specialistische behandeling dan wel begeleiding een groot deel van de invulling van de daghulp bepaalt.

  • Ambulante jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

   Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige vindt plaats bij de jeugdige thuis, op school of elders in het netwerk van de jeugdige. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van een of enkele uren tot 24 uur per dag.

  Jeugdhulp met verblijf

  De jeugdige verblijft elders. Of anders gezegd, de jeugdige slaapt formeel elders, niet zijnde thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

  • Pleegzorg

   Onder Pleegzorg wordt verstaan de tijdelijke of langdurige opvang van een jeugdige in een gezin, anders dan het gezin van herkomst, door pleegouders. De jeugdige verblijft dan in een pleeggezin. Er is van pleegzorg sprake als er een pleegcontract is tussen de pleegouder(s) en een pleegzorgaanbieder. Hiervan is ook sprake in geval van vakantie-/weekendopvang indien dat onderdeel uitmaakt van het hulpaanbod.

  • Jeugdhulp met verblijf – gezinsgericht

   Onder gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf wordt verstaan:

   • a)

    Verblijfsvoorzieningen (voltijd of deeltijd), inclusief behandelsetting, die zoveel als mogelijk een gezinssituatie benaderen en waarbij tenminste één ouder een professioneel opgeleide opvoeder is,

   • b)

    Voorzieningen die eraan bijdragen dat het gezin in staat blijft om een goede thuissituatie te creëren, bijvoorbeeld door ouders even te ontlasten of door bij te dragen aan structuur in het leven van de Jeugdige.

   • c)

    Verblijfsvoorzieningen met een FTE van minder dan 0,85 per jeugdige (fase- huizen etc)

  • Het betreft zowel gezinshuizen als logeerfaciliteiten. Pleegzorg valt hier niet onder.

  • Jeugdhulp met verblijf – gesloten plaatsing

   De jeugdige verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen).

  • Jeugdhulp met verblijf – overig residentieel

   Onder residentiële Jeugdhulp verstaan we alle hulp met verblijf op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, niet zijnde pleegzorg of gezinsgerichte ondersteuning, gericht op het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen die ondersteuning nodig hebben bij psychische of psychosociale problemen, dan wel ondersteuning nodig hebben vanwege beperkingen of gedragsproblemen en waarvoor die ondersteuning in de thuissituatie of een andere gezinssituatie niet geboden kan worden. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining.

 • 3.

  Prestatie-eisen jeugdhulp

  Jeugdhulp zonder verblijf

  Ten aanzien van te leveren jeugdhulp gelden de volgende algemene eisen:

  • Doel van de ondersteuning is het herstellen of waar mogelijk vergroten van de zelfredzaamheid en participatie, of het behoud van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie, van de jeugdige en zijn gezin;

  • De ondersteuning is zo kort en licht mogelijk maar zo lang en zwaar als nodig om de afgesproken doelen uit het door hulpvrager of het Basisteam opgestelde plan van aanpak te bereiken;

  • De jeugdhulp richt zich op het inschakelen van het eigen sociale netwerk en andere voorzieningen; het gezin krijgt altijd de mogelijkheid tot het maken van een familiegroepsplan aangeboden.

  • De jeugdhulpaanbieder ondersteunt de jeugdige én zijn sociale omgeving. Dat betekent dat ondersteuning en advies aan gezins- en familieleden, school, vereniging, enzovoort onderdeel uitmaakt van de jeugdhulp wanneer dat leidt tot een grotere inzet van het sociale netwerk of meer zelfredzaamheid en participatie van de jeugdige;

  • De jeugdhulp wordt in samenspraak met de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige ingevuld. Jeugdigen en ouders hebben invloed op inhoud, planning en levering van de jeugdhulp. Waar nodig wordt in de avonduren jeugdhulp verleend;

  • De jeugdhulp past binnen het plan van aanpak van het basisteam jeugd en gezin. Als een gezinsregisseur is aangewezen binnen het basisteam of een andere jeugdhulpaanbieder die jeugdhulp aan het gezin verleent, houdt de jeugdhulpaanbieder zich aan de afspraken met en richtlijnen van de regisseur.

  Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder - Basis GGZ :

  Ten aanzien van Basis GGZ gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

  • De jeugdhulpaanbieder neemt de registratieverplichtingen, zoals vastgelegd in de Nadere regeling Generalistische Basis GGZ (NR/CU-539) of de opvolger daarvan, in acht. Daar waar zorgautoriteit en zorgverzekeraar staat, dient gemeenten te worden gelezen;

  • De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen;

  • De jeugdhulpaanbieder heeft de inspanningsverplichting om tenminste 5% van de behandelingen blended uit te voeren (combinatie van face-to-face en e-health behandeling) en dit inzichtelijk te maken.

  Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder – SGGZ :

  Ten aanzien van SGGZ zonder verblijf gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

  • De landelijke Treeknormen zijn van toepassing;

  • De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

  • De jeugdhulpaanbieder heeft de inspanningsverplichting om tenminste 5% van de behandelingen blended uit te voeren (combinatie van face-to-face en e-health behandeling) en dit inzichtelijk te maken;

  • De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg;

  • Er is sprake van een vastgesteld hulpverleningsplan en gebleken toestemming van de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van hulpverleningsplannen.

  Jeugdhulp met verblijf

  Pleegzorg :

  Ten aanzien van de Pleegzorg gelden de volgende eisen:

  • De zorg richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige, wanneer dat in de thuissituatie onvoldoende gegarandeerd kan worden;

  • De zorg is, waar mogelijk, gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

  • De zorg is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel zoveel als mogelijk het behouden daarvan;

  • Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

  • Wanneer meerdere aanbieders zijn betrokken bij de jeugdhulpverlening en een andere aanbieder of het basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur;

  • De pleegzorgaanbieder faciliteert de pleegouders maximaal en bemiddelt in de contacten met de verwijzer, in de meeste gevallen de Gecertificeerde Instelling.

  Gezinsgericht Verblijf :

  Ten aanzien van Gezinsgericht Verblijf gelden de volgende eisen:

  • De jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige;

  • De jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

  • De jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

  • Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en waar nodig ondersteund;

  • Wanneer meerdere jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere of het basisteam de regie voert, richt de jeugdhulp zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur.

  Gesloten plaatsing & overig residentieel :

  Ten aanzien van Met Verblijf Gesloten en Overig gelden de volgende eisen:

  • Waar mogelijk blijft de thuissituatie betrokken bij de jeugdige en de ondersteuning;

  • In die gevallen dat de thuissituatie betrokken kan blijven, organiseert de jeugdhulpaanbieder tevens de begeleiding van de ouders/de thuissituatie;

  • De jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige;

  • De jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

  • De jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

  • Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

  • Wanneer meerdere jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere aanbieder of het basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken met de jeugdige en zijn ouders en, waar nodig, de richtlijnen van de regisseur.

  Specialistische Jeugd-ggz met verblijf :

  Ten aanzien van Specialistische Jeugd-ggz met verblijf gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

  • De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

  • De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen.

  • Er is sprake van een vastgesteld hulpverleningsplan en gebleken toestemming van de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van hulpverlenings(crisis)plannen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg.

Artikel 2 Hoogte Persoonsgebonden Budget (PGB)

 • 1.

  In alle gevallen geldt dat het PGB toereikend moet zijn om de benodigde hulp in te kunnen kopen.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget voor de verschillende jeugdhulpvormen is niet direct afgeleid van de tarieven waarvoor het college deze diensten heeft gecontracteerd bij verstrekking in natura (lumpsumfinanciering).

  • a.

   Voor de hulpvormen persoonlijke verzorging, begeleiding, begeleiding groep, kortdurend verblijf, beschermd wonen / specialistisch verblijf en overige hulpvormen gelden de tarieven zoals benoemd in bijlage 1

  • b.

   In bijlage 1 zijn de geldende maximum PGB-bedragen per hulpvorm opgenomen. Het PGB wordt beschikt als totaalbudget per hulpvorm. Daarbij is het niet toegestaan budgetten tussen hulpvormen uit te wisselen.

 • 3.

  Er is sprake van een gedifferentieerde tariefstelling voor het persoonsgebonden budget.

  • a.

   Een PGB budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen.

  • b.

   Inschakeling van een zzp’er, met aannemelijke minder kosten c.q. overheadkosten, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%.

  • c.

   Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een korting van 50%.

  • d.

   Het genoemde kortingspercentage geldt als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan in uitzonderlijke gevallen aanpassing plaatsvinden.

Artikel 3 Inzet Sociaal Netwerk bij boven-gebruikelijke hulp

 • 1.

  Onder het sociaal netwerk wordt de informele hulpverlener verstaan, hieronder vallen onder andere ouders, familie, vrienden en kennissen van de jeugdige en/of ouder.

 • 2.

  Het is mogelijk om mensen uit het sociale netwerk te betalen met een PGB als:

  • a.

   het aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan een maatwerkvoorziening in natura, en;

  • b.

   het gebruikelijke zorg overstijgt, en;

  • c.

   er sprake is van langdurige, omvangrijke en frequente ondersteuningsvraag, en;

  • d.

   in alle redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden dat iemand dit in het kader van gebruikelijke zorg en mantelzorg doet.

 • 3.

  Indien een jeugdhulpaanbieder niet voldoet aan de wettelijke criteria van een zorgorganisatie of aan die van een ZZP-er, valt deze onder het sociaal netwerk. Ouders die jeugdhulp bieden aan hun eigen kind en tevens ZZP-er zijn, vallen onder het sociaal netwerk.

Bij inzet van het sociale netwerk moet in de onderzoeksfase zoals bedoeld in artikel 5 van de Verordening jeugdhulp gemeente Grave 2015 worden aangetoond dat wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 5.6. van de beleidsregels jeugdhulp 2020.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels, treden na vaststelling door het college, in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze nadere regels worden de oude nadere regels, de Nadere regels jeugdhulp gemeente Grave 2017, ingetrokken.

 • 3.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp gemeente Grave 2020.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 27 oktober 2020.

Burgmeester en wethouders van de gemeente Grave,

De secretaris

T. (Theo) Hoex

De burgemeester

A.M.H. (Lex) Roolvink

Bijlage 1 PGB tarieven jeugdhulp in 2020

 

Onderstaande tabellen geven de maximale PGB bedragen aan die de gemeente Grave voor jeugdhulp vanaf 2020 verstrekt. Het PGB is niet hoger dan de kostprijs van de ZIN-tarieven. Jaarlijks kan indexering van de tarieven plaatsvinden conform de indexering van de tarieven voor Zorg in Natura (ZIN).

 

 • A.

  Persoonlijke verzorging

  Bij inschakeling zorgorganisatie

  Bij inschakeling zzp'er

  Bij inschakeling sociaal netwerk

  Per uur

  100% uurtarief PGB

  85% uurtarief PGB

  50% uurtarief PGB 

  1

  € 27,02

  € 22,97

  € 13,51

 • B.

  Begeleiding individueel

  Bij inschakeling zorgorganisatie

  Bij inschakeling zzp’er

  Bij inschakeling sociaal netwerk

  Per uur

  100% uurtarief PGB

  85% uurtarief PGB

  50% uurtarief PGB 

  1

  € 35,84

  € 30,47

  € 17,97

 • C.

  Begeleiding Groep

  Bij inschakeling zorgorganisatie

  Bij inschakeling zzp’er

  Bij inschakeling sociaal netwerk

  Per dagdeel

  100% tarief dagdeel PGB

  85% tarief dagdeel PGB

  50% tarief dagdeelPGB 

  1

  € 44,30

  € 37,66

  € 22,15

 • D.

  Kortdurend verblijf

  Maximum PGB per etmaalbij inschakeling zorgorganisatie (maximaal 3 etmalen per week)

  € 220

  Korting 15% bij inschakeling zzp’er (maximaal 3 etmalenper week)

  € 187

  € 60 per etmaal bij inschakeling sociaal netwerk (maximaal 3 etmalenper week)

  € 60

  Bedragen voor halve dagen worden naar rato berekend.

 • E.

  Beschermd wonen / specialistisch verblijf

  Komt te vervallen.

 • F.

  Overige jeugdhulpvormen

  Binnen deze categorie dient eveneens een specialistisch individueel tarief gevormd te worden. Dit kan gedaan worden aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

   

  Specialistische behandeling jeugd-GGZ per uur: € 70,52 Behandeling in de basis jeugd-GGZ per uur: € 59,66 Specialistische ambulante behandeling per uur: € 49,51

 • G.

  Vervoer van en naar de jeugdhulpinstelling

  Uitgangspunt is dat ouders op basis van eigen kracht zelf verantwoordelijk zijn voor vervoer van en naar de jeugdhulpinstelling, als onderdeel van gebruikelijke zorg. Een tegemoetkoming in de kosten van vervoer is alleen mogelijk indien ouders zelf of binnen het sociaal netwerk niet in staat zijn voor vervoer te zorgen. Indien sprake moet zijn van een kilometervergoeding wordt voor het tarief aangesloten bij de voorschriften van de Belastingdienst