Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2020, 322898Overige besluiten van algemene strekkingBevel op grond van artikel 58m van de Wet publieke gezondheid (nachtsluiting parken)

OVERWEGENDE dat

 

- er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (covid-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

- de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid burgemeesters hebben opgedragen uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

- de burgemeester bevoegd is maatregelen te treffen om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus covid-19;

- het Aanwijzingsbesluit Parken d.d. 7 oktober 2020 van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening covid-19 Veiligheidsregio Utrecht is vervallen nu de noodverordening per 1 december 2020 is ingetrokken;

- de burgemeester ingevolge artikel 58m van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 een bevel kan geven om het gebruik van openbare plaatsen te beperken of te verbieden;

- in het Griftpark, Park Lepelenburg en het Wilhelminapark, gelegen in Utrecht, meerdere malen is geconstateerd dat grote groepen zich aldaar ophouden waarbij de maatregelen met betrekking tot veilige afstand en groepsvorming niet worden nageleefd en waarbij sprake was van overlast, onder meer veroorzaakt door alcohol en muziek;

- in voornoemde situatie waarbij sprake is van gebruik van alcohol, aanwezigheid van veel personen en muziek dit een negatieve weerslag heeft op het naleven (gedrag) van de maatregelen ter bestrijding van het virus;

- er aldus sprake is van herhaaldelijke en structurele overtredingen van maatregelen bij of krachtens de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (betrekking hebbende op de veilige afstand en/of groepsvorming);

- uit informatie van politie blijkt dat dit zich met name in de avond- en nachtelijke uren manifesteert;

- het op 3 oktober 2020 zeer druk was in de avond- en nachtelijke uren in het Griftpark waarbij naar schatting van de politie 200 à 250 personen aanwezig waren; er sprake was van versterkte muziek en alcoholgebruik en de coronamaatregelen onvoldoende werden nageleefd, met alle risico’s van dien;

- politie en handhaving meerdere malen in de parken hebben moeten optreden door mensen te verzoeken het park tijdelijk te verlaten en handhavend op te treden;

- dit onvoldoende effect heeft gehad om de problematiek voor langere termijn aan te pakken;

- de situatie dermate ernstig is dat een bevel voor de avond- en nachtelijke uren geboden is in het belang van de (volks)gezondheid alsmede de openbare orde;

- een bevel gewenst is, en gebaseerd is op eerdere constateringen van grote drukte in het aangewezen gebieden en de omstandigheid dat de locaties een aantrekkingskracht hebben op bezoekers in de avond- en nachtelijke uren;

- het bevel er toe strekt om de verspreiding van het virus te beperken en daarmee in het belang is van de zorgcontinuïteit in de stad en regio;

- het gevaar op de toestroom van publiek naar deze locatie, mede met het oog op de kerstvakantie en de jaarwisseling, waarbij de maatregelen bij of krachtens de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 onvoldoende worden nageleefd, vanuit het oogpunt van bestrijding en tegengaan van verspreiding van het coronavirus niet acceptabel is;

 

GELET OP

artikel 58m van de Wet publieke gezondheid;

 

BEVEELT:

1.  

een ieder zich tot en met 3 januari 2021 niet te bevinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur in het:

- Griftpark te Utrecht;

- Wilhelminapark te Utrecht;

- Park Lepelenburg te Utrecht,

zoals weergegeven op de bijgevoegde drie kaarten behorende bij dit besluit.

2.  

dit verbod is niet van toepassing op:

a. bewoners van woningen die zijn gelegen in de gebieden zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaarten;

b. personen die in deze gebieden noodzakelijke werkzaamheden verrichten, en

c. de op de kaarten met een blauwe stippellijn aangegeven fiets- en looproutes.

3.  

dit bevel wordt bekendgemaakt op de website www.overheid.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Utrecht, 1 december 2020

De burgemeester van Utrecht,

P.E.J. den Oudsten

 

 

Rechtsmiddelen

 

 

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Utrecht.

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;

- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door belanghebbende, maar door een ander, namens hem of haar wordt ingediend.

 

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LZ Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek bent u griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.

Bijlage: kaarten behorende bij het bevel ex artikel 58m Wet publieke gezondheid, 1 december 2020

 

Wilhelminapark

 

Griftpark

 

Park Lepelenburg