Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 16 december 2020

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : digitaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

Dit gebeurt schriftelijk.

 •  

 

3.

Besluitenlijs ten van de raadsvergadering en van 25 november, 2 december en 7 december 2020 , toezeggingen- en vragenlijst en lijst moties en amendementen

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijsten vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Vaststelling beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2020

Voorstel:

 • 1.

  de reactienota zienswijzen beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2020 vast te stellen;

 • 2.

  het beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2020 vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

 •  

 

6D.

Veenweideprogramma

Voorstel: de raad besluit:

 • 1.

  Kennis te nemen van het ontwerp-veenweideprogramma.

 • 2.

  De bijgevoegde concept-zienswijze over het ontwerp-veenweideprogramma vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

 •  

 

7D.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ige Galamawei 14 te Oudega

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een extra woning op het perceel Ige Galamawei 14 te Oudega.

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

 •  

 

8D.

Verklaring van geen bedenkingen Liemerige Wei 6 in Oudemirdum

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van 15 camperplaatsen bij de locatie Liemerige Wei 6 in Oudemirdum;

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

 •  

 

9D.

Bijdrage in de liquiditeit Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West

Voorstel:

 • 1.

  Samen met de aangesloten gemeenten in de GR Fryslân-West het eigen vermogen van de GR met € 5,0 miljoen te versterken;

 • 2.

  Een incidentele bijdrage van € 617.000,00 te verstrekken aan de GR Fryslân-West op basis van het aantal SE-ers per 31 december 2019 cf. begroting;

 • 3.

  Dit bedrag ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

 •  

 

10D.

Begroting 2021 GR Fryslân-West

Voorstel:

 • 1.

  Kennis te nemen van de eerste begroting 2021 van de GR Fryslân-West, inclusief meerjarenperspectief;

 • 2.

  Een zienswijze te geven volgens bijgaande brief op de eerste begroting 2021.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

 •  

 

11D.

Controleprotocol jaarrekening 2020

Voorstel:

Het controleprotocol jaarrekening 2020 en het als bijlage daarbij behorende normenkader (opsomming verordeningen) vaststellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

 •  

 

12D.

Belastingverordeningen 2021

Voorstel:

I. Om de navolgende verordeningen plus tarieventabellen vast te stellen, met in acht neming van de mogelijke gevolgen die voortvloeien uit de vaststelling van de perspectiefnota 2021:

 • 1.

  Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2021

 • 2.

  Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2021

 • 3.

  Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021

 • 4.

  Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2021

 • 5.

  Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021

 • 6.

  Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021

  • a.

   Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2021

 • 7.

  Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2021

 • 8.

  Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021

  • a.

   Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2021

 • 9.

  Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2021

  • a.

   Tarieventabel behorende bij de Verordening precariorechten 2021

 • 10.

  Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

  • a.

   Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2021

 • 11.

  Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

  • a.

   Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

 • 12.

  Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021

 • 13.

  Verordening op de heffing en de invordering van veergelden 2021

 • 14.

  Verordening op de heffing en de invordering van liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2021

 • 15.

  Verordening op de heffing en de invordering van brug- en sluisgelden 2021

 • 16.

  Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2021

II om kennis te nemen van de Beleidsregels gemeentelijke belastingen;

III om kennis te nemen van de Nota belastingen 2021.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

 •  

 

13D.

Rekenkameronderzoek Ny Sudersé

Voorstel:

 • 1.

  Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamer na onderzoek naar het zwembad Ny Sudersé te Lemmer en de daarbij gevoegde bestuurlijke reactie van het college;

 • 2.

  Het college verzoeken om de nodige, voor de raad transparante, stappen te zetten om de afspraken met de eigenaar en exploitant van het zwembad te actualiseren;

 • 3.

  Daarbij tevens het college te verzoeken de uitgangspunten van het gemeentelijke zwembeleid en de daarbij behorende randvoorwaarden met inbegrip van de bijbehorende prestatieafspraken te actualiseren.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 24B.

 

 

14D.

Vaststellen Raadsbesluit met motivering over het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 Joure bij restaurant McDonalds

Voorstel:

Het raadsbesluit met motivering over het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 Joure bij restaurant McDonalds vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 25B.

 •  

 

1 5 .

Beslút

 •  

 

1 6 B.

Vaststelling beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2020

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

1 7 B.

Veenweideprogramma

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

1 8 B.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ige Galamawei 14 te Oudega

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 

 

1 9 B.

Verklaring van geen bedenkingen Liemerige Wei 6 in Oudemirdum

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 

 

20B.

Bijdrage in de liquiditeit Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 

 

21B.

Begroting 2021 GR Fryslân-West

 

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 

 

22B.

Controleprotocol jaarrekening 2020

Voorstel: zie agendapunt 11D.

 •  

 

23B.

Belastingverordeningen 2021

Voorstel: zie agendapunt 12D.

 

 

24B.

Rekenkameronderzoek Ny Sudersé

Voorstel: zie agendapunt 13D.

 •  

 

25B.

Vaststellen Raadsbesluit met motivering over het plaatsen van een reclamemast op het adres Sewei 4 Joure bij restaurant McDonalds

Voorstel: zie agendapunt 14D.

 •  

 

26.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

Naar boven