Besluit wijzigen Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek;

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op de toestemming van de gemeenteraad van Laarbeek d.d. 8 oktober 2020;

Besluit:

In te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten tot de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek van 10 november 2020.

het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris van Laarbeek,

J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,

F.L.J. van der Meijden

Tegen het besluit tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel en Someren kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Naar boven