Agenda Petear

test

 •  

Datum : 14 december 2020

 •  

Tijdstip : 20:00 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : De heer M.J. van Niekerk - Thie

 •  

Griffier : Mevrouw H.A. van Dijk - Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 9 december 14:00 uur vi a griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 14 december na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken.

Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 14 december , 12:00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst.

 

 

 • 2.

   

Verzoek indienen zienswijzen inzake oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) Voorstel: Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van het voorgenomen besluit inzake het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).

Toelichting: op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio’s, het principebesluit genomen tot het oprichten van de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) om namens de gezamenlijke besturen van de VR’s afspraken te kunnen maken over de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Het Algemeen Bestuur van de VRF beslist over deelname aan de WVSV nadat de raad zienswijze heeft gegeven. Deze WVSV is o.m. een gevolg van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

 •  

 

 • 3.

   

Vaststellen bestemmingsplan Bantega - Bandsloot 9

Voorstel:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Bantega – Bandsloot 9 met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPBAN20BANDSLOOT9-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

 • 2.

  Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Toelichting: op het perceel Bandsloot 9 te Bantega is een Bouw- en Afhangbedrijf gevestigd. Dit betreft een bedrijf uit milieucategorie 3.1 terwijl ter plaatse alleen categorie 1 en 2 is toegestaan. In het vorige bestemmingsplan uit 2004 was cat. 3.1 wel toegestaan maar die is per abuis in het huidige bestemmings-plan verwijderd zodat het bedrijf in principe daar nu niet meer is toegestaan. De raad repareert met de vaststelling het bestemmingsplan en de eigenaar krijgt daarmee zijn “oude rechten” terug.

 •  

 

 • 4.

   

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van het campingterrein en toevoegen van een sanitair gebouw op het perceel Utbuorren 48 te Terherne

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van het campingterrein en het toevoegen van een sanitair gebouw op het perceel Utbuorren 48 te Terherne.

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: voor de uitbreiding van het campingterrein tot 25 staanplaatsen en toevoeging van een sanitair gebouw van deze minicamping is een omgevingsvergunning nodig. Dit past niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2008, zodat een uitgebreide Wabo-procedure nodig is. Daarvoor is de door de raad vast te stellen ontwerpverklaring van geen bedenkingen nodig.

 •  

 

 • 5.

   

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oudehaske -Jousterweg 18

Voorstel:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Oudehaske – Jousterweg 18 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPOUH20JOUSTERWG18-ON01 ongewijzigd vast te stellen.

Toelichting: de eigenaar van dit perceel wil graag het bestemmingsplan wijzigen van een maatschappelijke bestemming (administratiekantoor/ aannemersbedrijf en bedrijfswoning) naar een woonbestemming met de aanduiding verblijfsrecreatie. Deze functies zijn komen te vervallen. De nieuwe eigenaren willen het perceel gebruiken voor reguliere bewoning inclusief een mogelijkheid voor maximaal 8 bêd & brochje kamers in de bestaande gebouwen. Wanneer de raad dit besluit neemt, is voorzien in een juiste planologische regeling.

 •  

 

 • 6.

   

Ontwerp-VVGB voor de realisatie van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 te Oudemirdum

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 in Oudemirdum.

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: de bepalingen van de Beheersverordening Buitengebied Zuid West 2017 zijn van toepassing op deze aanvraag. Daarbinnen heeft het perceel waar de mestsilo moet komen, de bestemming ‘Agrarische gebied in besloten landschap’ en deze valt buiten het bouwperceel van De Bûterkamp 1, zodat er strijd met het bestemmingsplan is, waardoor de aanvraag alleen kan worden vergund door middel van het volgen van de uitgebreide wabo-procedure, die start met de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-vvgb.

 •  

 

 • 7.

   

Jaarverslag leerplicht 2019-2020

Voorstel: het jaarverslag leerplicht 2019-2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Toelichting: volgens de Leerplichtwet moet het college dit jaarverslag ter kennisneming aanbieden aan de raad teneinde verantwoording af kan worden gelegd over het gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de resultaten ervan.

 •  

 

 • 8.

   

Inwoners- en overheidsparticipatie

Voorstel:

 • 1.

  instemmen met de notitie Samenspel;

 • 2.

  instemmen met het plan van aanpak (Wikselwurk) voor de structurele ontwikkeling van beleid op het terrein van inwoners- en overheidsparticipatie.

Toelichting: Gemeentelijke doelen (zie o.a. colaitieakkoord) kunnen alleen worden bereikt door samenwerking tussen inwoners met de overheid. Dat was direct na de herindeling al de inzet en deze notitie Samenspel en het plan van aanpak Wikselwurk gaan daar op door. De notitie Samenspel is een verslag van het traject Lokale Democratie dat in 2019 met u werd doorlopen en daarin draait het om: (1) het samenspel tussen raad, college en ambtelijk apparaat en (2) het samenspel van de gemeente (met name college en ambtelijk apparaat) met inwoners. Wanneer de raad instemt met deze notitie, krijgt deze een formele status en worden de uitgangspunten geborgd.

 •  

 

 • 9.

   

Sluiting

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Mochten er geen aanmeldingen zijn om deel te nemen aan de agendapunten van dit P etear, dan gaat dit P etear niet door!

 

U kunt dit nakijken op de site van de gemeenteraad .

 

Naar boven