Ter inzage Voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein De Veken 4

 

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Veken 4 ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de A.C. de Graafweg (241), met als westelijke begrenzing het recreatiepark West-Friesland, als noordelijke begrenzing het buitengebied van Opmeer en als oostelijke begrenzing enkele agrarische percelen.

Ter inzage legging

Het schriftelijke voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 11 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de website van de gemeente Opmeer.

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een inspraakreactie naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan het college van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u contact op te nemen met de heer T. Bentvelsen tbentvelsen@opmeer.nl of (0226-363333). Omdat het gemeentehuis vanwege het coronavirus beperkt toegankelijk is, kan het bestemmingsplan ook digitaal worden toegestuurd worden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer T. Bentvelsen.

 

Naar boven