Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2020, 320628Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit verbod op het gebruik van lachgas op grond van artikel 2:48, vijfde lid, APV

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 

 • -

  het ingevolge artikel 2:48, vijfde lid, Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag verboden is voor personen op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, lachgas te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke met lachgas bij zich te hebben;

 • -

  dat een dergelijk verbod gewenst dan wel noodzakelijk wordt geacht vanwege de overlast, openbare orde verstoringen, aantasting van de leefomgeving, gezondheidsrisico’s en verkeersveiligheid die te relateren zijn aan het gebruik van lachgas in de openbare ruimte;

 • -

  dat voor de gehele gemeente Den Haag een ventverbod geldt voor lachgas;

 • -

  dat vanuit het oogpunt van de druk op de handhaving, eerder een afweging is gemaakt om niet de hele stad als gebied aan te wijzen, maar delen van de stad waar het verboden is om lachgas op de weg te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke met lachgas bij zich te hebben.

 • -

  dat de politie de toenemende problematiek rondom het gebruik van lachgas erkent;

 • -

  dat de politie is gebleken dat het gebruik van lachgas zich niet beperkt tot een specifiek gebied of gedeelte van de gemeente Den Haag;

 • -

  dat het daarom noodzakelijk is om de gehele gemeente Den Haag aan te wijzen – ondanks de druk op de handhaving - als gebied waar het verboden is om lachgas op de weg te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke met lachgas bij zich te hebben;

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 2:48, vijfde lid, Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag

 

besluit:

 • I.

  het volgende gebied aan te wijzen als gebied waar het verboden is om lachgas op de weg te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke met lachgas bij zich te hebben:

  a. De gehele gemeente Den Haag;

 

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad voor de duur van één jaar.

 

Den Haag, 1 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Ilma Merx

 

de burgemeester,

Jan van Zanen

 

 

BEZWAARSCHRIFT

 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar:

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag

AWB/bezwaar

Postbus 12 600

2500 DJ DEN HAAG

 

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- naam en adres;

- de datum en handtekening;

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk);

- de argumenten voor bezwaar;

- dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.