Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 320107VerordeningenREGELING INNOVATIESUBSIDIE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE BRUMMEN 2021

Kenmerk Z052795 / D343122

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Hebben besloten:

 

  • 1.

    De “Nadere regels innovatiesubsidie sociaal domein gemeente Brummen 2021” vast te stellen,

 

 

 

Artikel 1. Begrippen

a. Asv: de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen;

b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

c. Initiatief: een activiteit, project of product (ontwikkeling) ten gunste van het sociaal domein;

d. Innovatiebudget: Innovatiebudget sociaal domein gemeente Brummen;

e. Inwoner: persoon woonachtig in de gemeente Brummen;

f. Subsidieplafond: het voor een kalenderjaar maximaal beschikbare subsidiebedrag;

g. Transformatie: het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de transitie van zorgtaken vanuit het Rijk naar gemeenten, namelijk meer participatie, vitaliteit, zelfredzaamheid en samenredzaamheid van en tussen de inwoners, minder bureaucratie, meer slimme combinaties om reële resultaten te bereiken, een beperktere rol van de overheid en vermindering van de inzet van overheidsgeld;

h. Uitvoeringsovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen de subsidieontvanger en de

gemeente waarin voorwaarden opgenomen zijn voor de uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening;

i. Vrijwillige inzet: inspanningen waar geen geldelijke vergoeding tegenover staat, uitgezonderd een

eventuele tegemoetkoming in de onkosten;

j. Zelfredzaamheid: vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen,

met zo min mogelijk inzet van maatwerkvoorzieningen en het vermogen om sociaal te kunnen functioneren / participeren.

 

Artikel 2. Doel

Het doel van deze regeling is het steunen van vernieuwende initiatieven die een bijdrage leveren aan de transformatie in het sociaal domein. Het bieden van passende ondersteuning tegen acceptabele kosten. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een initiatief als doelstelling te hebben dat:

- De activiteiten leiden tot kwalitatief goede zorg/ondersteuning die aansluit op de lokale behoefte en waarbij middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet;

- De zelfredzaamheid en participatie van inwoners toeneemt;

- De samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning verbetert.

 

Artikel 3. Aanvraag

1. Een aanvraag om subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

2. De aanvraag wordt ingediend uiterlijk 13 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 

Artikel 4. Verdeelregel

1. Burgemeester en wethouders verdelen het beschikbare bedrag van het subsidieplafond in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen voor subsidie.

2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 

Artikel 5. Subsidiebedrag

1. Het maximaal te verlenen subsidiebedrag per aanvrager bedraagt in 2021 € 12.500,-.

2. Voor een subsidiebedrag van € 10.000,- of hoger is sprake van een vorm van minimaal 25% cofinanciering van de totale kosten van de activiteiten.

 

Artikel 6. Subsidiecriteria

1. Subsidie kan worden verleend aan:

a. Een inwoner, dan wel een groep inwoners van de gemeente Brummen, of

b. Een organisatie zonder winstoogmerk die het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd uitvoert ten gunste van inwoners van de gemeente Brummen;

c. In geval subsidie wordt verleend aan een groep inwoners dan wel een samenwerkingsverband van organisaties treed één inwoner dan wel één organisatie op als penvoerder. De subsidie wordt verleend aan de penvoerder en deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten en het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverlening.

2. Subsidie kan worden verleend voor initiatieven die voldoen aan artikel 2.

3. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

a. De eigen kracht van mensen is het uitgangspunt; daarbij hoort ook dat het aanbod aantoonbaar vraaggericht is. Er dient sprake te zijn van een duidelijke lokale behoefte. Uit de aanvraag blijkt dat er bij de doelgroep een duidelijke en urgente behoefte is aan de innovatieve activiteiten;

b. De voorgenomen activiteiten moeten ten goede komen aan inwoners van de gemeente Brummen;

c. De activiteiten richten zich op ondersteuning van kwetsbare groepen (ouderen, mensen met een beperking en/of jeugdigen);

d. Aantoonbaar gericht op ondersteuning dichtbij het huishouden en laagdrempelig;

e. De activiteiten zijn gericht op samenwerking met andere lokale organisaties;

f. Het initiatief kan niet of niet geheel worden gefinancierd door middel van bekostiging op andere wijze;

g. Uit de aanvraag dient te blijken op welke wijze en door wie ondersteuning wordt geboden en hoe kwaliteit wordt gewaarborgd, ook bij vrijwillige inzet;

h. De werkwijze en activiteiten zijn aantoonbaar gericht op het bieden van goede zorg en/of aantoonbaar gericht op duurzame uitstroom, waarbij beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet;

i. Het voorgenomen initiatief kent een vernieuwende aanpak, die thans niet of onvoldoende binnen het bestaande aanbod in de gemeente Brummen toegepast wordt. Een aanvraag wordt niet gehonoreerd als het plan een verdere uitwerking is van bestaand ondersteuningsaanbod;

j. In de aanvraag wordt aangegeven hoe toegewerkt wordt naar borging van de activiteit zonder gemeentelijke subsidie. Deze innovatiesubsidie wordt namelijk eenmalig verstrekt.

4. Om in aanmerking te komen voor een subsidie vanaf €2000,- dient aanvullend op de voorwaarden genoemd onder lid 3, tevens aan onderstaande voorwaarde te worden voldaan:

a. In de aanvraag wordt onderbouwd aangegeven hoe dit initiatief kan leiden tot een kwaliteitsverbetering/ verrijking van het zorgaanbod, minder gebruik van maatwerkvoorzieningen en tot welke besparing dit kan leiden.

5. Om in aanmerking te komen voor een subsidie vanaf € 10.000,- dient aanvullend op de voorwaarden genoemd onder lid 3 en 4, tevens aan onderstaande voorwaarden te worden voldaan:

a. de aanvrager levert een co-financiering van minimaal 25% van de totale kosten van de activiteiten die direct betrekking hebben op het voorgenomen initiatief;

b. In de aanvraag wordt aangegeven hoe de activiteiten, het project of product worden gemonitord en geëvalueerd.

 

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

1. Subsidie kan, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen genoemde gevallen, in ieder geval worden geweigerd in geval van strijdigheid met één van de overige bepalingen in deze regeling en indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

2. Aanvragen met een onevenredige verhouding tussen totale kosten en beoogde resultaten worden afgewezen.

3. Aanvragen worden geweigerd indien ze voor het behalen van de resultaten afhankelijk zijn van voorwaarden terwijl onvoldoende verzekerd is dat aan die voorwaarden op datum aanvraag is voldaan.

4. Subsidie wordt geweigerd indien het aannemelijk is dat het initiatief gedurende de looptijd zal leiden tot lasten voor onderhoud of instandhouding waarvoor ten tijde van de subsidieverstrekking geen dekking bestaat.

5. Indien er breed toegankelijke voorzieningen in de directe nabijheid van de gemeente Brummen aanwezig zijn die ook kunnen voorzien in de behoefte waar de aanvraag betrekking op heeft, kan dit leiden tot afwijzing van de subsidieaanvraag.

6. Activiteiten puur in het kader van eigen plezier, ontspanning en tijdverdrijf worden niet gesubsidieerd.

7. Indien al een keer eerder voor een vergelijkbaar doel c.q. activiteit subsidie is verstrekt.

 

Artikel 8. Subsidiabele kosten

1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie is bedoeld.

 

Artikel 9. Ondersteuning en begeleiding

1. Voor ondersteuning bij de subsidieaanvraag zijn maximaal 3 adviesgesprekken dan wel maximaal 4 uur ambtelijke ondersteuning beschikbaar.

 

Artikel 10. Verplichtingen

1. Het college legt in aanvulling op artikel 11 van de Asv aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen op:

a. de subsidieontvanger is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens voor beroepskrachten en andere personen die beroepsmatig met de cliënten in contact komen;

b. de subsidieaanvrager is bekend met de meldcode en het afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling van Veilig Thuis en past deze toe;

c. de verslaglegging van de activiteiten waar subsidie voor is verstrekt bevat naast “tellen” (kwantiteit) ook elementen van “vertellen” (klanttevredenheid/beleving/voortgang resultaten).

d. voor subsidiebedragen hoger dan € 10.000,- zullen in een uitvoeringsovereenkomst specifieke resultaatafspraken worden gemaakt waarover gerapporteerd dient te worden;

e. de subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring van gesubsidieerde activiteiten.

 

Artikel 11. Voorschotten

1. Aan de subsidieontvanger kan een voorschot van het verleende subsidiebedrag worden verstrekt.

2. Een voorschot wordt binnen 6 weken na de subsidieverlening in termijnen betaalbaar gesteld.

 

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het realiseren van initiatieven die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociale domein in de gemeente Brummen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

 

Artikel 13. Evaluatie en monitoring

Deze regeling wordt aan het einde van de looptijd geëvalueerd.

 

Artikel 14. Intrekking

De “Regeling Innovatiesubsidie sociaal domein Gemeente Brummen 2020 – 2021” wordt met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken.

 

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt tot en met 31 december 2021.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Innovatiesubsidie sociaal domein Gemeente Brummen 2021”.

 

 

 

 

Algemene toelichting

De gemeente Brummen wil een gezonde, sterke en sociale samenleving. Een samenleving waarin inwoners zelf en met elkaar verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Als gemeente willen we inwoners dan ook ondersteunen in het versterken van zelfredzaamheid, zelfregie en van de sociale samenhang en samenredzaamheid. Vanuit die eigen kracht zorgen inwoners zelf, met elkaar en met hun eigen netwerk voor oplossingen als er problemen worden ervaren. En in de gevallen waarin inwoners het echt niet zelf of met hun omgeving kunnen oplossen? Dan zorgen wij voor een vangnet van algemene en maatwerkvoorzieningen. Om dit vangnet betaalbaar te houden is het belangrijk dat we overlap in voorzieningen voorkomen en dat we blijven innoveren. Daarom stimuleren we initiatieven die een bijdrage leveren aan de transformatie. Het bieden van passende zorg tegen acceptabele kosten.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 4 Verdeelregels

De gemeenteraad heeft subsidieplafonds vastgesteld. Deze subsidieplafonds zijn bekendgemaakt in het gemeenteblad. Voor het jaar 2021 bedraagt het subsidieplafond voor deze regeling € 25.000,-. In dit artikel is geregeld hoe de verdeling van het beschikbare bedrag plaatsvindt

 

Artikel 5 Subsidiebedrag

Lid 1:

Het maximaal op een aanvraag te verlenen subsidie bedraagt € 12.500,-.

 

Lid 2:

Onderdeel van de toets op verstrekking van de subsidie is de uitwerking van de gevraagde co-financiering. De aanvrager dient duidelijk aan te geven hoe die co-financiering tot uiting komt en hoe deze zich verhoudt tot de gevraagde subsidie.

 

Artikel 6 Subsidiecriteria

Lid 1, onderdeel a:

In geval van een inwonersinitiatief dient de aanvraag niet slechts afkomstig te zijn van 1 inwoner. Een andere inwoner dient mede-aanvrager te zijn. De subsidie wordt verstrekt aan de penvoerder.

 

Lid 3, onderdeel a:

De lokale behoefte aan de activiteiten kan blijken uit bijvoorbeeld recent (markt)onderzoek.

Hoe groter de urgentie van de behoefte, des te meer kans dat de subsidie wordt toegekend.

 

Lid 3, onderdeel f:

Voor inwonersinitiatieven (of stichting of ander rechtspersoon zonder winstoogmerk) op het gebied van sociale samenhang (verbetering leefbaarheid en verbondenheid tussen inwoners in hun woonomgeving) is de leefbaarheidssubsidie van de provincie Gelderland voorliggend.

 

Lid 3, onderdeel h:

Met duurzame uitstroom wordt hier bedoeld uitstroom uit de Participatiewet. Onder duurzaam verstaan we minimaal 26 weken aan het werk bij een reguliere werkgever en een inkomen waarmee de bijstandsgerechtigde geen gebruik meer maakt van de participatiewet uitkering.

 

Lid 3, onderdeel i:

Het initiatief heeft een toegevoegde maatschappelijke waarde. Indien niet in voldoende mate de meerwaarde van het initiatief kan worden aangetoond ten opzichte van het huidige pakket van welzijnsvoorzieningen in de gemeente Brummen, zal de aanvraag niet worden gehonoreerd. In de aanvraag wordt een uitleg gegeven van de beoogde innovatie.

Onder een vernieuwende aanpak kunnen ook activiteiten vallen die reeds in een andere gemeente worden uitgevoerd, maar in het Brummense aanbod niet worden toegepast.

 

Lid 3, onderdeel j:

Deze innovatiesubsidie betreft een eenmalige subsidie. Na afloop van de subsidie dient de organisatie niet of niet volledig afhankelijk te zijn van een subsidie om de activiteit te kunnen blijven ontplooien. De subsidie is bedoeld als een steuntje in de rug voor de opstart van een nieuw initiatief; het dient dus niet zo te zijn dat na afloop van de subsidie de activiteit niet meer uitgevoerd kan worden of dat de gemeente de activiteit(en) vanzelfsprekend structureel dient te financieren. Subsidieontvangers worden dus uitgedaagd om gedurende de periode van subsidieverstrekking door de gemeente, alternatieve financiering voor het project te zoeken en te realiseren.

 

Lid 4, onderdeel a:

Kwaliteitsverbetering en kostenreductie kunnen hand in hand gaan. De aanvrager geeft aan hoe dit te realiseren. De innovatieve activiteiten dienen te leiden tot een besparing van kosten in de zorg.

Indien de activiteiten elders reeds zijn uitgevoerd dienen de resultaten hiervan aangehaald te worden in het projectplan.

 

Artikel 9 Ondersteuning en begeleiding

U kunt aan deze ondersteuning geen rechten ontlenen.

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 01 december 2020.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

De burgemeester A.J. van Hedel,

De gemeentesecretaris M. Klos