Gemeenteblad van Hollands Kroon

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonGemeenteblad 2020, 319525VerordeningenEERSTE WIJZIGING VAN DE NOTA TARIEVEN 2021

De gemeenteraad van Hollands Kroon

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de legesverordening 

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

de eerste wijziging van de Nota tarieven 2021

 

 

 

Artikel I

In hoofdstuk 6.6  van de Nota tarieven 2021,  wordt titel 1, hoofdstuk 2 behorende bij de legesverordening vervangen door:

1.2.1 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag: 

  

1.2.1.1 

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan een persoon die op het moment van de       aanvraag 18 jaar of ouder is 

€ 74,77 

1.2.1.2 

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€ 56,55 

1.2.1.3 

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1.1 (zakenpaspoort) aan een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 

€ 74,77 

1.2.1.4 

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1.2 (zakenpaspoort) aan een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. 

€ 56,55 

1.2.1.5 

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) aan een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 

€ 74,77  

1.2.1.6 

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) aan een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

 € 56,55 

1.2.1.7 

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 

€ 56,55 

1.2.1.8 

tot het verstrekken van een Nederlands identiteitskaart (N.I.K.) aan een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 

€ 64,03 

1.2.1.9 

tot het verstrekken van een Nederlands identiteitskaart (N.I.K.) aan een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€ 32,91 

1.2.1.10 

De tarieven genoemd in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.9 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 

€ 50,91 

 

 

Artikel II

In hoofdstuk 6.6 van de Nota tarieven 2021, wordt titel 1, hoofdstuk 3 behorende bij de legesverordening vervangen door: 

 

1.3.1 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 

1.3.1.1 

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 

€ 41,00 

 

Artikel III  

In hoofdstuk 6.6 van de Nota tarieven 2021, wordt titel 1, hoofdstuk 9 behorende bij de legesverordening vervangen door: 

 

1.9.3 

Voor het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn  

€ 14,00  

  

Artikel IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.  

Indien de datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt. 

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021. 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 december 2020. 

 

W. Eppinga  A. van Dam 

Secretaris Burgemeester