Gemeente Apeldoorn, Verzoek hogere grenswaarde – beschikking, uitgebreide procedure, diverse locaties aan de Mergelland, Ommeland en de Vosweide te Apeldoorn

 

Wet geluidhinder

 

Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Laan van Osseveld” voorziet in een reconstructie van de Laan van Osseveld, waardoor er bij diverse locaties binnen de geluidszone van deze weg een hogere waarde dan de voorkeurswaarde zal optreden.

 

Datum verzending: 1 december 2020

 

Zaaknummer: DOS-2020-040604

 

Alle wegen hebben van rechtswege een geluidszone. Wegen dienen in principe op zodanige wijze gerealiseerd te worden dat bij geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een weg, voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde die de Wet geluidhinder daaraan stelt. Uit onderzoek is gebleken dat ten gevolge van de reconstructie van de Laan van Osseveld op 23 langs deze weg gelegen woningen een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zal optreden.

 

Burgemeester en wethouders hebben voor deze reconstructie op grond van artikel 110a Wet geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vastgesteld. Wegens de gedeeltelijke toewijzing van op het ontwerpbesluit binnengekomen zienswijzen, wijken de verleende hogere grenswaarden af van het ontwerpbesluit.

 

Inzage:

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 9 december 2020 zes weken ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het Stadhuis beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het Omgevingsloket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel (055) 580 17 05 of via mail info@ovij.nl.

 

Beroep:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd beroep tegen dit besluit instellen. Een beroepschrift kan gedurende de terinzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tevens hun zienswijzen naar voren hebben gebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. Als belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als het gaat om wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Voorlopige voorziening:

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Griffierecht:

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 05.

 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het zaakdossier "DOS-2020-040604” vermelden?

 

 

Naar boven