Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 319284Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020, nr. 1790564-215027-PDC19;

 

besluit:

Artikel 1  

De Noodverordening van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020) wordt ingetrokken.

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.vrnhn.nl en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020.

Vastgesteld op 30 november 2020 te Alkmaar,

De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Emile Roemer

Toelichting

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vastgestelde noodverordening. Omdat vanwege de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de noodverordening van 18 november 2020 in met ingang van 1 december 2020. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl.