Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2020, 319188BeleidsregelsNadere regel huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 1 Gemeentewet en artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

en gelet op de Nota van Uitgangspunten Voorschoolse Educatie 2020 – 2023;

 

Besluit vast te stellen de nadere regel huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2021

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de geldende Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

 • b.

  beleidsregel: Beleidsregel Passende kinderopvang: voorschoolse educatie en ‘kinderopvang plus’ 2020 – 2023;

 • c.

  houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum exploiteert;

 • d.

  huisvestingskosten; kosten voor een ruimte ten behoeve van het huisvesten van een voorschoolse educatie groep. Dit kan in zowel huur als eigendom betreffen.

 • e.

  kindercentrum: kindercentrum als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet Kinderopvang dat is gevestigd in Utrecht en dat is opgenomen in het landelijk register kinderopvang;

 • f.

  Landelijk Register Kinderopvang (LRK): het landelijk register, als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

 • g.

  voorschoolse voorziening: een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt uitgevoerd en dat als zodanig is geregistreerd in het LKR;

 • h.

  voorschoolse educatie: Intensieve educatie voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar. De educatie vindt plaats in een kindercentrum;

 • i.

  wet: Wet kinderopvang;

 • j.

  voorschoolse educatie groep: een groep kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een (voor zover het geïndiceerde kinderen betreft) vaste samenstelling in een vast lokaal waaraan voorschoolse educatie wordt gegeven.

 

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente biedt voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar voorschoolse educatie aan op basis van de Nota van Uitgangspunten Voorschoolse Educatie in Utrecht 2020-2023. De gemeente wil aanbieders van voorschoolse educatie tegemoetkomen in de huisvestingskosten voor ruimte waarin zij voorschoolse educatie huisvesten. Aanbieders kunnen deze hogere huisvestingskosten niet doorberekenen aan hun klanten en met deze subsidie is het mogelijk om voldoende spreiding te bieden in voorschoolse educatie.

 

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door een houder van een kindercentrum die reeds subsidie ontvangt voor de uitvoering van voorschoolse educatie in het kader van Beleidsregel Passende kinderopvang: voorschoolse educatie en ‘kinderopvang plus’ 2020 - 2023.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van de nadere regel huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2021 subsidieert de gemeente Utrecht de volgende activiteiten:

 • a.

  huisvestingskosten voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Aan de subsidieaanvraag worden een aantal eisen gesteld. De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  een overzicht van alle locaties en aantallen voorschoolse educatiegroepen;

 • b.

  een overzicht van de huisvestingskosten per voorschoolse educatie groep;

 • c.

  een totaalbedrag van de totale huisvestingskosten voor voorschoolse educatie groepen.

 

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten voor 1 januari 2021 worden ingediend bij het college van b en w.

Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het daarvoor bestemde digitaal aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt € 10.000 per voorschoolse educatie lokaal/ruimte (incl. deelgebruik collectieve ruimten). De totale subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale huisvestingskosten voor voorschoolse educatie.

 

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen die niet voldoen aan de eisen aan de subsidieaanvraag worden geweigerd.

 

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

• de aanvragen worden in behandeling genomen na binnenkomst op 1 januari 2021 van de volledige aanvraag en binnen 13 weken besluit het college van b en w over de aanvraag.

 

Artikel 11 voorwaarden aan subsidieverlening

Niet van toepassing.

 

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie wordt ingezet, wordt halverwege het jaar geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel voor volgende jaren.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021

Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als Huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2021.

 

 

Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 1 december 2020.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen P.E.J. den Oudsten