Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 319141VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de heffing en invordering van bedrijfsreinigingsrecht (Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2021)

De Raad van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2020, raadsvoorstel nr. 20bb011395; raadsstuk 20bb011384;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

 • bedrijf: natuurlijke dan wel rechtspersoon niet zijnde een particuliere huishouding, die of waarin men zich van bedrijfsafvalstoffen ontdoet, voornemens is te ontdoen of moet ontdoen;

 • bedrijf aan huis: bedrijf uitgeoefend op een perceel in de zin van artikel 15.33, eerste lid, Wet milieubeheer;

 • bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen;

 • erkende inzamelaar: bedrijven die krachtens artikel 10.45 van de Wet milieubeheer, bevoegd zijn bedrijfsafvalstoffen in te zamelen;

 • inzamelen: activiteiten gericht op het ophalen of in ontvangst nemen van afvalstoffen die binnen de gemeente daartoe worden aangeboden;

 • vestiging: een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een bedrijf of rechtspersoon plaatsvindt.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘bedrijfsreinigingsrechten’ worden rechten geheven met betrekking tot het inzamelen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen en voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten en het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

 • 2.

  Ieder bedrijf wordt vermoed zich van bedrijfsafvalstoffen te ontdoen, voornemens te zijn zich daarvan te ontdoen of zich daarvan te moeten ontdoen, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De bedrijfsreinigingsrechten worden geheven van ieder bedrijf op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die gebruik maakt van de voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

 • 2.

  Indien een bedrijf uit meerdere vestigingen bestaat, wordt per vestiging een aanslag opgelegd.

Artikel 4 Vrijstelling

Geen bedrijfsreinigingsrecht wordt geheven, indien:

 • a.

  de gemeente of het gemeentebestuur langs andere weg een vergoeding ontvangt;

 • b.

  een geldig contract met een erkende inzamelaar alsmede een recente factuur met betaalbewijs voor al het aan te bieden bedrijfsafval jaarlijks kan worden overgelegd en verder geen gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen wordt gemaakt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De bedrijfsreinigingsrechten worden geheven overeenkomstig de heffingsmaatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel.

 • 2.

  De toepassing van de in de tarieventabel gegeven categorie-indeling geschiedt aan de hand van de code van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI) die bij de inschrijving van het bedrijf in het Handelsregister is toegekend, tenzij blijkt dat aan het bedrijf een andere code toegekend moet worden.

 • 3.

  Het tarief wordt mede bepaald aan de hand van de oppervlakte in vierkante meters zoals deze in de administratie ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken is vastgelegd, tenzij blijkt dat het bedrijf een ander aantal vierkante meters gebruikt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De bedrijfsreinigingsrechten worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat voor ieder belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak en zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het bedrijfsreinigingsrecht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde belasting als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde belasting als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente van locatie verandert.

 • 5.

  Alle wijzigingen die van invloed zijn op de duur of de hoogte van de heffing dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht aan de heffingsambtenaar.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden de aanslagen betaald in één termijn welke vervalt 62 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 10 Informatieplicht

 • 1.

  Op grond van het bepaalde in onder meer de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, alsmede de gemeentelijke regelgeving kan aan iedere belastingplichtige inlichtingen worden gevraagd.

 • 2.

  Bij niet nakoming van de inlichtingenplicht kunnen sancties worden toegepast met inachtneming van bovengenoemde regelgeving.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het bedrijfsreinigingsrecht, alsmede ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2, tweede lid.

Artikel 12 Intrekking oude verordening

De Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsbepaling

De Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2020 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2021 hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 en 12 november 2020.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

J.W. Verheij, plv.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 27 november 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Bijlage 1 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BEDRIJFSREINIGINGSRECHT 2021

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE TARIEFSBEPALINGEN

 • a.

  Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

 • b.

  De tarieven zijn gebaseerd op de normale standaard dienstverlening:

 • het aanbieden van rolcontainers éénmaal in de week op de standaard ophaaldag of voor het gebruik van de onderlossende restafvalcontainers.

 • c.

  Bepalend voor het toepasselijke tarief is de SBI-code die, met inachtneming van artikel 5, tweede lid van deze verordening, op een bedrijf van toepassing is, de daarbij in hoofdstuk 3 aangegeven tariefcategorie A, B of C, alsmede het aantal vierkante meters van het bedrijf, bedoeld in artikel 5, derde lid, tenzij het betreft een ‘bedrijf aan huis’ in de zin van deze verordening in welk geval tariefcategorie D van toepassing is. Bedrijven met een oppervlakte van 1.500 m2 of meer zijn verplicht een contract af te sluiten met een erkende inzamelaar, voor horeca, drank of voedselverwerkende bedrijven geldt dit vanaf 500 m2.

 • d.

  Indien de SBI-code op enig moment wordt gesplitst in subcategorieën, wordt de code van de oorspronkelijke hoofdcategorie gehanteerd.

 • e.

  Indien een toegekende SBI-code, anders dan ingeval van splitsing zoals hiervoor onder d. vermeld, niet in de in hoofdstuk 3 opgenomen lijst voorkomt is tariefcategorie A van toepassing.

 

HOOFDSTUK 2. TARIEVEN PER CATEGORIE

 

A

oppervlakte in m2

Tarief per jaar (in €)

0

299

449,30

300

499

898,40

500

749

1.347,70

750

1.499

2.246,20

 

B

oppervlakte in m2

Tarief per jaar (in €)

0

99

1.123,00

100

299

1.684,70

300

499

2.246,20

 

C

oppervlakte in m2

Tarief per jaar (in €)

0

99

449,30

100

299

673,90

300

499

1.123,00

500

1.499

1.347,70

 

D

Bedrijf aan huis, in afwijking van A, B en C: nihil.

 

HOOFDSTUK 3. LIJST VAN SBI-CODES BEHORENDE BIJ DE CATEGORIEËN A, B EN C

 

Tariefcategorie

SBI-code

Omschrijving

A

01

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

A

02

Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

A

03

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

A

06

Winning van aardolie en aardgas

A

08

Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

A

09

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

B

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

A

011

Teelt van eenjarige gewassen

B

11

Vervaardiging van dranken

A

012

Teelt van meerjarige gewassen

A

12

Vervaardiging van tabaksproducten

A

013

Teelt van sierplanten

A

13

Vervaardiging van textiel

A

014

Fokken en houden van dieren

A

14

Vervaardiging van kleding

A

015

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

A

15

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

A

016

Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

A

16

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

A

017

Jacht

A

17

Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

A

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

A

19

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

A

20

Vervaardiging van chemische producten

A

021

Bosbouw

A

21

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

A

022

Exploitatie van bossen

A

22

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

A

23

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

A

024

Dienstverlening voor de bosbouw

A

24

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

A

25

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

A

26

Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

A

27

Vervaardiging van elektrische apparatuur

A

28

Vervaardiging van overige machines en apparaten

A

29

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

A

30

Vervaardiging van overige transportmiddelen

A

31

Vervaardiging van meubels

A

031

Visserij

A

032

Kweken van vis en schaaldieren

A

32

Vervaardiging van overige goederen

A

33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

A

35

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

A

36

Winning en distributie van water

A

37

Afvalwaterinzameling en -behandeling

A

38

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

A

39

Sanering en overig afvalbeheer

A

41

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

A

42

Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

A

43

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

A

45

Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers

A

46

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

A

49

Vervoer over land

A

50

Vervoer over water

A

51

Luchtvaart

A

52

Opslag en dienstverlening voor vervoer

A

53

Post en koeriers

A

58

Uitgeverijen

A

59

Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

A

60

Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

A

61

Telecommunicatie

A

061

Winning van aardolie

A

62

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

A

062

Winning van aardgas

A

63

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

A

64

Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)

A

65

Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)

A

66

Overige financiële dienstverlening

A

68

Verhuur van en handel in onroerend goed

A

69

Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie

A

70

Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering

A

71

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

A

72

Speur- en ontwikkelingswerk

A

73

Reclame en marktonderzoek

A

74

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

A

75

Veterinaire dienstverlening

A

77

Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

A

78

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

A

79

Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

A

80

Beveiliging en opsporing

A

81

Facility management, reiniging en landschapsverzorging

A

081

Winning van zand, grind en klei

A

82

Overige zakelijke dienstverlening

A

84

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

A

85

Onderwijs

A

86

Gezondheidszorg

A

87

Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

A

88

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

A

089

Winning van overige delfstoffen

A

091

Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas

A

099

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

B

101

Slachterijen en vleesverwerking

B

102

Visverwerking

B

103

Verwerking van aardappels, groente en fruit

B

104

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

B

105

Vervaardiging van zuivelproducten

B

106

Vervaardiging van meel

B

107

Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

B

108

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen

B

109

Vervaardiging van diervoeders

B

110

Vervaardiging van dranken

A

0111

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

A

0113

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

A

0116

Teelt van vezelgewassen

A

0119

Teelt van overige eenjarige gewassen

A

120

Vervaardiging van tabaksproducten

A

0121

Druiventeelt

A

0124

Teelt van pit- en steenvruchten

A

0125

Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten

A

0127

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

A

0128

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

A

0129

Teelt van overige meerjarige gewassen

A

0130

Teelt van sierplanten

A

131

Bewerken en spinnen van textielvezels

A

132

Weven van textiel

A

133

Textielveredeling

A

139

Vervaardiging van overige textielproducten

A

0141

Fokken en houden van melkvee

A

141

Vervaardiging van kleding (geen bontkleding)

A

0142

Fokken en houden van runderen (geen melkvee)

A

142

Vervaardiging van artikelen van bont

A

0143

Fokken en houden van paarden en ezels

A

143

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding

A

0145

Fokken en houden van schapen en geiten

A

0146

Fokken en houden van varkens

A

0147

Fokken en houden van pluimvee

A

0149

Fokken en houden van overige dieren

A

0150

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

A

151

Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadelen tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont

A

152

Vervaardiging van schoenen

A

0161

Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

A

161

Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

A

0162

Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren

A

162

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

A

0163

Behandeling van gewassen na de oogst

A

0164

Behandeling van zaden voor vermeerdering

A

0170

Jacht

A

171

Vervaardiging van papierpulp, papier en karton

A

172

Vervaardiging van papier- en kartonwaren

A

181

Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

A

182

Reproductie van opgenomen media

A

191

Vervaardiging van cokesovenproducten

A

192

Aardolieverwerking

A

201

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm

A

202

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

A

203

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

A

204

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica

A

205

Vervaardiging van overige chemische producten

A

206

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

A

0210

Bosbouw

A

211

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

A

212

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

A

0220

Exploitatie van bossen

A

221

Vervaardiging van producten van rubber

A

222

Vervaardiging van producten van kunststof

A

231

Vervaardiging van glas en glaswerk

A

232

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

A

233

Vervaardiging van keramische producten voor de bouw

A

234

Vervaardiging van overige keramische producten

A

235

Vervaardiging van cement, kalk en gips

A

236

Vervaardiging van producten van beton, gips en cement

A

237

Natuursteenbewerking

A

239

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

A

0240

Dienstverlening voor de bosbouw

A

241

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

A

242

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

A

243

Overige eerste verwerking van staal

A

244

Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

A

245

Gieten van metalen

A

251

Vervaardiging van metalen producten voor de bouw

A

252

Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

A

253

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

A

254

Vervaardiging van wapens en munitie

A

255

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal poedermetallurgie

A

256

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

A

257

Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap

A

259

Vervaardiging van overige producten van metaal

A

261

Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten

A

262

Vervaardiging van computers en randapparatuur

A

263

Vervaardiging van communicatieapparatuur

A

264

Vervaardiging van consumentenelektronica

A

265

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

A

266

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

A

267

Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

A

268

Vervaardiging van informatiedragers

A

271

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

A

272

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

A

273

Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

A

274

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

A

275

Vervaardiging van huishoudapparaten

A

279

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

A

281

Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

A

282

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

A

283

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

A

284

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen

A

289

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

A

291

Vervaardiging van auto's

A

292

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

A

293

Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's

A

301

Scheepsbouw

A

302

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

A

303

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

A

304

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

A

309

Vervaardiging van transportmiddelen n.e.g.

A

310

Vervaardiging van meubels

A

0311

Zee- en kustvisserij

A

0312

Binnenvisserij

A

0321

Kweken van zeevis en -schaaldieren

A

321

Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d.

A

0322

Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren

A

322

Vervaardiging van muziekinstrumenten

A

323

Vervaardiging van sportartikelen

A

324

Vervaardiging van speelgoed en spellen

A

325

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

A

329

Vervaardiging van overige goederen

A

331

Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

A

332

Installatie van industriële machines en apparatuur

A

351

Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

A

352

Productie van aardgas

A

353

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

A

360

Winning en distributie van water

A

370

Afvalwaterinzameling en -behandeling

A

381

Inzameling van afval

A

382

Behandeling van afval

A

383

Voorbereiding tot recycling

A

390

Sanering en overig afvalbeheer

A

411

Projectontwikkeling

A

412

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

A

421

Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

A

422

Leggen van kabels en buizen

A

429

Bouw van overige civieltechnische werken

A

431

Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

A

432

Bouwinstallaties

A

433

Afwerking van gebouwen

A

439

Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

A

451

Handel in auto's en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

A

452

Gespecialiseerde reparatie van auto's

A

453

Handel in auto-onderdelen en -accessoires

A

454

Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

A

461

Handelsbemiddeling

A

462

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

A

463

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

A

464

Groothandel in consumentenartikelen (non-food)

A

465

Groothandel in ICT-apparatuur

A

466

Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

A

467

Overige gespecialiseerde groothandel

A

469

Niet-gespecialiseerde groothandel

A

491

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

A

492

Goederenvervoer per spoor

A

493

Personenvervoer over de weg

A

494

Goederenvervoer over de weg

A

495

Transport via pijpleidingen

A

501

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

A

502

Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

A

503

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

A

504

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

A

511

Personenvervoer door de lucht

A

512

Goederenvervoer door de lucht

A

521

Opslag

A

522

Dienstverlening voor vervoer

A

531

Nationale post met universele dienstverplichting

A

532

Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

A

581

Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.

A

582

Uitgeverijen van software

A

591

Productie en distributie van films en televisieprogramma's

A

592

Maken en uitgeven van geluidsopnamen

A

601

Radio-omroepen

A

602

Televisie-omroepen

A

0610

Winning van aardolie

A

611

Draadgebonden telecommunicatie

A

612

Draadloze telecommunicatie

A

613

Telecommunicatie via satelliet

A

619

Overige telecommunicatie

A

620

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

A

0620

Winning van aardgas

A

631

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten webportalen

A

632

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

A

641

Geldscheppende financiële instellingen

A

642

Financiële holdings

A

643

Beleggingsinstellingen

A

649

Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie

A

651

Verzekeringen (geen herverzekering)

A

652

Herverzekering

A

653

Pensioenfondsen

A

661

Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen)

A

662

Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen

A

663

Vermogensbeheer

A

681

Handel in eigen onroerend goed

A

682

Verhuur van onroerend goed

A

683

Bemiddeling in en beheer van onroerend

A

691

Rechtskundige dienstverlening

A

692

Accountancy, belastingadvisering en administratie

A

701

Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern

A

702

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

A

711

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

A

712

Keuring en controle

A

721

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

A

722

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

A

731

Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

A

732

Markt- en opinieonderzoekbureaus

A

741

Industrieel ontwerp en vormgeving

A

742

Fotografie en ontwikkelen van foto's en films

A

743

Vertalers en tolken

A

749

Overige specialistische zakelijke dienstverlening

A

750

Veterinaire dienstverlening

A

771

Verhuur en lease van auto's

A

772

Verhuur van consumentenartikelen

A

773

Verhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederen

A

774

Lease van niet-financiële immateriële activa

A

781

Arbeidsbemiddeling

A

782

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

A

783

Payrolling (personeelsbeheer)

A

791

Reisbemiddeling en reisorganisatie

A

799

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

A

801

Particuliere beveiliging

A

802

Beveiliging via beveiligingssystemen

A

803

Opsporing

A

811

Facility management

A

812

Reiniging

A

0812

Winning van zand, grind en klei

A

813

Landschapsverzorging

A

821

Brede administratieve en secretariële dienstverlening

A

822

Callcenters

A

823

Organiseren van congressen en beurzen

A

829

Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.

A

841

Openbaar bestuur

A

842

Overheidsdiensten

A

843

Verplichte sociale verzekeringen

A

852

Primair en speciaal onderwijs

A

853

Voortgezet onderwijs

A

854

Tertiair onderwijs

A

855

Overig onderwijs

A

856

Dienstverlening voor het onderwijs

A

861

Ziekenhuizen

A

862

Medische en tandheelkundige praktijken

A

869

Paramedische praktijken en overige gezondsheidszorg zonder overnachting

A

871

Verpleeghuizen

A

872

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten

A

873

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

A

879

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

A

881

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

A

889

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten

A

0892

Winning van turf

A

0893

Winning van zout

A

0899

Winning van overige delfstoffen n.e.g.

A

0910

Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas

A

0990

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

B

1011

Slachterijen (geen pluimvee-)

B

1012

Pluimveeslachterijen

B

1013

Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

B

1020

Visverwerking

B

1031

Vervaardiging van aardappelproducten

B

1032

Vervaardiging van fruit- en groentesap

B

1039

Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)

B

1041

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)

B

1042

Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten

B

1051

Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)

B

1052

Vervaardiging van consumptie-ijs

B

1061

Vervaardiging van meel (geen zetmeel)

B

1062

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

B

1071

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

B

1072

Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

B

1073

Vervaardiging van deegwaren

B

1081

Vervaardiging van suiker

B

1082

Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

B

1083

Verwerking van koffie en thee

B

1084

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage

B

1085

Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks

B

1086

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

B

1089

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g.

B

1091

Vervaardiging van veevoeders

B

1092

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

B

1101

Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen

B

1102

Vervaardiging van wijn uit druiven

B

1103

Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen

B

1104

Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken

B

1105

Vervaardiging van bier

B

1106

Mouterijen

B

1107

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

A

1200

Vervaardiging van tabaksproducten

A

1310

Bewerken en spinnen van textielvezels

A

1320

Weven van textiel

A

1330

Textielveredeling

A

1391

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

A

1392

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)

A

1393

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

A

1394

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

A

1395

Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)

A

1396

Vervaardiging van technisch en industrieel textiel

A

1399

Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g.

A

1411

Vervaardiging van kleding van leer

A

1412

Vervaardiging van werkkleding

A

1413

Vervaardiging van overige bovenkleding

A

1414

Vervaardiging van onderkleding

A

1419

Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires

A

1420

Vervaardiging van artikelen van bont

A

1431

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

A

1439

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)

A

1511

Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont

A

1512

Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk

A

1520

Vervaardiging van schoenen

A

1610

Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

A

1621

Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout

A

1622

Vervaardiging van panelen voor parketvloeren

A

1623

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

A

1624

Vervaardiging van houten emballage

A

1629

Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

A

1711

Vervaardiging van papierpulp

A

1712

Vervaardiging van papier en karton

A

1721

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en #NAAM?

A

1722

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

A

1723

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

A

1724

Vervaardiging van behangselpapier

A

1729

Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren

A

1811

Drukkerijen van dagbladen

A

1812

Overige drukkerijen

A

1813

Prepress- en premedia-activiteiten

A

1814

Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij

A

1820

Reproductie van opgenomen media

A

1910

Vervaardiging van cokesovenproducten

A

1920

Aardolieverwerking

A

2011

Vervaardiging van industriële gassen

A

2013

Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

A

2014

Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

A

2014

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën

A

2015

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

A

2016

Vervaardiging van kunststof in primaire vorm

A

2017

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm

A

2020

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

A

2030

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

A

2041

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

A

2042

Vervaardiging van parfums en cosmetica

A

2051

Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers

A

2052

Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen

A

2053

Vervaardiging van etherische oliën

A

2059

Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g.

A

2060

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

A

2110

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

A

2120

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

A

2211

Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing

A

2219

Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)

A

2221

Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof

A

2222

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof

A

2223

Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw

A

2229

Vervaardiging van overige producten van kunststof

A

2311

Vervaardiging van vlakglas

A

2312

Vormen en bewerken van vlakglas

A

2313

Vervaardiging van holglas

A

2314

Vervaardiging van glasvezels

A

2319

Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk

A

2320

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

A

2331

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

A

2332

Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)

A

2341

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

A

2342

Vervaardiging van sanitair aardewerk

A

2343

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen

A

2344

Vervaardiging van overig technisch aardewerk

A

2349

Vervaardiging van overige keramische producten n.e.g.

A

2351

Vervaardiging van cement

A

2352

Vervaardiging van kalk en gips

A

2361

Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen

A

2362

Vervaardiging van producten van gips voor de bouw

A

2363

Vervaardiging van stortklare beton

A

2364

Vervaardiging van mortel in droge vorm

A

2365

Vervaardiging van producten van vezelcement

A

2369

Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

A

2370

Natuursteenbewerking

A

2391

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

A

2399

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)

A

2410

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

A

2420

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

A

2431

Koudtrekken van staven

A

2432

Koudwalsen van bandstaal

A

2433

Koudvervormen en koudfelsen

A

2434

Koudtrekken van draad

A

2441

Vervaardiging van edelmetalen

A

2442

Vervaardiging van aluminium

A

2443

Vervaardiging van lood, zink en tin

A

2444

Vervaardiging van koper

A

2445

Vervaardiging van overige non-ferrometalen

A

2446

Smelten en raffineren van uranium

A

2451

Gieten van ijzer

A

2452

Gieten van staal

A

2453

Gieten van lichte metalen

A

2454

Gieten van overige non-ferrometalen

A

2511

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

A

2512

Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen

A

2521

Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

A

2529

Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs

A

2530

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

A

2540

Vervaardiging van wapens en munitie

A

2550

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

A

2561

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

A

2562

Algemene metaalbewerking

A

2571

Vervaardiging van scharen, messen en bestek

A

2572

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

A

2573

Vervaardiging van gereedschap

A

2591

Vervaardiging van stalen vaten e.d.

A

2592

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

A

2593

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

A

2594

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

A

2599

Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.

A

2611

Vervaardiging van elektronische componenten

A

2612

Vervaardiging van elektronische printplaten

A

2620

Vervaardiging van computers en randapparatuur

A

2630

Vervaardiging van communicatieapparatuur

A

2640

Vervaardiging van consumentenelektronica

A

2651

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur

A

2652

Vervaardiging van uurwerken

A

2660

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

A

2670

Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

A

2680

Vervaardiging van informatiedragers

A

2711

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

A

2712

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

A

2720

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

A

2731

Vervaardiging van kabels van optische vezels

A

2732

Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel

A

2733

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

A

2740

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

A

2751

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

A

2752

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

A

2790

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

A

2811

Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)

A

2812

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

A

2813

Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

A

2814

Vervaardiging van appendages

A

2815

Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

A

2821

Vervaardiging van industriële ovens en branders

A

2822

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

A

2823

Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)

A

2824

Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

A

2825

Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling

A

2829

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g.

A

2830

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

A

2841

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

A

2849

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking

A

2891

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

A

2892

Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen

A

2893

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

A

2894

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

A

2895

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

A

2896

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

A

2899

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g.

A

2910

Vervaardiging van auto's

A

2920

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

A

2931

Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

A

2932

Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

A

3011

Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

A

3012

Bouw van sport- en recreatievaartuigen

A

3020

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

A

3030

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

A

3040

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

A

3091

Vervaardiging van motor- en bromfietsen

A

3092

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

A

3099

Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g.

A

3101

Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

A

3102

Vervaardiging van keukenmeubels

A

3103

Vervaardiging van matrassen

A

3109

Vervaardiging van overige meubels

A

3211

Slaan van munten en medailles

A

3212

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)

A

3213

Vervaardiging van imitatiesieraden

A

3220

Vervaardiging van muziekinstrumenten

A

3230

Vervaardiging van sportartikelen

A

3240

Vervaardiging van speelgoed en spellen

A

3250

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

A

3291

Vervaardiging van borstelwaren

A

3299

Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen n.e.g.

A

3311

Reparatie van producten van metaal

A

3312

Reparatie en onderhoud van machines

A

3313

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

A

3314

Reparatie van elektrische apparatuur

A

3315

Reparatie en onderhoud van schepen

A

3316

Reparatie en onderhoud van vliegtuigen

A

3317

Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen

A

3319

Reparatie van overige apparatuur

A

3321

Installatie van ketels en tanks

A

3322

Installatie van industriële machines

A

3323

Installatie van elektronische en optische apparatuur

A

3324

Installatie van elektrische apparatuur

A

3329

Installatie van overige toebehoren

A

3511

Productie van elektriciteit

A

3512

Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water

A

3513

Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen

A

3514

Handel in elektriciteit en in gas via leidingen

A

3520

Productie van aardgas

A

3530

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

A

3600

Winning en distributie van water

A

3700

Afvalwaterinzameling en -behandeling

A

3811

Inzameling van onschadelijk afval

A

3812

Inzameling van schadelijk afval

A

3821

Behandeling van onschadelijk afval

A

3822

Behandeling van schadelijk afval

A

3831

Sloop van schepen, witgoed, computers e.d.

A

3832

Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling

A

3900

Sanering en overig afvalbeheer

A

4110

Projectontwikkeling

A

4120

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

A

4211

Wegenbouw en stratenmaken

A

4212

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

A

4213

Bouw van kunstwerken

A

4221

Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling

A

4222

Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels

A

4291

Natte waterbouw

A

4299

Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g.

A

4311

Slopen van bouwwerken

A

4312

Grondverzet

A

4313

Proefboren

A

4321

Elektrotechnische bouwinstallatie

A

4322

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

A

4329

Overige bouwinstallatie

A

4331

Stukadoren

A

4332

Bouwtimmeren

A

4333

Afwerking van vloeren en wanden

A

4334

Schilderen en glaszetten

A

4339

Overige afwerking van gebouwen

A

4391

Dakdekken en bouwen van dakconstructies

A

4399

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

A

4511

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's

A

4519

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's, aanhangers en caravans

A

4520

Gespecialiseerde reparatie van auto's

A

4531

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires

A

4532

Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires

A

4540

Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

A

4611

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen

A

4612

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

A

4613

Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen

A

4614

Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen

A

4615

Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

A

4616

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren

A

4617

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

A

4618

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen

A

4619

Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

A

4621

Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

A

4622

Groothandel in bloemen en planten

A

4623

Groothandel in levende dieren

A

4624

Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer

A

4631

Groothandel in groenten en fruit en in consumptie-aardappelen

A

4632

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)

A

4633

Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren

A

4634

Groothandel in dranken (geen zuivel)

A

4635

Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden

A

4636

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

A

4637

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)

A

4638

Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

A

4639

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

A

4641

Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel

A

4642

Groothandel in kleding, schoenen en mode-artikelen

A

4643

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

A

4644

Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen

A

4645

Groothandel in parfums en cosmetica

A

4646

Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

A

4647

Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

A

4648

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken

A

4649

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)

A

4651

Groothandel in computers, randapparatuur en software

A

4652

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

A

4661

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

A

4662

Groothandel in gereedschapswerktuigen

A

4663

Groothandel in machines voor de bouw

A

4664

Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

A

4665

Groothandel in bedrijfsmeubels

A

4666

Groothandel in kantoormachines (geen computers)

A

4668

Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie

A

4669

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

A

4671

Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

A

4672

Groothandel in metalen en metaalertsen

A

4673

Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

A

4674

Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten

A

4675

Groothandel in chemische producten

A

4676

Groothandel in overige intermediaire producten

A

4677

Groothandel in afval en schroot

A

4690

Niet-gespecialiseerde groothandel

A

4910

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

A

4920

Goederenvervoer per spoor

A

4931

Openbaar vervoer binnen steden

A

4932

Vervoer per taxi

A

4939

Overig personenvervoer over de weg

A

4941

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

A

4942

Verhuisvervoer

A

4950

Transport via pijpleidingen

A

5010

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

A

5020

Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

A

5030

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

A

5040

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

A

5110

Personenvervoer door de lucht

A

5121

Goederenvervoer door de lucht

A

5210

Opslag

A

5221

Dienstverlening voor vervoer over land

A

5222

Dienstverlening voor vervoer over water

A

5223

Dienstverlening voor de luchtvaart

A

5224

Laad-, los- en overslagactiviteiten

A

5229

Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

A

5310

Nationale post met universele dienstverplichting

A

5320

Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

A

5811

Uitgeverijen van boeken

A

5813

Uitgeverijen van kranten

A

5814

Uitgeverijen van tijdschriften

A

5819

Overige uitgeverijen (niet van software)

A

5821

Uitgeverijen van computerspellen

A

5829

Overige uitgeverijen van software

A

5911

Productie van films en televisieprogramma's

A

5912

Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie

A

5913

Distributie van films en televisieproducties

A

5914

Bioscopen

A

5920

Maken en uitgeven van geluidsopnamen

A

6010

Radio-omroepen

A

6020

Televisie-omroepen

A

6110

Draadgebonden telecommunicatie

A

6120

Draadloze telecommunicatie

A

6130

Telecommunicatie via satelliet

A

6190

Overige telecommunicatie

A

6201

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

A

6202

Advisering op het gebied van informatietechnologie

A

6203

Beheer van computerfaciliteiten

A

6209

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

A

6311

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

A

6312

Webportals

A

6321

Persagentschappen

A

6329

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g.

A

6411

Centrale banken

A

6419

Overige geldscheppende financiële instellingen

A

6420

Financiële holdings

A

6430

Beleggingsinstellingen

A

6491

Financiële lease

A

6492

Overige kredietverstrekking

A

6499

Overige financiële intermediatie

A

6511

Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen

A

6512

Schadeverzekeringen (geen herverzekering)

A

6520

Herverzekering

A

6530

Pensioenfondsen

A

6611

Beheer van financiële markten

A

6612

Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.

A

6619

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en krediet- bemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.

A

6621

Risicoanalisten en schadetaxateurs

A

6622

Assurantietussenpersonen

A

6629

Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen)

A

6630

Vermogensbeheer

A

6810

Handel in eigen onroerend goed

A

6820

Verhuur van onroerend goed

A

6831

Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed

A

6832

Beheer van onroerend goed

A

6910

Rechtskundige dienstverlening

A

6920

Accountancy, belastingadvisering en administratie

A

7010

Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern

A

7021

Public relationsbureaus

A

7022

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations)

A

7111

Architecten

A

7112

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

A

7120

Keuring en controle

A

7211

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk

A

7219

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

A

7220

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

A

7311

Reclamebureaus

A

7312

Handel in advertentieruimte en -tijd

A

7320

Markt- en opinieonderzoekbureaus

A

7410

Industrieel ontwerp en vormgeving

A

7420

Fotografie en ontwikkelen van foto's en films

A

7430

Vertalers en tolken

A

7490

Overige specialistische zakelijke dienstverlening

A

7500

Veterinaire dienstverlening

A

7711

Verhuur en lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's

A

7712

Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens

A

7721

Verhuur van sport- en recreatieartikelen

A

7722

Videotheken

A

7729

Verhuur van overige consumentenartikelen

A

7731

Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen

A

7732

Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw

A

7733

Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

A

7734

Verhuur en lease van schepen

A

7735

Verhuur en lease van vliegtuigen

A

7739

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen

A

7740

Lease van niet-financiële immateriële activa

A

7810

Arbeidsbemiddeling

A

7820

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

A

7830

Payrolling (personeelsbeheer)

A

7911

Reisbemiddeling

A

7912

Reisorganisatie

A

7990

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

A

8010

Particuliere beveiliging

A

8020

Beveiliging via beveiligingssystemen

A

8030

Opsporing

A

8110

Facility management

A

8121

Interieurreiniging van gebouwen

A

8122

Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging

A

8129

Overige reiniging

A

8130

Landschapsverzorging

A

8211

Brede administratieve dienstverlening

A

8219

Secretariële dienstverlening

A

8220

Callcenters

A

8230

Organiseren van congressen en beurzen

A

8291

Kredietinformatie- en incassobureaus

A

8292

Pakken, sorteren e.d. in loon

A

8299

Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.

A

8411

Algemeen overheidsbestuur

A

8412

Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen)

A

8413

Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven

A

8421

Buitenlandse zaken

A

8422

Defensie

A

8423

Justitie

A

8424

Politie

A

8425

Brandweer

A

8430

Verplichte sociale verzekeringen

A

8520

Primair en speciaal onderwijs

A

8531

Algemeen vormend voortgezet onderwijs

A

8532

Middelbaar beroepsonderwijs en educatie

A

8541

Niet-universitair hoger onderwijs

A

8542

Universitair hoger onderwijs

A

8551

Sport- en recreatieonderwijs

A

8552

Cultureel onderwijs

A

8553

Auto- en motorrijscholen

A

8559

Overig onderwijs n.e.g.

A

8560

Dienstverlening voor het onderwijs

A

8610

Ziekenhuizen

A

8621

Praktijken van huisartsen

A

8622

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)

A

8623

Tandartspraktijken

A

8691

Praktijken van verloskundigen en paramedici

A

8692

Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten

A

8710

Verpleeghuizen

A

8720

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten

A

8730

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

A

8790

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

A

8810

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

A

8891

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

A

8899

Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk

B

10821

Verwerking van cacao

B

10822

Vervaardiging van chocolade en suikerwerk

A

011301

Teelt van groenten en champignons

A

011302

Teelt van aardappels, suikerbieten en overige wortel- en knolgewassen

A

011901

Bloementeelt

A

011909

Teelt van overige eenjarige gewassen

A

012801

Teelt van medicinale gewassen en gewassen voor insecten- of parasietenbestrijding

A

012802

Teelt van specerij- en aromatische gewassen

A

013001

Teelt van sierplanten (geen bomen en struiken)

A

013002

Teelt van sierbomen en -struiken

A

16101

Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking

A

16102

Verduurzamen van hout

A

16231

Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout

A

16239

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)

A

016401

Behandeling van akkerbouwzaden voor vermeerdering

A

016402

Behandeling van tuinbouwzaden (niet van boomkwekerijgewassen) voor vermeerdering

A

016403

Behandeling van zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering

A

17121

Vervaardiging van grafisch papier en karton

A

17122

Vervaardiging van papier en karton voor verpakking

A

17129

Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)

A

17211

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton

A

17212

Vervaardiging van golfpapier en -karton

A

18121

Drukkerijen van boeken e.d.

A

18122

Drukkerijen van tijdschriften

A

18123

Drukkerijen van reclame

A

18124

Drukkerijen van verpakkingen

A

18125

Drukkerijen van formulieren

A

18129

Overige drukkerijen n.e.g.

A

19201

Aardolieraffinage

A

19202

Aardolieverwerking (geen -raffinage)

A

20141

Vervaardiging van petrochemische producten

A

20149

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

A

23611

Vervaardiging van producten van beton voor de bouw

A

23612

Vervaardiging van kalkzandsteen

A

29201

Carrosseriebouw

A

29202

Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

A

31011

Interieurbouw

A

31012

Vervaardiging van bedrijfsmeubels

A

32501

Tandtechnische bedrijven

A

32502

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)

A

32991

Sociale werkvoorziening

A

32999

Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

A

33121

Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen (geen gereedschap)

A

33122

Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

A

33123

Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak

A

33221

Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

A

33222

Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

A

33223

Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak

A

35111

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales

A

35112

Productie van elektriciteit door windenergie

A

35113

Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht

A

42111

Wegenbouw

A

42112

Stratenmaken

A

43221

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair

A

43222

Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

A

43991

Heien en andere funderingswerkzaamheden

A

43992

Vlechten van betonstaal

A

43993

Metselen en voegen

A

43999

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g.

A

45111

Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's

A

45112

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)

A

45191

Import van nieuwe bedrijfsauto's

A

45192

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)

A

45193

Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)

A

45194

Handel in en reparatie van caravans

A

45201

Auto-onderdelenservicebedrijven

A

45202

Bandenservicebedrijven

A

45203

Reparatie van specifieke auto-onderdelen

A

45204

Carrosserieherstel

A

45205

Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto's

A

45311

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)

A

45312

Groothandel en handelsbemiddeling in banden

A

45401

Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan

A

45402

Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

A

46211

Groothandel in granen

A

46212

Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten

A

46213

Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder

A

46214

Groothandel in meng- en krachtvoeder

A

46215

Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)

A

46216

Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen

A

46217

Groothandel in ruwe tabak

A

46218

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment

A

46219

Groothandel in overige akkerbouwproducten

A

46231

Groothandel in levend vee

A

46232

Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren

A

46241

Groothandel in huiden en vellen

A

46242

Groothandel in leer en halffabrikaten van leer

A

46311

Groothandel in groenten en fruit

A

46312

Groothandel in consumptie-aardappelen

A

46331

Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten

A

46332

Groothandel in eieren

A

46381

Groothandel in snacks

A

46382

Groothandel in vis, schaal- en weekdieren

A

46383

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.

A

46384

Groothandel in bakkerijgrondstoffen

A

46389

Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen- industrie n.e.g.

A

46411

Groothandel in kledingstoffen en fournituren

A

46412

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

A

46421

Groothandel in bovenkleding

A

46422

Groothandel in werkkleding

A

46423

Groothandel in onderkleding

A

46424

Groothandel in schoenen

A

46425

Groothandel in mode-artikelen

A

46429

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

A

46431

Groothandel in witgoed

A

46432

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

A

46433

Groothandel in audio- en video-apparatuur

A

46434

Groothandel in fotografische artikelen

A

46435

Groothandel in beeld- en geluidsdragers

A

46436

Groothandel in optische artikelen

A

46441

Groothandel in glas, porselein en aardewerk

A

46442

Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen

A

46461

Groothandel in farmaceutische producten

A

46462

Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden

A

46471

Groothandel in huismeubilair

A

46472

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking

A

46473

Groothandel in verlichtingsartikelen

A

46491

Groothandel in fietsen en bromfietsen

A

46492

Groothandel in watersportartikelen

A

46493

Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)

A

46494

Groothandel in speelgoed

A

46495

Groothandel in muziekinstrumenten

A

46496

Groothandel in sportartikelen (geen watersport)

A

46497

Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)

A

46498

Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk

A

46499

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g.

A

46681

Groothandel in machines voor de grafische industrie

A

46682

Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

A

46691

Groothandel in intern transportmaterieel

A

46692

Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek

A

46693

Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren

A

46694

Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.

A

46695

Groothandel in meet- en regelapparaten

A

46696

Groothandel in emballage

A

46697

Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen

A

46699

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel n.e.g.

A

46711

Groothandel in vaste brandstoffen

A

46712

Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen

A

46713

Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)

A

46721

Groothandel in metaalertsen

A

46722

Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten

A

46723

Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten

A

46731

Groothandel in hout en plaatmateriaal

A

46732

Groothandel in verf en verfwaren

A

46733

Groothandel in behang

A

46734

Groothandel in vlakglas

A

46735

Groothandel in zand en grind

A

46736

Groothandel in tegels en plavuizen

A

46737

Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal

A

46738

Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

A

46739

Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

A

46741

Groothandel in ijzer- en metaalwaren

A

46742

Groothandel in verwarmingsapparaten

A

46751

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing

A

46752

Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen

A

46761

Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten

A

46762

Groothandel in papier en karton

A

46769

Groothandel in overige intermediaire producten n.e.g.

A

46771

Groothandel in autosloopmateriaal

A

46772

Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen

A

46779

Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen

A

46901

Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen

A

46902

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen

A

49391

Ongeregeld personenvervoer over de weg

A

49392

Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg

A

49393

Geregeld besloten personenvervoer over de weg

A

50201

Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)

A

50202

Zee- en kustsleepvaart

A

50401

Binnenvaart (vrachtvaart)

A

50402

Binnenvaart (tankvaart)

A

50403

Binnenvaart (sleep- en duwvaart)

A

52101

Opslag in tanks

A

52102

Opslag in koelhuizen e.d.

A

52109

Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)

A

52241

Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart

A

52242

Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart

A

52291

Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer

A

52292

Weging en meting

A

53201

Post zonder universele dienstverplichting

A

53202

Koeriers

A

59111

Productie van films (geen televisiefilms)

A

59112

Productie van televisieprogramma's

A

64191

Coöperatief georganiseerde banken

A

64192

Effectenkredietinstellingen

A

64193

Spaarbanken

A

64194

Algemene banken

A

64301

Beleggingsinstellingen in financiële activa

A

64302

Beleggingsinstellingen in vaste activa

A

64303

Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding

A

64921

Hypotheekbanken en bouwfondsen

A

64922

Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen

A

64923

Participatiemaatschappijen

A

64924

Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking

A

65111

Levensverzekeringen (geen herverzekering)

A

65112

Naturaverzekeringen

A

65113

Spaarkassen

A

65301

Bedrijfspensioenfondsen

A

65302

Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen

A

65303

Beroepspensioenfondsen

A

65309

Overige pensioenfondsen

A

66191

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties

A

66192

Marketmakers

A

66193

Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.

A

66291

Verzekeringsbeurzen

A

66292

Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens

A

66293

Waarborgfondsen

A

66299

Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen n.e.g.

A

68201

Woningbouwverenigingen en -stichtingen

A

68202

Gemeentelijke woningbedrijven

A

68203

Verhuur van overige woonruimte

A

68204

Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)

A

69101

Advocatenkantoren

A

69102

Rechtskundige adviesbureaus

A

69103

Notariskantoren

A

69104

Deurwaarderskantoren

A

69105

Octrooibureaus

A

69201

Registeraccountants

A

69202

Accountants-administratieconsulenten

A

69203

Boekhoudkantoren

A

69204

Belastingconsulenten

A

69209

Overige administratiekantoren

A

70101

Concerndiensten binnen eigen concern

A

70102

Holdings (geen financiële)

A

70221

Organisatie-adviesbureaus

A

70222

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus)

A

71201

Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen

A

71202

Keuring en controle van machines, apparaten en materialen

A

71203

Overige keuring en controle

A

72111

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen

A

72112

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding

A

72113

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen

A

72191

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)

A

72192

Technisch speur- en ontwikkelingswerk

A

72193

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)

A

72199

Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

A

74103

Interieur- en ruimtelijk ontwerp (Het verrichten van diensten op het gebied van kleding en designs in de breedste zin des woords) 

A

74201

Fotografie

A

74202

Ontwikkelwinkels

A

74203

Ontwikkelcentrales

A

77111

Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease)

A

77112

Operational lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's

A

77291

Verhuur van leesportefeuilles

A

77292

Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen

A

77299

Verhuur van overige consumentenartikelen n.e.g.

A

77391

Verhuur van automaten

A

77399

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten)

A

78201

Uitzendbureaus

A

78202

Uitleenbureaus

A

78203

Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)

A

081201

Winning van zand en grind

A

081202

Winning van klei

A

82991

Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten

A

82992

Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen

A

82999

Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.

A

84231

Rechtspraak

A

84232

Ministerie van Justitie en gevangeniswezen

A

85201

Basisonderwijs voor leerplichtigen

A

85202

Speciaal basisonderwijs

A

85203

Speciaal onderwijs in expertisecentra

A

85311

Havo en vwo

A

85312

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

A

85313

Praktijkonderwijs

A

85314

Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs

A

85321

Middelbaar beroepsonderwijs

A

85322

Educatie

A

85323

Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)

A

85511

Zeil- en surfscholen

A

85519

Overig sport- en recreatieonderwijs

A

85521

Dansscholen

A

85522

Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

A

85591

Afstandsonderwijs

A

85592

Bedrijfsopleiding en -training

A

85599

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g.

A

86101

Universitair medische centra

A

86102

Algemene ziekenhuizen

A

86103

Categorale ziekenhuizen

A

86104

Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

A

86221

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)

A

86222

Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

A

86231

Praktijken van tandartsen

A

86232

Praktijken van tandheelkundig specialisten

A

86911

Praktijken van verloskundigen

A

86912

Praktijken van fysiotherapeuten

A

86913

Praktijken van psychotherapeuten en psychologen

A

86919

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers

A

86921

Gezondheidscentra

A

86922

Arbobegeleiding en reïntegratie

A

86923

Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)

A

86924

Medische laboratoria, trombodediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek

A

86925

Ambulancediensten en centrale posten

A

86929

Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten

A

87301

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten

A

87302

Verzorgingshuizen

A

87901

Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

A

87902

Maatschappelijk opvang met overnachting

A

88101

Thuiszorg

A

88102

Welzijnswerk voor ouderen

A

88103

Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten

A

88911

Kinderopvang

A

88912

Peuterspeelzaalwerk

A

88991

Ambulante jeugdzorg

A

88992

Maatschappelijk werk

A

88993

Lokaal welzijnswerk

A

88999

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

B

104101

Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten

B

104102

Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

B

108401

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

B

108402

Breken, zuiveren en raffineren van zout

B

108501

Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijden

B

108502

Vervaardiging van bereide groentemaaltijden

B

110101

Distilleerderijen en likeurstokerijen

B

110102

Vervaardiging van drinkbare ethylalcohol door gisting

A

131001

Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels

A

131002

Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels

A

131003

Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels

A

131004

Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels

A

131005

Twijnen en voorbewerken van zijde; twijnen en textureren van synthetische of kunstmatige vezelgarens

A

131006

Vervaardiging van naaigarens

A

131009

Bewerken en spinnen van overige textielvezels

A

132001

Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels

A

132002

Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels

A

132003

Vervaardiging van kamwol of kamwolachtige weefsels

A

132004

Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels

A

132009

Vervaardiging van overige weefsels

A

151101

Looien en bewerken van leer

A

151102

Bereiden en verven van bont

A

162901

Vervaardiging van overige artikelen van hout

A

162902

Vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

A

181401

Grafische afwerking

A

181402

Overige activiteiten verwant aan de drukkerij

A

182001

Reproductie van geluidsopnamen

A

182002

Reproductie van video-opnamen

A

182003

Reproductie van computermedia

A

191001

Vervaardiging van cokesovenproducten (geen pek en pekcokes)

A

191002

Vervaardiging van pek en pekcokes

A

201401

Verrijking van uranium

A

201402

Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën n.e.g.

A

201491

Vervaardiging van niet-drinkbare ethylalcohol door gisting

A

201499

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën n.e.g.

A

205101

Vervaardiging van kruit en springstoffen

A

205102

Vervaardiging van lucifers

A

205901

Vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan

A

205902

Vervaardiging van fotochemische producten

A

205903

Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g.

A

212001

Vervaardiging van farmaceutische producten, geen grondstoffen

A

212002

Vervaardiging van radioactieve elementen voor medisch gebruik

A

221101

Vervaardiging van rubberbanden

A

221102

Vernieuwen van loopvlakken

A

222301

Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (waaronder ook harde vloerbedekkingen van kunststof)

A

222302

Vervaardiging van linoleum en overige niet van kunststof vervaardigde harde vloerbedekkingen

A

235201

Vervaardiging van kalk

A

235202

Vervaardiging van gips

A

245101

Vervaardiging van gietijzeren buizen

A

245102

Gieten van ijzer

A

259301

Vervaardiging van artikelen van draad

A

259302

Vervaardiging van kettingen en veren

A

261101

Vervaardiging van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren

A

261109

Vervaardiging van overige elektronische componenten n.e.g.

A

263001

Vervaardiging van alarminstallaties

A

263002

Vervaardiging van communicatieapparatuur (geen alarminstallaties)

A

267001

Vervaardiging van optische meetinstrumenten

A

267002

Vervaardiging van optische en fotografische instrumenten en apparatuur (geen meetinstrumenten)

A

273101

Vervaardiging van optische vezels

A

273102

Vervaardiging van kabels van optische vezels

A

281101

Vervaardiging van windturbines

A

281102

Vervaardiging van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines

A

283001

Vervaardiging van landbouwtractoren

A

283002

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw (geen tractoren)

A

293201

Vervaardiging van autostoelen

A

293202

Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor auto's (geen elektrische of elektronische en geen autostoelen)

A

303001

Vervaardiging van vliegtuigstoelen

A

303002

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor (geen vliegtuigstoelen)

A

309101

Vervaardiging van motor- en bromfietsen

A

309102

Vervaardiging van motoren voor motor- en bromfietsen

A

309201

Vervaardiging van fietsen

A

309202

Vervaardiging van invalidenwagens

A

310121

Vervaardiging van stoelen voor bedrijf en kantoor

A

310122

Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen)

A

310901

Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen

A

310902

Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen)

A

325021

Vervaardiging van brillen, brillenglazen en contactlenzen

A

325022

Vervaardiging van tand- en beencement

A

325029

Vervaardiging van medische instrumenten en orthopedische en prothese-artikelen

A

331102

Reparatie en onderhoud van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming

A

331103

Reparatie en onderhoud van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal

A

331104

Reparatie en onderhoud van wapens

A

331211

Reparatie en onderhoud van kantoormachines

A

331212

Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek

A

331213

Reparatie en onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen

A

331214

Reparatie en onderhoud van ovens en branders

A

331215

Reparatie en onderhoud van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines

A

331216

Reparatie en onderhoud van pompen en compressoren

A

331217

Reparatie en onderhoud van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

A

331219

Reparatie en onderhoud van overige machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen

A

331221

Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

A

331222

Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

A

331223

Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal

A

331231

Reparatie en onderhoud van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw (geen tractoren)

A

331232

Reparatie en onderhoud van landbouwtractoren

A

331233

Reparatie en onderhoud van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw

A

331234

Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

A

331235

Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

A

331236

Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van papier en karton

A

331237

Reparatie en onderhoud van machines voor de metallurgie

A

331239

Reparatie en onderhoud van machines voor overige specifieke bedrijfstakken

A

331301

Reparatie en onderhoud van elektronische componenten en printplaten

A

331302

Reparatie en onderhoud van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren

A

331303

Reparatie en onderhoud van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

A

331304

Reparatie en onderhoud van optische apparatuur

A

331401

Reparatie en onderhoud van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

A

331402

Reparatie en onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen

A

331403

Reparatie en onderhoud van batterijen en accumulatoren

A

331404

Reparatie en onderhoud van elektrische verlichtingsbenodigdheden

A

331405

Reparatie en onderhoud van meet-, regel- en controle-apparaten

A

331501

Reparatie en onderhoud van schepen (geen recreatieschepen)

A

331502

Reparatie en onderhoud van sport- en recreatievaartuigen

A

331701

Reparatie en onderhoud van militaire gevechtsvoertuigen

A

331702

Reparatie en onderhoud van rollend spoor- en tramwegmaterieel

A

331703

Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen

A

331901

Reparatie van netten en touw

A

331902

Reparatie van medische instrumenten en hulpmiddelen

A

332102

Installatie van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming

A

332103

Installatie van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal

A

332211

Installatie van kantoormachines

A

332212

Installatie van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek

A

332213

Installatie van hijs-, hef- en transportwerktuigen

A

332214

Installatie van ovens en branders

A

332215

Installatie van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines

A

332216

Installatie van pompen en compressoren

A

332217

Installatie van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

A

332219

Installatie van overige machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen

A

332221

Installatie van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

A

332222

Installatie van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

A

332223

Installatie van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal

A

332231

Installatie van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw

A

332233

Installatie van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw

A

332234

Installatie van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

A

332235

Installatie van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

A

332236

Installatie van machines voor de productie van papier en karton

A

332237

Installatie van machines voor de metallurgie

A

332239

Installatie van machines voor overige specifieke bedrijfstakken

A

332302

Installatie van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren

A

332303

Installatie van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

A

332304

Installatie van optische apparatuur

A

332305

Montage van besturingssystemen voor industriële productiestraten

A

332401

Installatie van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

A

332402

Installatie van schakel- en verdeelinrichtingen

A

332403

Installatie van batterijen en accumulatoren

A

332405

Installatie van meet-, regel- en controle-apparaten

A

332902

Installatie van medische instrumenten en hulpmiddelen

A

382201

Behandeling van kernafval

A

382202

Behandeling van schadelijk afval (geen kernafval)

A

383101

Sloop van schepen

A

383102

Sloop van witgoed, computers e.d.

A

383201

Voorbereiding tot recycling van metaalafval (behalve sloop van schepen, auto's, witgoed, computers e.d.)

A

383202

Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval)

A

422101

Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen

A

422102

Aanleg van bronbemaling

A

429901

Aanleg van sportterreinen en -accommodaties (geen gebouwen)

A

429902

Bouw van industriële werken (geen gebouwen)

A

432101

Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen

A

432102

Installatie van verlichting en signalering bij wegen, spoor- en waterwegen en luchthavens

A

432901

Installatie van liften, roltrappen en bliksemafleiding

A

432902

Isolatiewerkzaamheden

A

432909

Overige bouwinstallatie n.e.g.

A

439991

Duikersbedrijven

A

439992

Waterdicht maken van daken en muren

A

439993

Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel

A

439999

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g.

A

463201

Groothandel in pluimvee, wild en gevogelte (niet levend)

A

463202

Groothandel in vlees en vleeswaren (geen pluimvee, wild en gevogelte)

A

464991

Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (geen schoolboeken, kantoormeubels en -machines)

A

464992

Groothandel in overige huishoudelijke artikelen

A

464999

Groothandel in overige consumentenartikelen n.e.g.

A

466501

Groothandel in bedrijfsmeubels

A

466502

Groothandel in bedrijfsmeubels (geen kantoormeubels)

A

466991

Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel n.e.g.

A

466992

Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g.

A

466999

Groothandel gespecialiseerd in overige benodigdheden voor industrie en handel n.e.g.

A

467691

Groothandel in rubber

A

467699

Groothandel in overige intermediaire producten n.e.g.

A

581101

Uitgeverijen van boeken

A

581102

Databanken (geen webportals)

A

591201

Exploitatie van filmstudio's

A

591202

Exploitatie van televisiestudio's

A

591203

Facilitaire activiteiten voor film- en videoproductie

A

591204

Facilitaire activiteiten voor televisieproductie

A

591301

Distributie van films

A

591302

Distributie van televisieprogramma's

A

592001

Productie van radioprogramma's

A

592002

Productie van geluidsopnamen

A

592003

Exploitatie van radiostudio's

A

592004

Exploitatie van geluidstudio's (geen radio)

A

592009

Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen (geen radio, geen exploitatie van geluidsopnamestudio's)

A

620101

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware

A

620102

Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware

A

620201

Hardware consultancy

A

620202

Software consultancy

A

620901

Implementeren van software

A

620909

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie n.e.g.

A

652001

Herverzekering van levensverzekeringen

A

652002

Herverzekering van schadeverzekeringen

A

711201

Technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgerlijke en utiliteitsbouw

A

711202

Technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie

A

711203

Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw

A

711204

Technisch ontwerp en advies voor elektro-, installatietechniek en telematica

A

711205

Technisch ontwerp en advies voor werktuig-, machine- en apparatenbouw

A

711206

Technisch ontwerp en advies voor de procestechniek

A

711207

Technisch ontwerp en advies niet gespecialiseerd

A

711208

Overig technisch ontwerp en advies

A

721121

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen

A

721931

Speur- en ontwikkelingswerk ten behoeve medische producten en farmaceutische processen (niet biotechnologisch)

A

731101

Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus

A

731102

Overige reclamediensten

A

742011

Persfotografie

A

742013

Fotografie (geen persfotografie)

A

773991

Verhuur van aanhangwagens, containers, caravans, motoren en spoorwegmateriaal

A

773999

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen n.e.g.

A

799001

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme

A

799002

Boekings- en bespreekbureaus

A

812201

Gespecialiseerde reiniging van gebouwen

A

812202

Industriële reiniging; reiniging van kachels, boilers e.d.

A

843002

Verplichte sociale inkomensdervingsverzekeringen

A

843003

Verplichte sociale demografische verzekeringen

A

843004

Overige verplichte sociale verzekeringen

A

861031

Revalidatiecentra met overnachting

A

861032

Categorale ziekenhuizen (geen revalidatiecentra)

A

862211

Praktijken van medisch specialisten (geen psychiaters en tandheelkundig specialisten)

A

862212

Privé-klinieken en zelfstandige behandelcentra zonder overnachting

A

862213

Abortusklinieken

A

862214

Oncologische en radiotherapeutische instituten

A

862219

Overige klinieken zonder overnachting

A

862221

Praktijken van psychiaters

A

862222

Dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorgzorg

A

862321

Praktijken van kaakchirurgen

A

862322

Praktijken van orthodontisten

A

869191

Praktijken van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

A

869199

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers

A

869291

Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van gezondheidszorg

A

869299

Overige gezondheidszorgondersteunende diensten n.e.g.

A

872001

Huizen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten

A

872002

Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten

A

873011

Huizen voor niet-verstandelijk gehandicapten

A

873012

Dagverblijven voor niet- verstandelijk gehandicapten

A

879011

Jeugdzorg met verblijfsaccommodatie

A

879012

Dagverblijven voor jeugdzorg

A

879021

Maatschappelijk opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie (geen asielzoekerscentra)

A

879022

Internaten, herstellingsoorden en asielzoekerscentra

A

889921

Algemeen maatschappelijk werk

A

889922

Specifiek maatschappelijk werk

A

889931

Sociaal-cultureel werk

A

889932

Brede welzijnsinstellingen

A

889991

Zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding

A

889993

Exploitatie van gemeenschapshuizen

A

889994

Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk

A

889999

Overige maatschappelijke dienstverlening, advies en informatie

B

472

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

B

473

Benzinestations

B

4711

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

B

4721

Winkels in aardappelen, groenten en fruit

B

4722

Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte

B

4723

Winkels in vis

B

4724

Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk

B

4725

Winkels in dranken

B

4726

Winkels in tabaksproducten

B

4729

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen

B

4730

Benzinestations

B

4773

Apotheken

B

4774

Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

B

4776

Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

B

4781

Markthandel in voedings- en genotmiddelen

B

47191

Warenhuizen

B

47221

Winkels in vlees en vleeswaren

B

47222

Winkels in wild en gevogelte

B

47241

Winkels in brood en banket

B

47242

Winkels in chocolade en suikerwerk

B

47291

Winkels in kaas

B

47292

Winkels in natuurvoeding en reformartikelen

B

47293

Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen

B

47299

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.

B

47741

Winkels in drogisterij-artikelen

B

47761

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden

B

47762

Tuincentra

B

47763

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen

B

47811

Markthandel in aardappelen, groenten en fruit

B

47819

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

B

55

Logiesverstrekking

B

56

Eet- en drinkgelegenheden

B

551

Hotels e.d.

B

552

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

B

553

Kampeerterreinen

B

559

Overige logiesverstrekking

B

561

Restaurants, cafetaria's e.d.

B

562

Kantines en catering

B

563

Cafés

B

5510

Hotels e.d.

B

5520

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

B

5530

Kampeerterreinen

B

5590

Overige logiesverstrekking

B

5610

Restaurants, cafetaria's e.d. en ijssalons

B

5621

Eventcatering

B

5629

Kantines en contractcatering

B

5630

Cafés

B

55101

Hotel-restaurants

B

55102

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden

B

55201

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

B

55202

Jeugdherbergen en vakantiekampen

B

56101

Restaurants

B

56102

Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d.

B

56103

IJssalons

C

47

Detailhandel (niet in auto's)

C

471

Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

C

474

Winkels in consumenten-elektronica

C

475

Winkels in overige huishoudelijke artikelen

C

476

Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatie-artikelen

C

477

Winkels in overige artikelen

C

478

Markthandel

C

479

Detailhandel niet via winkel of markt

C

4719

Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment nonfood

C

4741

Winkels in computers, randapparatuur en software

C

4742

Winkels in telecommunicatieapparatuur

C

4743

Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

C

4751

Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

C

4752

Winkels in doe-het-zelfartikelen

C

4753

Winkels in vloerbedekking en gordijnen

C

4754

Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

C

4759

Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen n.e.g.

C

4761

Winkels in boeken

C

4762

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

C

4763

Winkels in audio- en video-opnamen

C

4764

Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

C

4765

Winkels in speelgoed

C

4771

Winkels in kleding en mode-artikelen; textielsupermarkten

C

4772

Winkels in schoenen en lederwaren

C

4775

Winkels in parfums en cosmetica

C

4777

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken

C

4778

Winkels in overige artikelen n.e.g.

C

4779

Winkels in antiek en tweedehands goederen

C

4782

Markthandel in textiel, kleding en schoenen

C

4789

Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoenen)

C

4791

Detailhandel via postorder en internet

C

4799

Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

C

47192

Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)

C

47431

Winkels in audio- en videoapparatuur

C

47432

Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

C

47511

Winkels in kledingstoffen

C

47512