Gemeenteblad van Aalsmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerGemeenteblad 2020, 318788Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 18 november 2020

Zaaknummer: Z20-083484

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020, nr. 1790564-215027-PDC19;

besluit:

Artikel 1  

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 18 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op http://www.amsterdam.nl/coronavirus en treedt in werking op 1 december 2020.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 18 november 2020.

Vastgesteld op 30 november 2020 te Amsterdam

De vice-voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Tjapko Poppens

Toelichting

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op http://www.amsterdam.nl/coronavirus, op de websites van de betrokken gemeenten en in het publicatieblad van de veiligheidsregio.