Gemeenteblad van Druten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenGemeenteblad 2020, 31844VerordeningenWijzigingsverordening van de Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013

De raad van de gemeente Druten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 26 november 2019

gelet op artikel 3 Winkeltijdenwet

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013.

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening wordt gewijzigd als volgt:

(In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet. In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt.)

 

 • A.

  Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

  Bestaande tekst

  Nieuwe tekst

  Artikel 2 Vrijstelling winkelopeningsverbod op zon- en feestdagen

  De verboden vervat in artikel 2, lid 1 onder a en b van de wet gelden niet op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 19.00 uur.

  Artikel 2 Vrijstelling winkelopeningsverbod op zon- en feestdagen

  1. De verboden vervat in artikel 2, lid 1 onder a en b van de wet gelden niet op zon- en feestdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur.

  2. De verboden vervat in artikel 2, lid 2 juncto lid 1 onder a en b van de wet gelden niet op zon- en feestdagen van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2020.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2020.

De voorzitter,

De griffier,