Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2020, 318374Overige overheidsinformatieGemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 12 november 2020

Raadzaal Stadhuis Nijkerk/via videobellen, aanvang 14.30 uur

Aanwezig: De voorzitter: G.D. Renkema; de griffier: A.G. Verhoef-Franken; de leden: T.J. Blankesteijn (CDA), A.M. Boer (ChristenUnie-SGP), H.J. Bokkers (CDA), A.C.J. de Bruin (PRO21) – tot en met agendapunt 13, J.C. Doppenberg (VVD), F.G. van Drie-Davelaar (CDA), M. van Elteren (De Lokale Partij), J. van Heugten (PRO21), R.A.W. Horst (De Lokale Partij), A. Klompenhouwer (De Lokale Partij), M.T. Lanting-van Rhee (ChristenUnie-SGP) – vanaf 17.10 uur, J.J. Lok (ChristenUnie-SGP), P.M.C. van Loozen (De Lokale Partij), I.H. Moes (PRO21), J.B. Nijeboer-van Dijk (VVD), D. Palm (ChristenUnie-SGP), J. van Putten (ChristenUnie-SGP), H. Rozema (ChristenUnie-SGP), R.J.L.M. Ruesen (PRO21) - vanaf agendapunt 14, J. van Ruler (CDA), N.G. Staal (VVD), H.W. Stuive (CDA), B. Veldhuizen (CDA), B.H. Verbeek (PRO21), L.J.M. de Wals (PRO21), J.W.J. Weel (CDA) – vanaf 19.00 uur, P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA), B. van der Woerd (VVD); de wethouders: N. Aboyaakoub-Akkouh, M. Broekman-van der Pers, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk. Afwezig: -

1. Opening en vaststelling agenda

- De voorzitter opent de vergadering, deze vindt plaats via videobellen.

- Aanwezigheid. Mevrouw Lanting en de heer Weel sluiten later bij de vergadering aan. De voorzitter leest de namen van de overige raadsleden en van de wethouders op. Allen bevestigen hun aanwezigheid. De voorzitter constateert dat allen via beeld en geluid aanwezig zijn. De aanwezigheid van mevrouw Lanting en de heer Weel is later tijdens de vergadering vastgesteld.

- Aan de eerste gepubliceerde concept-agenda zijn de volgende agendapunten toegevoegd: de mondelinge beantwoording van schriftelijke vragen, het afscheid van raadslid mevrouw De Bruin, het toelaten en de installatie van een raadslid en een benoeming in commissies.

- Agendapunt 4, Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen, de raad heeft na de bespreking in de raadscommissie van het college een aangepast raadsvoorstel met bijlagen ontvangen.

- Agendapunt 5, ‘Afhechten Samen aan Zet’, wordt conform het advies van de raadscommissie zonder debat geagendeerd.

- Agendapunt 9, ‘Vaststellen Belastingverordeningen 2021’, er is een memo van het college ontvangen over de juridische haalbaarheid van de kadegelden. Dit naar aanleiding van vragen in de raadsvergadering van 15 oktober bij de behandeling van het Beheerplan haven en sluis. Tevens heeft de raad kort voor de vergadering een brief van AKD Advocaten namens een zestal in de haven gevestigde bedrijven ontvangen. Het ordevoorstel hiervoor is na de schorsing van 19.00 uur behandeld, het onderwerp blijft zonder debat op de agenda.

- Het nagekomen raadsvoorstel ‘Procedure behandeling bezwaarschrift ingediend namens ABZ’ wordt als agendapunt 12a, zonder debat, aan de agenda toegevoegd.

- De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

MET DEBAT

2. Transformatieplan Sociaal Domein en overzicht Taskforce Bezuinigingen (2020-083)

De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. Stelt het ‘Transformatieplan Sociaal Domein: nuchter denken, sociaal handelen’ vast (Bijlage 1);

2. Neemt kennis van de ‘reactienota participatie’ van het college (Bijlage 2: Reactienota consultatie);

3. Stemt in met de wijzigingen rondom de Taskforce die vanuit de consultatie naar voren zijn gebracht en de totale projectlijst Taskforce transformatie en bezuinigingsvoorstellen (Bijlage 3: Taskforce met 50 voorstellen);

4. Verwerkt de financiële wijzigingen vanuit de Taskforce binnen het traject begroting 2021.

3. Programmabegroting 2021-2024 (2020-085)

De fracties spreken hun Algemene Beschouwingen uit.

De heer Blankesteijn (CDA) dient een motie ‘Aanpak overlast Paasbos’ in.

Het verzoek aan het college is om:

1. Op de zo kortst mogelijke termijn een plan van aanpak te ontwikkelen om de overlast in het gebied rond winkelcentrum Paasbos te bestrijden

2. In deze aanpak de volgende punten in ieder geval mee te nemen:

a. De aanpak van de overlast, die met Stichting Eigen plan is toegepast op de situatie achter Sporthal Strijland, toe te passen op de problematiek in de omgeving van het winkelcentrum Paasbos.

b. Een hangverbod in te stellen in het gebied rond winkelcentrum Paasbos na 23:00 uur, vergelijkbaar met geldende hangverboden in bijvoorbeeld het stadspark van Nijkerk, en de parkeerplaats achter sporthal Strijland

c. Indien mogelijk het gebied rond winkelcentrum Paasbos aan te wijzen als gebied waar het oneigenlijk lachgasgebruik, voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor dat gebruik op voorhand verboden is, los van de vraag of dat in de concrete situatie tot ordeverstoring en dergelijke leidt. Dit op basis van de recent gewijzigde APV.

3. Indien nodig voor bovenstaande met een voorstel naar de raad te komen.

De motie wordt mede ingediend door de heer Staal (VVD).

Dit is motie 3.1.

Naar aanleiding van de beraadslagingen worden de volgende toezeggingen gedaan:

- Burgemeester Renkema zegt toe de raad te informeren over de aanpak van overlastsituaties (zoals hangplekken, drugsoverlast) en daarbij zowel in te gaan op repressie als preventie.

- Wethouder Oosterwijk zegt toe om inzicht te geven in de onderbouwing van de kosten voor omgevingsvergunningen en in de kostendekkendheid van de leges daarvoor.

De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen;

2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen voor de jaarschijf 2021 opgenomen in de tabel "investeringsprogramma 2021-2024" in de financiële begroting beschikbaar te stellen;

3. De eerste wijziging van de Programmabegroting 2021-2024 conform het overzicht in de toelichting op dit besluit (tabel 1) vast te stellen;

4. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020, behorende bij de Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen;

5. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020 te bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, en te laten voortduren totdat alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

Vervolgens vindt besluitvorming over Motie 3.1 (Aanpak overlast Paasbos) plaats.

De motie wordt unaniem aangenomen.

4. Vaststellen Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen (2020-077)

De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. de projecten Ruimtelijke en Maatschappelijk Investeringen (PRMI) 2021-2025, conform bijlage A, vast te stellen;

2. een reserve PRMI in te stellen;

3. de reserve PRMI te voeden met een onttrekking aan de algemene reserve tot maximaal € 14.350.000;

4. de kredieten van de jaarschijf 2021 voor een bedrag van € 2.440.000 beschikbaar te stellen;

5. het hieraan gekoppeld bedrag van € 2.440.000 te onttrekken aan de reserve PRMI en te storten in de reserve investeringen maatschappelijk nut ter dekking van de afschrijvingslasten van de onder beslispunt 4 bedoelde investeringen.

5. Afhechten Samen aan Zet (2020-079)

De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. Samen aan Zet af te hechten, waarbij:

a) Activiteiten/voorzieningen die op eigen benen verder kunnen, gedragen door de samenleving, zoveel mogelijk financieel worden afgerond,

b) Initiatieven waarvoor in de samenleving geen animo meer is of die nog steeds onvoldoende zijn uitgewerkt of die niet kunnen worden vervolgd in lijn met het oorspronkelijke idee worden gestopt.

c) Initiatieven met een tijdelijk karakter, gericht op in gang zetten van een verandering of (ruimtelijke) ontwikkeling en inhoudelijk het vervolg beleggen in regulier werk/beleid worden afgerond.

d) Overige experimentele initiatieven, die niet zonder (gemeente)financiering/bemoeienis verder kunnen, voorzetten tot de afgesproken experimentele fase is afgerond, en bij de beleidsontwikkeling te besluiten over eventuele voorzetting. Uitgangspunt is dat vervolgfinanciering zoveel mogelijk binnen reguliere budgetten zal plaatsvinden (oud voor nieuw inruilen)

2. Het vrijvallende budget ad € 257.300 terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve.

6. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van Orde)

Geen aanmeldingen.

7. Schriftelijke vragen Sluiting Dienstapotheek Eemland

Mevrouw Van de Weijer-Feuerstein (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van dienstapotheek Eemland. Ze heeft verzocht om mondelinge beantwoording van haar vragen in deze raadsvergadering.

Wethouder Dijksterhuis beantwoord de vragen. Hij geeft aan dat de gemeente geen formele rol heeft, maar dat ze wel (samen met andere gemeenten in de regio) de zorgen onder de aandacht brengt van de betrokken zorgverzekeraars.

De beantwoording is afgerond.

8. Ingekomen stukken en mededelingen (2020-081)

De raad besluit de afdoening van de ingekomen stukken en mededelingen conform voorstel vast te stellen.

ZONDER DEBAT

9. Vaststellen belastingverordeningen 2021 (2020-075)

De raad besluit unaniem en conform voorstel om:

1. de Legesverordening 2021, conform ontwerpbesluit 2020-075-A;

2. de Verordening afvalstoffenheffing 2021, conform ontwerpbesluit 2020-075-B;

3. de Verordening forensenbelasting 2021, conform ontwerpbesluit 2020-075-C

4. de Verordening haven-, kade- en liggelden 2021, conform ontwerpbesluit 2020-075-D;

5. de Verordening hondenbelasting 2021, conform ontwerpbesluit 2020-075-E;

6. de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021, conform ontwerpbesluit 2020-075-F;

7. de Verordening parkeergelden 2021, conform ontwerpbesluit 2020-075-G;

8. de Verordening rioolheffing 2021, conform ontwerpbesluit 2020-075-H;

9. de Verordening toeristenbelasting 2021, conform ontwerpbesluit 2020-075-I.

10. Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling Regio de Vallei (2020-076)

De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. Tot wijziging van en met toepassing van artikel 40, van de gemeenschappelijke regeling, conform het voorliggende ontwerp. Voor zover het de bevoegdheden van de gemeenteraad betreft, houdt dit in dat de raad niet langer bestuursleden van het openbaar lichaam Regio de Vallei aanwijst en raadsleden geen zitting meer kunnen hebben in het bestuur; zulks met ingang van 1 januari 2021;

2. Toestemming te geven aan het college van burgemeester en wethouders om, met toepassing van artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling, te besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio De Vallei, voor zover het de bevoegdheden van het college betreft;

3. Het geven van zienswijzen op de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei ingaande 1 januari 2021 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

11. Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en grondwater Vallei en Veluwe (2020-078)

De raad besluit unaniem en conform voorstel om het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het treffen van de Centrumregeling conform artikel 61 lid 2 van de WGR.

12. Begrotingswijziging 2020 VGGM (2020-084)

De raad besluit unaniem en conform voorstel om:

1. Kennis te nemen van de wijziging van de Begroting 2020 van de VGGM en ten aanzien van deze begrotingswijziging te berichten dat Nijkerk geen zienswijze indient;

2. Dit standpunt via bijgevoegde concept-brief aan de VGGM sturen.

12a. Procedure behandeling bezwaarschrift ingediend namens ABZ

De raad besluit unaniem en conform voorstel om:

1. Pels Rijcken Advocaten te machtigen namens de raad het verweer te voeren en alle benodigde proceshandelingen te verrichten;

2. De besluitvorming te mandateren aan de voorzitter en de griffier, voor zover de commissie bezwaarschriften adviseert het bestreden besluit in stand te laten.

13. Afscheid A.C.J. de Bruin als raadslid

Mevrouw De Bruin is vanaf de verkiezingen van 2014 raadslid. De voorzitter staat stil bij de afgelopen jaren en bedankt haar voor haar inzet. Ze krijgt een penning van de gemeenteraad als aandenken.

14. Toelaten raadslid (2020-089)

De raad besluit unaniem en conform voorstel de heer R.J.L.M. Ruesen toe te laten als lid van de raad van de gemeente Nijkerk.

15. Installatie raadslid

De heer Ruesen legt de belofte af en is daarmee geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. De voorzitter heet hem van harte welkom.

16. Benoemen lid agendacommissie en lid werkgeverscommissie (2020-090)

De raad besluit unaniem en conform voorstel om:

1. De heer B.H. Verbeek te benoemen als lid van de agendacommissie;

2. Mevrouw L.J.M. de Wals te benoemen als lid van de werkgeverscommissie.

17. Ter kennisname: besluitenlijst 15 oktober 2020

De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

18. Sluiting

De raadsvergadering wordt om 20.15 uur gesloten.

Opgesteld te Nijkerk op 13 november 2020,

de griffier, A.G. Verhoef-Franken

de voorzitter, mr. drs. G.D. Renkema