Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 317761Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het sluiten van gebieden en locaties

DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM,

 

gelet op artikel 58m van de Wet publieke gezondheid;

 

overwegende dat:

 

 • -

  er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus, behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 • -

  in verband met deze crisis op 1 december 2020 de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking is getreden, waarmee een nieuw hoofdstuk is toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid;

 • -

  het op grond van artikel 58f van de Wpg jo. hoofdstuk 2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 voor eenieder verboden is om zich buiten de woning op te houden zonder tot een andere persoon een veilige afstand te houden van 1,5 meter;

 • -

  het op grond van artikel 58g van de Wpg jo. hoofdstuk 3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verboden is om zich op een openbare plaats, een erf behorende bij een publieke plaats, een erf behorende bij een besloten plaats, niet zijnde een woning, op te houden in groepsverband met meer dan vier personen;

 • -

  ik op grond van artikel 58m van de Wpg bevoegd ben om de bevelen te geven die nodig zijn om de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f t/m 58j van de Wpg op een openbare plaats te verzekeren, indien ik van oordeel ben dat de omstandigheden op een openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen het bepaalde bij of krachtens deze artikelen niet in acht kunnen nemen, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

 • -

  deze bevoegdheid kan worden ingezet wanneer in gebieden en op locaties zodanige drukte ontstaat dat het niet mogelijk is om aan de gedragsregels, zoals de veiligeafstandsnorm te voldoen, of dat de situatie dreigt zodanig te worden;

 • -

  dit binnen de gemeente Rotterdam regulier wordt gemonitord op basis van de bevindingen van politie, toezichthouders en andere partijen en/of signalen;

 • -

  in eerste instantie minder vergaande maatregelen worden ingezet om overtredingen te voorkomen dan wel te beëindigen, zoals het plaatsen van matrixborden, het aanspreken en waarschuwen door handhavers of politie, enzovoorts;

 • -

  is geconstateerd dat niettemin sprake is van zodanige omstandigheden op de in de bijlage genoemde gebieden en locaties, waarbij de maatregel om 1,5 meter te bewaren en de groepsvormingsnorm onvoldoende wordt nageleefd of kan worden nageleefd;

 • -

  dit in deze gebieden of op deze locaties kan leiden tot (verdere) verspreiding van het coronavirus in de gemeente Rotterdam;

 • -

  gezien het voorgaande deze gebieden en locaties gesloten dienen te worden met het oog op de bestrijding van de covid-19 epidemie;

 • -

  de sluiting van gebieden en locaties bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit en noodzakelijk en evenredig zijn;

 • -

  de toezichthouders van de gemeente en/of politie belast zijn met de handhaving van deze bevelen en ter feitelijke uitvoering hiervan aanwijzingen kunnen geven;

beveelt:

 

 • 1.

  de sluiting van de gebieden en locaties, genoemd in de bijlage, gedurende de daarin genoemde tijden;

 

 • 2.

  eenieder die gedurende de sluiting in de gebieden en locaties, genoemd in de bijlage, aanwezig is zich uit dat gebied te verwijderen en zich verwijderd te houden.

 

Bovenstaande bevelen gelden niet voor hulpdiensten en voor personen die door de daartoe bevoegde autoriteiten zijn ingezet om op deze locaties de orde te handhaven of om (medische) hulp te verlenen, bewoners van woningen gelegen in het gebied of de locatie en personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

 

Dit bevel treedt in werking op 1 december 2020 om 00:00 uur en vervalt op 1 januari 2021 om 00:00 uur.

 

Rotterdam, 30 november 2020

De burgemeester van Rotterdam,

A. Aboutaleb

 

Het niet voldoen aan dit bevel is een misdrijf op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

 

Niet eens met deze beslissing?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener

 • -

  telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is

 • -

  datum bezwaarschrift

 • -

  de gronden van het bezwaar

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 6300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 30 november 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

 

Bijlage 1  

Gemeente

Soort

Locatie/adres

Nadere plaatsaanduiding

Bijzonderheden

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats

SV Charlois

Parkeerplaats naast Oldegaarde 665

Tussen 00:00 uur en 24.00 uur

Rotterdam

Straat

Hansweertstraat

tussen Krabbendijkestraat tot aan Basic Fit Rotterdam aan de Dorpslaan

Tussen 00:00 uur en 24.00 uur

 

Uitgezonderd bestemmings-verkeer

Rotterdam

Straat

Rhijnspoorkade

Gebied

achter BlueCity

Tussen 20:00 en 06:00 uur

Rotterdam

Parkeerplaats

Plantagelaan

De parkeerplaats en de parkeerplaatsen aan de Plantagelaan

Tussen 20:00 en06:00 uur

Rotterdam

Voetbalkooi

Mijnsheerenplein

Voetbalkooi

aan het plein

Tussen 00:00 uur en 24:00 uur

Rotterdam

Parkeerplaats onder viaduct

Giessenweg

De parkeerplaatsen aan de Giessenweg van Industrieweg tot en met Delfshavense Schie

Tussen 20:00 uur en 06:00 uur.

Uitgezonderd bestemmings-verkeer

Rotterdam

Parkeerplaats onder viaduct

Giessenweg

De parkeerplaatsen aan de Giessenweg van Matlingeweg tot en met Industrieweg

Tussen 20:00 uur en 06:00 uur

Uitgezonderd bestemmings-verkeer

Rotterdam

Speeltuin/ parkeerplaats

Halsterenstraat

Speeltuintje inclusief omliggende parkeerplaatsen

Tussen 00:00 uur en 24:00 uur

Rotterdam

Parkeerplaats

Wilhelminakade

De parkeerplaats tussen Cruise Terminal en het WPC

Tussen 22:00 uur en 06:00 uur

Rotterdam

Plein/parkeer- vakken

Robbenoordplein

De parkeerplaatsen aan het Robbenoordplein

Tussen 00:00 uur en 24:00 uur