Gemeenteblad van Dinkelland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandGemeenteblad 2020, 317582Overige overheidsinformatieGemeente Dinkelland - Openbare vergadering van de Commissie Sociaal Domein en Bestuur

 

Op dinsdag 8 december 2020 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur in het gemeentehuis van Dinkelland te Denekamp. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De agenda is hieronder vermeld en staat ook op gemeenteraad.dinkelland.nl.

In verband met corona gelden er bij deze openbare vergadering beperkende maatregelen voor bezoekers, houdt u daar rekening mee. Er geldt een beperking op het aantal personen dat de vergadering in de raadszaal kan bijwonen. Verder geldt bij binnenkomst in de publieke hal van het gemeentehuis een mond-kapjesplicht.

Er is spreekrecht voor het publiek. Als u daar gebruik van wilt maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter de heer E.H.J. Hemmer of bij de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. In verband met Covid19 kan van deze regeling worden afgeweken. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@dinkelland.nl. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via gemeenteraad.dinkelland.nl.

 

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Informatie vanuit het college

Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht.

Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma

4. Rondvraag

Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden gemeld.

Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma

5. Voorstel inzake verzoek aansluiting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio is voornemens lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Dat besluit mag pas worden genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Portefeuille: burgemeester Joosten

6. Voorstel inzake actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In 2015 is de Algemene plaatselijke verordening voor het laatst vastgesteld. Op onderdelen is er in 2016 nog een wijziging doorgevoerd. In het kader van de actualisatie wordt dit voorstel gedaan.

Portefeuille: burgemeester Joosten

7. Tijdelijke wet maatregelen Covid19

Burgemeester Joosten geeft een toelichting over de Tijdelijke wet maatregelen Covid19.

Portefeuille: burgemeester Joosten

8. Voorstel inzake vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2021

Op grond van de Gemeentewet is de bevoegdheid tot het vaststellen van belastingverordeningen voorbehouden aan de gemeenteraad. Jaarlijks stelt de raad belastingverordeningen vast als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, de rechtspraak, nieuwe inzichten dan wel nieuwe of andere tarieven. De belastingverordeningen zijn gebaseerd op de modellen van de VNG die daar waar nodig worden aangepast aan de specifieke situatie van Dinkelland

Portefeuille: wethouder Blokhuis

9. Voorstel inzake vaststellen diverse belastingverordeningen voor 2021

Op 10 november 2020 is de begroting 2021 vastgesteld. In deze begroting zijn diverse opbrengsten voor belastingen, heffingen en rechten geraamd. De volgende bestaande tarieven en belastingverordeningen behoeven daarom aanpassing:

- de verordening afvalstoffenheffing 2021

- de verordening rioolheffing 2021

- de verordening toeristenbelasting 2021

- de verordening forensenbelasting 2021

- de verordening precariobelasting 2021

- de legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabel

Portefeuille: wethouder Blokhuis

10. Sluiting

 

-

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp

Telefoon: 0541- 854100 Fax: 0541- 854320 E- mail: info@Dinkelland.nl