Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2020, 317392VerordeningenNoodverordening van de burgemeester van de gemeente Roosendaal houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde ten gevolge van het afsteken van vuurwerk

 

De burgemeester van de gemeente Roosendaal, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, overwegende dat:

 

 • in de wijken Kalsdonk, Langdonk, Westrand, Kroeven en Kortendijk sinds enige tijd veel vuurwerk wordt afgestoken;

 • het zowel consumenten, professioneel als illegaal (zwaar) vuurwerk betreft;

 • dat het krachtens artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit verboden is vuurwerk, anders dan bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 en 1 januari 02.00 van het daarop volgende jaar;

 • er in de betreffende wijken sprake is van ernstige wanordelijkheden en de openbare orde hierdoor wordt verstoord en bedreigd;

 • er in de betreffende wijken als gevolg van het afsteken van vuurwerk, regelmatig in combinatie met brandbare vloeistoffen, schade wordt toegebracht aan gebouwen en het openbaar gebied;

 • optreden van de toezichthouders en politieambtenaren tot op heden niet heeft geleid tot vermindering van de aantasting van de openbare orde, de leefbaarheid en veiligheid in de betreffende wijken;

 • het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen en de leefbaarheid en veiligheid in de betreffende wijken te herstellen;

 • uit politie informatie en openbare bronnen blijkt dat er oproepen plaatsvinden om de openbare orde ernstig te verstoren.

 

Mede gelet op de bestuurlijke rapportage ‘’Aantasting openbare orde en leefbaarheid Roosendaal door vuurwerk’’ van 28 november 2020;

 

Besluit de volgende noodverordening vast te stellen:

 

 

Artikel 1 – Aangewezen gebied

Deze verordening is van toepassing op de wijken: Kalsdonk, Langdonk, Westrand, Kroeven en Kortendijk, zoals nader aangegeven op de kaarten 1-5 die als bijlagen zijn verbonden aan deze verordening en als zodanig van deze verordening deel uitmaken.

Artikel 2 – Vuurwerkverbod en brandstofverbod

Het is verboden om vuurwerk en brandstof voor handen te hebben op een publiek toegankelijke plaats. Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1, Vuurwerkbesluit verstaan. Onder brandstof wordt onder meer (was)benzine, ethanol en petroleum verstaan.

Artikel 3 - Samenscholingsverbod

Het is verboden om zich met meer dan twee personen op te houden op een publiek toegankelijke plaats zonder redelijk doel.

Artikel 4 – Verbod op toegang gebied zonder redelijk doel

Het is verboden om zich in het aangewezen gebied te begeven of te bevinden zonder redelijk doel. Onder redelijk doel wordt onder meer verstaan:

 • -

  als een persoon volgens de bevolkingsadministratie in het gebied woonachtig is;

 • -

  als een persoon werkzaam is in het gebied dan wel ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling in het gebied;

 • -

  als een persoon zich bevindt in een middel van openbaar vervoer in het gebied.

Artikel 5 – Verbod op objecten die als wapen kunnen worden gebruikt

Het is verboden om in het aangewezen gebied zonder redelijk doel een object bij zich te hebben dat gebruikt zou kunnen worden als wapen. Hieronder wordt onder meer verstaan: bewerkt of samengesteld vuurwerk, molotovcocktails, glaswerk, straatstenen, stokken en kettingen.

Artikel 6 – Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt.

Artikel 7 – Gelding

Deze verordening geldt tot en met 9 december 2020.

Artikel 8 – Straf

Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).

Artikel 9 Intrekken oude noodverordening

De noodverordening van de burgemeester van de gemeente Roosendaal houdende voorschriften ter voorkoming van overlast en verstoringen van de openbare orde ten gevolge van het afsteken van vuurwerk, vastgesteld op 25 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 10 - Inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Roosendaal en treedt in werking op 28 november 2020.

 

 

Roosendaal, 28 november 2020,

De burgemeester van de gemeente Roosendaal,

J.M. van Midden

BIJLAGEN Aangewezen gebieden noodverordening