Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2020, 317324Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit cameratoezicht Kalsdonk, Kortendijk, Kroeven, Langdonk en Westrand, Roosendaal

 

De burgemeester van Roosendaal,

 

Gelet op artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening en artikel 151c Gemeentewet;

 

Gehoord en gelezen het advies van de teamchef van de politie Roosendaal en in afstemming met de officier van justitie in de lokale driehoek als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet op 28 november 2020;

 

Overwegende dat:

 • -

  de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening kan besluiten tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

 

 • -

  uit de bestuurlijke rapportage van de politie van 28 november 2020 blijkt dat er in het gebied waar dit aanwijzingsbesluit op ziet ernstige verstoringen van de openbare orde en leefbaarheid hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij om ernstige overlast die wordt ervaren doordat illegaal vuurwerk wordt afgestoken in deze wijken. Deze vuurwerkoverlast bestaat uit het daadwerkelijk afsteken van illegaal vuurwerk, maar heeft directe verbanden met jeugdoverlast, geluidsoverlast, vernielingen en brandstichting;

 

 • -

  in de wijken Kalsdonk, Kortendijk, Kroeven, Langdonk en de Westrand sinds enige tijd veel vuurwerk wordt afgestoken;

 

 • -

  het zowel consumenten, professioneel als illegaal (zwaar) vuurwerk betreft;

 

 • -

  dat het krachtens artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit verboden is vuurwerk, anders dan bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 en 1 januari 02.00 van het daarop volgende jaar;

 

 • -

  er in de betreffende wijken sprake is van ernstige wanordelijkheden en de openbare orde hierdoor wordt verstoord en bedreigd;

 

 • -

  er in de betreffende wijken als gevolg van het afsteken van vuurwerk, regelmatig in combinatie met brandbare vloeistoffen, schade wordt toegebracht aan gebouwen en het openbaar gebied;

 

 • -

  optreden van de toezichthouders en politieambtenaren tot op heden niet heeft geleid tot vermindering van de aantasting van de openbare orde, de leefbaarheid en veiligheid in de betreffende wijken;

 

 • -

  het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen en de leefbaarheid en veiligheid in de betreffende wijken te herstellen;

 

 • -

  dat bovenstaande vraagt om een tijdelijke extra maatregel om te komen tot een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de genoemde wijken en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven;

 

 • -

  het daarom wenselijk is om cameratoezicht te plaatsen in de navolgende wijken:

  (Kalsdonk, Kortendijk, Kroeven, Langdonk en de Westrand) zoals nader aangegeven op de kaarten die als bijlagen zijn verbonden aan dit aanwijzingsbesluit.

 

 • -

  cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 

 • -

  de belangen van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 

 • -

  de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

 • -

  er tevens overige toezicht- en fysieke maatregelen worden getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van de veiligheidsbeleving te voorkomen;

 

 • -

  het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het aanwijzingsbesluit cameratoezicht Kalsdonk, Kortendijk, Kroeven, Langdonk en de Westrand Roosendaal.

 

 

Artikel 1  

Het gebied dat begrensd wordt door de wijken zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart in de bijlagen, aan te wijzen als gebieden waarbinnen cameratoezicht plaatsvindt.

Artikel 2  

De camerabeelden worden gebruikt ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 3  

Op dit cameratoezicht is de privacybeschermingsregeling van toepassing, zoals neergelegd in de Wet politiegegevens.

Artikel 4  

Het toezicht vindt plaats conform de regels opgesteld in het Protocol cameratoezicht 2018-2022, vastgesteld op 28 maart 2018 onder andere inhoudende:

 • -

  Dat het operationeel toezicht op het gebruik van de camera’s wordt opgedragen aan de politie;

 • -

  Dat de camerabeelden zullen worden bewaard voor een periode van maximaal 4 weken;

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking op 28 november 2020 en geldt tot 4 januari 2021.

 

 

Rechtsmiddelen:

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum/uitreiking bezwaar maken bij de burgemeester van Roosendaal, postbus 5000, 4700 KA ROOSENDAAL. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Als tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant te Breda, postbus 90006, 4800 PA BREDA, worden verzocht om, met betrekking tot dit besluit, een voorlopige voorziening te treffen.

 

Aldus besloten door de burgemeester van Roosendaal op 28 november 2020,

de burgemeester,

J.M. van Midden

BIJLAGE I gebiedskaarten aanwijzingsbesluit behorend bij het besluit d.d. 28 november 2020.