Gemeenteblad van Delft

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftGemeenteblad 2020, 317187VerordeningenWijziging Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2014

 

Bijlage 1 Tijdelijke voorziening :”Uitvoering financieel arrangement”

De tijdelijke voorziening: ”Uitvoering financieel arrangement” luidt als volgt

 

Artikel 8:

 

I. Aanduiding van de voorziening.

De voorziening betreft een eenmalige financiële bijdrage, als dekking voor de extra kosten die zijn gemaakt om de normale bedrijfsvoering voort te zetten, aan schoolbesturen voor het in stand kunnen houden van reguliere onderwijsinstellingen mavo, havo én vwo waarbij het voortbestaan van de betreffende school door financiële omstandigheden wordt bedreigd, onder voorwaarde dat een strategisch toekomstplan wordt opgesteld; onder meer bestaande uit een uitgebreid financieel plan.

 

II Indieningsdatum.

De aanvraag voor, het bekostigen van onderhavige voorziening, kan tussen 28 december 2020 en uiterlijk 11 januari 2021 bij het college worden ingediend.

 

III Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend.

De voorziening wordt uitsluitend toegekend voor het kalenderjaar 2021.

 

IV Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening.

IVa SchoolsoortReguliere onderwijsinstellingen voor mavo, havo én vwo

IVb Voorziening staat open voor een nevenvestiging van een hoofdvestiging in een andere gemeente.De voorziening is voor schoolbesturen waarvan de hoofdvestiging is gelegen in de gemeente Delft.

IVc Overige criteria op basis waarvan het schoolbestuur van een school in aanmerking komt voor een voorziening.

 • 1.

  Er wordt een strategisch toekomstplan opgesteld waarin onder meer een uitgebreid financieel plan aan bod komt, gericht op een duurzame financiële toekomst.

 • 2.

  Er moet sprake zijn van een school, waarbij de financiële continuïteit binnen afzienbare termijn in het geding is. Zonder onderhavige voorziening kan het onderwijs financieel, op korte en middellange termijn, niet in stand worden gehouden.

V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid.

 • 1.

  De hoogte van de voorziening is afhankelijk van het liquiditeitstekort van de school en de kosten van de maatregelen die in dit kader nodig worden geacht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen.

 • 2.

  Bij de aanvraag van de voorziening dient gemotiveerd en onderbouwd te worden hoe hoog de financiële bijdrage dient te zijn.

 • 3.

  De verantwoording en vaststelling van onderhavige voorziening dienen plaats te vinden volgens de vereisten uit de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs Delft 2014.

 • 4.

  Wanneer de ingediende gegevens daartoe aanleiding geven, kan de voorziening lager vastgesteld worden en kan een uitbetaald voorschot worden teruggevorderd.

VI Subsidieplafond. Voor deze voorziening bedraagt het subsidieplafond € 500.000.

 

VII Verdelingsregels.

De voorziening wordt verdeeld volgens het systeem ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Bij deze systematiek worden de aanvragen in volgorde van ontvangst in behandeling genomen en afgehandeld.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft in de vergadering van 3 november 2020.

, burgemeester

, secretaris