REGLEMENT DRAAGVLAKMETING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE KENNEMERLAAN 2021

REGLEMENT DRAAGVLAKMETING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE KENNEMERLAAN 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen;

 • 2.

  de verordening: Verordening Bedrijveninvesteringszone Kennemerlaan 2021;

 • 3.

  de wet: de Wet op de Bedrijveninvesteringszones;

 • 4.

  de Wet WOZ: de Wet Waardering Onroerende Zaken;

 • 5.

  belastingobject: het pand in het BIZ-gebied Kennemerlaan op de lijst waarop bijdrageplicht van toepassing is;

 • 6.

  concerncontroller: onafhankelijk adviseur van het college die toeziet op de juiste toepassing van dit reglement bij het bepalen van de uitkomst van de draagvlakmeting.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

Het college draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op aan de manager Fysieke Leefomgeving, Regie & Ontwikkeling en Vastgoed. Het tellen van de stemmen vindt plaats in aanwezigheid van de concerncontroller van de gemeente Velsen. Hij ziet toe op de juiste toepassing van dit reglement met nadruk op de juiste toepassing van de artikelen 4 en 5. De concerncontroller legt zijn bevindingen vast in een proces-verbaal.

Artikel 3 Bijdrageplichtige

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.

 • 2.

  De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de direct bij de draagvlakmeting betrokken medewerkers van de gemeente Velsen en Stad & Co en het BIZ-bestuur bekend. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZ-administratie.

 • 3.

  Het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het biljet door de gemeente Velsen uiterlijk moet zijn ontvangen, te weten vrijdag 26 februari 2021 om 23:59 uur.

 • 4.

  De stembiljetten worden met een toelichting op de verordening en de strekking van de uitvoeringsovereenkomst aangetekend per post verstuurd aan, dan wel persoonlijk in handen gesteld van (een vertegenwoordiger van) de bijdrageplichtige. In het geval het stembiljet persoonlijk in handen wordt gesteld, wordt voor ontvangst getekend.

 • 5.

  Het stembiljet kan vanaf 1 februari 2021 in een gesloten enveloppe worden gedeponeerd in een stembus, dan wel in een gesloten enveloppe worden gezonden naar de medewerker Economische Zaken van de gemeente Velsen, dan wel in een gesloten enveloppe worden meegegeven aan degene die het stembiljet in handen heeft gesteld.

 • 6.

  Als het stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot een dag voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente verzoeken om een nieuw stembiljet. Na beoordeling van de aanvraag wordt het nieuw uitgereikte stembiljet gemarkeerd en geldt het als het enig geldig uitgereikte stembiljet.

 • 7.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ongeldigheid stembiljet

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet:

  • waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

  • waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;

  • dat blanco retour is gezonden;

  • dat anderszins foutief is ingevuld;

  • dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen.

 • 2.

  Alleen met het originele door de gemeente Velsen verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

 • 3.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting

Het college stelt met inachtneming van artikel 5 van de wet de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting op 2 maart 2021 vast.

Artikel 7 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt via het elektronisch gemeenteblad. Tevens vindt publicatie plaats in de Jutter/Hofgeest.

Artikel 8 Niet voorziene gevallen

De manager Fysieke Leefomgeving, Regie & Ontwikkeling en Vastgoed beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en geldt zolang de verordening geldt.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Kennemerlaan 2021.

Naar boven