Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 316544Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Scharsterbrug – Scharren 19 (ongewijzigd vastgesteld)

Met ingang van vrijdag 4 december 2020 ligt tot en met 14 januari 2021 het vastgestelde bestemmingsplan Scharsterbrug – Scharren 19 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied ligt langs het bebouwingslint van de Scharren even ten zuiden van de kern Scharsterbrug.

De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de toekomstige inrichting van het bedrijf Westersypen.

Doel

Aan de Scharren 19 te Scharsterbrug is een woonzorginstelling gevestigd. Het bedrijf biedt wonen, zorg en dagbesteding aan. De wooneenheden inclusief de bedrijfswoning zijn in de bestaande boerderij gevestigd. De vrijstaande schuren rondom de boerderij worden gebruikt ten behoeve van dagbesteding.

Het voornemen is om de boerderij volledig te gaan benutten ten behoeve van wooneenheden voor de cliënten van de woonzorginstelling. Hiervoor wordt de bedrijfswoning inpandig verbouwd tot wooneenheden. Vervolgens is het plan opgevat om op de gronden ten noorden van de huidige inrichting een nieuwe bedrijfswoning inclusief een berging te realiseren. Daarnaast is de vrijstaande schuur en overkapping aan de zuidkant van het plangebied reeds gesloopt en vervangen door een nieuw dagbestedingsgebouw

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

 • 1.

  · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPSSB19SCHARREN19-VA01

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • 1.

  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 • 2.

  een belanghebbende die een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 2 december 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren